• No results found

Multiplikation och division med 0,5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Multiplikation och division med 0,5"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Multiplikation och division med 0,5

Multiplikation

Vi är vana vid att svaret vid multiplikation alltid är större än talen man multiplicerar.

3x5=15

3 multiplicerat med 5 betyder at man adderar fem stycken treor eller tre stycken femmor. Vad blir i så fall 3 multiplicerat med 0,5?

3x0,5= 0,5+0,5+0,5=1,5

Men 1,5 är ju hälften av 3. Detta betyder att multiplikation med 0,5 är samma sak som division med 2.

OBS!

När man multiplicerar med 0,5 så kommer talet att bli mindre, alltså hälften så stort.

Division

Vi är vana vid att svaret vid division alltid är mindre än talen man dividerar.

Ex. 8/4=2

8 dividerat med 4 betyder at man tar reda på hur många gånger 4 går i 8. Vad betyder i så fall 8 dividerat med 0,5? Jo, att man tar reda på hur många gånger 0,5 går i 8.

8/0,5=16

Men 16 är ju dubbelt så stort som 8. Det betyder att division med 0,5 är samma sak som multiplikation med 2.

OBS!

När man dividerar med 0,5 så kommer talet att bli större, alltså dubbelt så stort.

References

Related documents

Följer inte något annat av delägarlagets beslut, av dessa stadgar eller av någon annan lag, får en delägare utan de andra delägarnas samtycke eller utan tillstånd av

För åren 2015–2018 uppgår de planerade omstruktureringskostnaderna inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård till 3,5 miljarder kronor. Omställningskostnaderna är

• 14 mkr i rabatter kopplat till det statliga stödet - lägre hyresintäkter med 7 mkr under Q2.. • 99 % av hyrorna för

Regarding the involvement of the Nordic states in the media industries, we will look at three different indicators. These are: 1) the financing of the public service compa- nies;

Event marketing, Facebook, Guerilla marketing, Marketingová komunikace, Marketingové komunikační nástroje, Sociální média, Webové stránky,

produkter fortgår. Åtgärderna ger förväntade effekter i form av ökande marginaler men påverkar samtidigt tillväxten negativt. Emtek, som tillverkar lås och beslag

[r]

[r]

[r]

Av de tio siffrorna kan vi bilda hur många tal som

Utbildningsdagarna var tänkta som en del av arbetet för att kvalitetssäkra utbildningen till skolsköterska och början på dialogen mellan handledare och student, handledare och

HÖGLÄSNING GÖR S TOR SKILLNAD!Läs tillsammans och kryssa över rut orna allt e fter somläst i solen lä st en regnig sommard ag lä st p å stranden lä st under ett b ord. lä st

Det är därför viktigt att den som utsätts för trakasserier klargör för den person som trakasserar, muntligt, skriftligt eller med hjälp av någon annan, att

[r]

Syftet med dessa riktlinjer är att ange ramar för medelsförvaltningen, reglera det finansiella risktagandet samt säkerställa att uppföljning och kontroll av medelsförvaltningen

olika plattformar regelbundet så påminns kontakterna och vännerna ideligen om företaget utan att det är reklam i traditionell mening. Genom att konsulterna

4.2.1.2 ’’för att försvara sin egendom eller egendom i sin rättmätiga ägo eller förvar eller under hans vård eller egendom någon annan person mot olaglig handling av

Anm: Observera att om årtalet slutar på 00 är året ett skottår bara om hela årtalet är delbart med 400.. Delbarhet med 5: Den sista siffran ska vara 0

In fact, as it was shown above, Psycho and Vacancy have common genre, scenes, shots and their use of the system of suture. Of course, knowing the stories would not have been

[r]

[r]

A study is being conducted to develop aluminide alloys based on Fe3Al with an optimum combinatiori o f strength, duc- tility, and corrosion resistance for use a3

Mezi země, které umožňují založit si offshore banku, patří velká finanční centra, jako jsou Bahamy, Kajmanské ostrovy, Jersey, Guernsey a další.. Dále je také