GREATER THAN. Svagare nettoomsättning än väntat Solid kostnadskontroll Stärkt balansräkning efter nyemission KURS (SEK): 25,60 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

Important information: Please see the attached disclaimer at the end of this document

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

236,7 1 mån (%) -8,2

Nettoskuld (MSEK) -12,7 3 mån (%) -6,6

Enterprise Value (MSEK) 224,0 12 mån (%) 61,0

Soliditet (%) 61,9 YTD (%) -4,8

Antal aktier f. utsp. (m) 9,2 52-V Högst 23,0

Antal aktier e. utsp. (m) 9,2 52-V Lägst 6,7

Free Float (%) 37% Kortnamn GREAT

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 3,5 8,1 11,6 14,2

EBITDA (MSEK) -9,6 -12,2 -12,5 -13,9

EBIT (MSEK) -11,4 -14,8 -15,6 -16,4

EBT (MSEK) -11,5 -15,2 -15,7 -16,7

EPS (just.SEK) -1,41 -1,87 -1,70 -1,81

DPS (SEK) 0,00 1,00 1,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) -20 132 43 22

EPS-tillväxt (%) nmf nmf nmf nmf

EBIT-marginal (%) nmf nmf nmf nmf

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) neg. neg. neg. neg.

P/BV (x) 10,5 8,7 24,9 17,4

EV/S (x) 34,2 25,5 21,1 17,2

EV/EBITDA (x) neg. neg. neg. neg.

EV/EBIT (x) neg. neg. neg. neg.

Direktavkastning (%) 0,0 3,9 3,9 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Sten Forseke 40,5% 40,5%

Holmgren Group 8,4% 8,4%

Handelsbanken Fonder 7,6% 8,4%

Roger Karlsson 6,1% 6,1%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Lars Berg 1Q-rapport

VD Liselott Johansson 2Q-rapport 3Q-rapport

First North Informationsteknik

• Svagare nettoomsättning än väntat

• Solid kostnadskontroll

• Stärkt balansräkning efter nyemission

Marknadsvärde (MSEK)

Analytiker: Carl Ragnerstam

carl.ragnerstam@remium.com, 08 454 32 23

Bolaget har utvecklat och säljer försäkringen Enerfy Car Insurance.

Enerfy Car Insurance är en försäkring som genom plattformen Enerfy möjliggör en modell där kunden endast betalar en fast mindre månadsavgift som håller bilen försäkrad när den står parkerad och en rörlig premie baserad på antalet körda mil, som betalas månadsvis i efterskott.

BOLAGSBESKRIVNING

Svagare nettoomsättning än väntat. Greater Than redovisade en nettoomsättning för det fjärde kvartalet om 2,7 MSEK (0,8) motsvarande en tillväxt Y/Y om 243%, och mer relevant en sekventiell tillväxt om 22,5%. Nettoomsättningen kom in -6,6%

under våra estimat om 2,7 MSEK. Försäljningstillväxten Y/Y drevs av försäljning av den nya försäkringslösningen från både bolagets egna kanaler men även från partners i Norden. Dock kommunicerades att LeanHaulage som väntat fortsätter att minska och även kommer så framgent.

Solid kostnadskontroll. Rörelseresultatet uppgick till -4,1 MSEK (-3,4) vilket var i linje med vår prognos om -4,1 MSEK.

Det försämrade rörelseresultatet Y/Y härleds främst ökade personalkostnader i samband med bolagets expansion.

Personalkostnaderna uppgick till -3,4 MSEK (-2,4) motsvarande en relation till försäljningen om 126% (304).

Aktiveringsnettot i kvartalet var i princip obefintligt vilket

’boostade’ jämförelsekvartalet med cirka 0,4 MSEK. Nämnvärt är avskrivningarna som uppgick till 0,8 MSEK (0,4) och drivs av lanseringen av bolagets försäkringslösning. Vi bedömer att dessa även kommer öka framgent.

