• No results found

Yttrande - Remiss Socialstyrelsens förslag i rapporten - Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande - Remiss Socialstyrelsens förslag i rapporten - Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

YTTRANDE Sida 1(2) Datum

2021-01-08 Diarienummer SAN 00222-2020

Till Socialdepartementet

Yttrande - Remiss Socialstyrelsens förslag

i rapporten - Att göra anmälningar som

gäller barn sökbara

Remissinstansen diarienummer: S2019/02544

Sammanfattning

Social- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget om att en ändring införs i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 7a § SoLPul, som gör att uppgifter om anmälan som gäller barn, som inte leder till utredning, samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd och beslut att inte inleda utredning om ett barn ska kunna sammanställas på ett sökbart sätt.

Sökbarheten på anmälningar, beslut och förhandsavgöranden innebär en behandling av känsliga personuppgifter men innebär samtidigt ökade rättigheter enligt Dataskyddsförordningen samtidigt som det förefaller öka rättssäkerheten och likabehandlingen av den här typen av ärenden nationellt. Då det rör sig om anmälningar som inte lett till åtgärd är det rimligt att gallringstiden är 3 år.

Yttrande

Nytt undantag föreslås införas i 7 a § SoL PuL som innebär att

möjliggöra sammanställningar med känsliga personuppgifter gällande uppgifter om anmälan om barn samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd samt beslut att inte inleda utredning.

a. 7 a § 6 p SoL PuL

Kommentar: Det framstår tydligt att det finns ett stort behov från

socialnämndernas sida att kunna söka efter tidigare anmälningar samt beslut om att inte inleda utredning och skälen därför. Rutinerna runt sådan

handläggning samt rutiner för gallring skiljer sig åt mellan kommunerna. Att nationellt göra hanteringen avseende sådant som hanterar känsliga

personuppgifter eller uppgifter om ömtåliga personliga förhållanden mer likartad ökar rättssäkerheten och värnar om den personliga integriteten.

Att anmälan, förhandsbedömning och beslut sparas och görs sökbara innebär en ökad behandling av känsliga personuppgifter men ger samtidigt

den registrerade rättigheter enligt kap 3 i Dataskyddsförordningen, bland annat rätt att få ut registerutdrag och information. Det stärker samtidigt skyddet för barnet i andra hänseenden.

(2)

Datum

2020-11-27

Sida 2(2)

Barn men inte unga omfattas

Socialstyrelsens förslag: Det har inte framkommit något starkt behov att spara anmälningar som gäller unga på motsvarande sätt.

Inga särskilda kommentarer.

Revidering av ändamål och sökbegrepp som regleras i SoLPuLF

a.     Ändring i 12 § 11 p SoL rörande när en kommunal nämnd får

behandla personuppgifter

b.    15 §

Socialstyrelsens förslag: Tillåtna sökbegrepp ska vara uppgifter om namn eller uppgifter om person- eller samordningsnummer.

Inga särskilda kommentarer.

Sekretess för sammanställningar av anmälningar

Socialstyrelsens bedömning: Det behöver inte införas någon ny regel om sekretess till följd av Socialstyrelsens övriga förslag.

Inga särskilda kommentarer.

Särskild gallringstid om tre år för den typen av sammanställningar

a. Ändring i 12 kap 1 § SoL

Kommentar: Då det handlar om anmälningar som inte lett till utredning är det rimligt att dessa och tillhörande beslut och motiveringar inte sparas längre än vad som anses rimligt. Även om det finns behov att se mönster som inte framkommer vid en enstaka anmälan med beslut att inte inleda utredning kan det finnas risk att anmälningar som ligger långt tillbaka i tiden också kan övertolkas i förhållande till den aktuella situationen. Mot

bakgrund härav är förslaget om gallringstid på tre år bra.  

Ställningstagande

Social- och arbetsmarknadsnämnden tillstyrker förslaget. Magnus Rönnerfjäll

Ordförande social- och arbetsmarknadsnämnden

ÖSTERSUNDS KOMMUN

Yttrandet skickas till Socialdepartementet via e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se samt kopia till s.sof@regeringskansliet.se

References

Related documents

Förvaltningen delar Socialstyrelsens uppfattning om att anmälningar som gäller oro för barn bör göras sökbara även i de fall anmälan inte leder till utredning och det inte finns

Uppsala universitet, juridiska fakulteten Varbergs kommun Vision Västerås kommun Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun. Remissvaren ska ha kommit in

För att uppmärksamma och skydda barn som far illa har socialnämnden behov av att på ett snabbt och säkert sätt ta del av tidigare anmälningar och förhandsbedömningar som inte

Barnombudsmannen vill här särskilt betona de konsekvenser för andra barns rätt till integritet som nuvarande regelverk får, då det innebär att alla handläggare som ska göra

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

förhandsbedömningar vilket inte känns som ett bra och rättssäkert sätt då det riskerar att vara olika tider för gallring av dessa handlingar i olika delar av landet, vilket i sin

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

I rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av

när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar avseende

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Stadsledningskontoret anser att föreslagna förändringar ger en ökad möjlighet för social- sekreterarna att söka efter anmälningar som inte lett till utredning, och därmed

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna

Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

Artikel 8 skyddar ett bredare område än vad som omfattas av det grundlags- skyddade området, och torde därför omfatta den föreslagna sammanställ- ningsmöjligheten. Det är