Stärkt balansräkning efter nyemission. Efter kvartalets utgång inledde Greater Than ett samarbete med det finska försäkringsbolaget LähiTapiola. LähiTapiola är ett av Finlands största försäkringsbolag utanför livförsäkringssegmentet och har cirka 200 kontor i Finland och försäkrar över 800 000 personbilar. Utöver detta kommer Insplanet att bli en distributionskanal för Greater Thans försäkringslösning. Genom den riktade nyemissionen till bland annat Handelsbanken Fonder om 25 MSEK stärkte bolaget sin balansräkning vilket vi bedömer är behövligt givet bolagets kraftiga expansion både intäkts- och kostnadsmässigt. Vi bedömer dock att det trots nyemissionen kan finnas behov av kapitaltillskott redan i slutet av 2018, om inte senare än H1 2019.

2018-10-26 RÖSTER

2018-08-24 2018-05-15 Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

2017-02-22 2017-05-22 2017-08-17 2017-11-09 2018-02-06

GREAT OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 1,1 2,1 2,2 2,7 2,5 2,9 3,0 3,2 4,3 3,5 8,1 11,6 14,2 18,5

Aktiveringar & övr. rörelseint. 1,7 1,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1,4 2,8 4,75 3,3 4,5 4,5

KSV -0,2 -0,7 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,1 -1,2 -1,6 -1,3 -2,8 -4,3 -5,1 -5,7

Rörelsekostnader -4,8 -6,2 -5,4 -5,8 -5,6 -5,5 -5,9 -6,1 -13,0 -14,6 -22,2 -23,1 -27,5 -28,5

EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBITDA -2,2 -3,3 -3,3 -3,3 -3,2 -2,8 -3,2 -3,3 -8,9 -9,6 -12,2 -12,5 -13,9 -11,2

Avskrivningar -0,4 -0,4 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,7 -1,8 -2,7 -3,1 -2,5 -3,4

EBIT -2,6 -3,7 -4,3 -4,1 -4,0 -3,6 -4,0 -4,1 -10,7 -11,4 -14,8 -15,6 -16,4 -14,7

Finansnetto -0,1 -0,1 -55,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2

EBT -2,7 -3,8 -60,2 -4,3 -3,9 -3,6 -4,0 -4,1 -10,7 -11,5 -15,2 -15,7 -16,7 -14,9

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -2,7 -3,8 -60,2 -4,3 -3,9 -3,6 -4,0 -4,1 -10,7 -11,5 -15,2 -15,7 -16,7 -14,9

EPS f. utsp. (SEK) -0,33 -0,45 -7,04 -0,47 -0,43 -0,39 -0,43 -0,44 -1,67 -1,41 -1,87 -1,70 -1,81 -1,61 EPS e. utsp. (SEK) -0,33 -0,45 -7,04 -0,47 -0,43 -0,39 -0,43 -0,44 -1,67 -1,41 -1,87 -1,70 -1,81 -1,61

Omsättningstillväxt Q/Q 40% 87% 7% 22% -8% 16% 3% 7% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 25% 102% 178% 243% 127% 40% 36% 18% 8% -20% 132% 43% 22% 30%

Just. EBITDA-marginal nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf -206% -276% -150% -107% -98% -61%

Just. EBIT-marginal nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf -246% -326% -183% -134% -116% -79%

Just. EBT-marginal nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf -245% -330% -188% -136% -118% -81%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen -12 -10 -12 -13 -14 -11 EPS -1,67 -1,41 -1,87 -1,70 -1,81 -1,61

Förändring rörelsekapital 2 1 1 -1 0 0 Just. EPS -1,67 -1,41 -1,87 -1,70 -1,81 -1,61

Kassaflöde löpande verksamheten -10 -9 -12 -14 -14 -11 BVPS 0,76 1,43 3,09 1,03 1,47 2,02

Kassaflöde investeringar 0 -5 -7 -7 -5 -6 CEPS -1,60 -1,11 -1,45 -1,50 -1,57 -1,24

Fritt kassaflöde -11 -14 -18 -21 -20 -17 DPS 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 8 19 28 0 21 20 ROE -219% -99% -61% -165% -123% -80%

Nettokassaflöde -3 6 10 -21 1 3 Just. ROE -219% -99% -61% -165% -123% -80%

Soliditet 28% 46% 62% 39% 44% 49%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

7 10 14 18 21 23 Antal A-aktier (m) -

6 11 21 1 2 4 Antal B-aktier (m) 9,2

17 25 41 24 31 38 Totalt antal aktier (m) 9,2 www.greatherthan.eu

5 12 25 10 14 19 +46 (0)8 555 93 200

-3 -2 -13 8 7 4

-5 -1 -3 0 0 0

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

2,9 2,7 11,2 11,6 14,5 14,2

EBIT -4,1 -4,1 -16,8 -15,6 -18,4 -16,4 nmf

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

0,0%

4%

nmf Skillnad

4Q17A 2018E 2019E

-6,9% -2%

Nettoomsättning

Förändring MSEK

Immateriella tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Karlavägen 58 114 49 Stockholm Likvida medel

Förändring Totala tillgångar

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Eget kapital

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

EBIT-MARGINAL NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

-350%

-300%

-250%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E

EBIT-marginal

-500%

-450%

-400%

-350%

-300%

-250%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017 2018E

Omsättning EBIT-marginal

-1,0X -0,8X -0,6X -0,4X -0,2X 0,0X 0,2X 0,4X 0,6X 0,8X 1,0X 1,2X

-15 -10 -5 0 5 10

2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

(4)

Vi estimerar Greater Thans adresserbara marknad 2018 till cirka 1,3 miljoner bilar av det totala antalet om 6,4 MST. För att komma fram till den adresserbara marknaden justerade vi för antalet avställda bilar, tjänstebilar samt bilar utan OBD som är en nödvändighet för att använda Greater Thans försäkring. Till detta justerar vi för andel hushåll med två bilar samt andelen som torde gynnas av GTs försäkring.

Sett till enbart den svenska marknaden bedömer vi att bolagets adresserbara marknad bör öka från 1,17 miljoner personbilar till 1,39 miljoner 2020e. Ökningen motsvarar en CAGR om 4,5% vilket är ca 100 bps högre än den underliggande marknaden. Ovan i matrisen simulerar vi antalet bilar med Greater Thans försäkring baserat på marknadsandel. Vi kan konstatera att differensen i Enligt SCB trafikanalys bör antalet personbilar öka från 5,0

miljoner stycken 2006 till 6,7 miljoner 2020 vilket motsvarar en CAGR om 2,0%. 2017 beräknas antalet personbilar till 6,2 miljoner stycken för att öka med en CAGR om 3,1% till 2020.

Vi bedömer att den underliggande ökningen i personbilar bör ge en god marknadstillväxt för Greater Than.

MARKNAD

Antal personbilar i Sverige (ST) Greater Thans adresserbara marknad

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000

CAGR (2006-2020E) 2,0%

Marknadsandel av ovanstående marknad 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E

0,1% 1 173 1 200 1 267 1 333 1 399

0,5% 5 865 6 000 6 337 6 666 6 995

1,0% 11 729 12 000 12 674 13 332 13 989

1,5% 17 594 18 001 19 011 19 997 20 984

2,0% 23 459 24 001 25 348 26 663 27 979

2,5% 29 323 30 001 31 684 33 329 34 974

3,0% 35 188 36 001 38 021 39 995 41 968

3,5% 41 052 42 001 44 358 46 661 48 963

4,0% 46 917 48 001 50 695 53 326 55 958

4,5% 52 782 54 002 57 032 59 992 62 953

5,0% 58 646 60 002 63 369 66 658 69 947

5,5% 64 511 66 002 69 706 73 324 76 942

6,0% 70 376 72 002 76 043 79 990 83 937

6,5% 76 240 78 002 82 379 86 655 90 932

7,0% 82 105 84 002 88 716 93 321 97 926

7,5% 87 970 90 003 95 053 99 987 104 921

8,0% 93 834 96 003 101 390 106 653 111 916

8,5% 99 699 102 003 107 727 113 319 118 911

9,0% 105 564 108 003 114 064 119 985 125 905

9,5% 111 428 114 003 120 401 126 650 132 900

10,0% 117 293 120 004 126 738 133 316 139 895

Estimerad adresserbar marknad 1 172 928 1 200 035 1 267 375 1 333 161 1 398 947

(5)

Intäktsmodell

Greater Thans omsättning i dagsläget härrör från Enerfy Driving som står för ca 50% av intäkterna och LeanHaulage som står för 50%. Försäljning av Enerfy Driving sker via Greater Thans hemsida samt via återförsäljare. LeanHaulages nyförsäljning har upphört då fokus nu ligger på Enerfy Car Insurance. Trots avslutad nyförsäljning får bolaget löpande intäkter från tidigare sålda produkter genom avtal som löper på 12 månaders basis. Enerfy Car Insurances intjäning bygger på ett startpaket för att få tillgång till tjänsterna samt en fast och en rörlig avgift på månadsbasis. Startpaketet betalas antingen genom en fast summa alternativt ett abonnemang, genom detta ges tillgång till Enerfy Plug-in som är en OBD-läsare (On Board Diagnostics).

Enerfy Car Insurance

Enerfy Car Insurance är en försäkring som genom plattformen Enerfy möjliggör en modell där kunden endast betalar en fast mindre månadsavgift som håller bilen försäkrad när den står parkerad och en rörlig premie baserad på antalet körda mil, som betalas månadsvis i efterskott. Den rörliga delen av premien baseras på hur trafiksäkert och energieffektivt föraren kör. Föraren klickar in Enerfy Plug-in i bilens OBD-kontakt och aktiverar Bluetooth i telefonen. Varje enskild biltur får därmed efter avslutad körning, ett individuellt pris baserat på antalet körda kilometer. Om bilen exempelvis enbart har varit parkerad under en månad utgår inte någon kilometerpremie för den perioden. Greater Than har idag ett Joint Venture-avtal med Moderna Försäkringar som täcker den nordiska marknaden. Greater Than är även verksamma på den danska marknaden genom ett White Label samarbete med försäkringskoncernen Tryg.

Smartare bilkörning

Greater Than har utvecklat teknologi och sociala plattformar för yrkeschaufförer och bilister sedan 2004. Bolaget grundades av Sten Forseke som efter lång tid inom fordonsindustrin identifierade en brist i mätmetoderna för energieffektiv bilkörning.

Bolaget har under 12 år och miljontals körda kilometer samlat körbeteende, och kan

genom sina egenutvecklade algoritmer baserade på artificiell intelligens förstå en

förares risk och energiprofil i realtid. Baserat på detta har bolaget utvecklat tjänster

för bilister som bidrar till billigare, miljövänligare och säkrare körning.

(6)

GREATER THAN

Marknad

Greater Than är verksamt inom segmentet Connected Car vilket enligt GSMA bedöms

globalt omsätta ca 53 miljarder USD 2018. Sett till den svenska marknaden bedömer vi

att den adresserbara målgruppen innefattar ca 1,2 miljoner bilar 2017 för att öka till 1,4

miljoner bilar 2020 motsvarande en CAGR om 5,2%. Tillväxten i denna målgruppen

härrör en underliggande CAGR om 3,1% 2017–2020 i den svenska personbilsflottan,

till detta estimerar vi ett minskat antal bilar utan OBD-läsare. Till detta har

genomsnittliga körsträckan i mil per bil minskat med 6% från 1249 mil/år 2007 till 1175

vilket är en positiv utveckling för Greater Than med tanke på att förare med lägre

genomsnittlig körsträcka gynnas.

(7)

Report completed: Report disseminated:

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Carl Ragnerstam, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication in the aforementioned countries.

This document must not be distributed, duplicated, quoted or referred to in such a manner that the content of the document is altered or distorted.

DISCLAIMER

2018-02-28 15:46:26 2018-02-28 16:08:56

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :