• No results found

Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av covid-19 (S2020/05402/SF)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av covid-19 (S2020/05402/SF)"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

REMISSVAR Datum Diarienummer 2020-06-17 2020-0106 Er referens S2020/05402/SF Socialdepartementet

adress Box 1056, 405 22 Göteborg besöksadress Lilla Bommen 1, Göteborg telefon 010-174 15 00 e-post registrator@inspsf.se webb www.inspsf.se org.nr 202100-6248

IS F10 07, v 2. 0, 2 01 9-05 -23

Tillfälliga bestämmelser om viss

smittbärarpenning med anledning av

covid-19 (S2020/05402/SF)

Sammanfattning

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) svarade den 3 juni 2020 på remissen ”Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdom covid-19” (S2020-04874/SF). ISF vidhåller i relevanta delar de synpunkter som lämnades i det svaret.

I övrigt kan ISF varken tillstyrka eller avstyrka förslaget. Vi utvecklar våra synpunkter nedan.

Bestämmelser

5 § andra stycket 3

Bestämmelsen avser smittbärarpenning vid personlig assistans och närståendepenning. När det gäller personlig assistans finns en kvantitativ gräns om 80 timmar på en kalendermånad, vilket motsvarar ungefär en halvtidstjänst.

När det gäller närståendepenning saknas dock en sådan kvantitativ gräns i den aktuella bestämmelsen. Närståendepenning utgår med en fjärdedel, en halv, tre fjärdedelar eller hel förmån.

Det framgår inte klart vilket skälet är för att ha ett sådant kvantitativt krav i fråga om personlig assistans men inte i fråga om närståendepenning.

(2)

6 §

Bestämmelserna är endast tänkta att omfatta närstående som lever i hushållsgemenskap. Genom den aktuella definitionen exkluderas personer som har en nära relation men som inte har en gemensam bostad;

exempelvis särbos eller närstående som har bostad nära personen i riskgrupp, men som inte delar bostad. Inte heller inkluderas personer som har hushållsgemenskap med personen i riskgrupp men utan att ha en närståenderelation.

Avgränsningen avseende personer i hushållsgemenskap kan ifrågasättas eftersom detta medför lika stora risker i smitthänseende som om de vore att betrakta som närstående. Även avgränsningen avseende personer i nära relation kan ifrågasättas bland annat med hänsyn till rätten till familjeliv och nya familjekonstellationer.

7 §

Bestämmelsens andra mening innehåller ett också vilket kan uppfattas som att det kan röra sig om en och samma person som arbetar som personlig assistent och får närståendepenning och som en följd av det kan få smittbärarpenning. En alternativ skrivning skulle kunna vara följande.

Smittbärarpenning enligt 5 § lämnas för den tid som den försäkrade skulle ha förvärvsarbetat utöver den tid som han eller hon arbetar som personlig assistent eller vårdar den närstående enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken (SFB).

16 §

Ansökan om smittbärarpenning ska undertecknas på heder och samvete. De uppgifter som ska lämnas i ansökan framgår i bestämmelsens andra stycke. Där framgår inte att sökanden måste ange andra nödvändiga förutsättningar för att vara ersättningsberättigad, som exempelvis relation till den närstående. Äktenskap och annat släktskap framgår av offentliga register. För att i rättslig mening betraktas som sambo krävs att ett äktenskapsliknande förhållande föreligger. Även sådana uppgifter bör lämnas i ansökan samt intygas på heder och samvete.

I bestämmelsens sista mening framgår att sökanden ska lämna uppgifter om att vård har skett i enlighet med 5 § tredje stycket. I 5 § tredje stycket framgår att smittbärarpenning inte lämnas till den som är personlig

assistent för tid när assistansersättning inte lämnas enligt 51 kap. 5 § SFB (dvs. när sjukvårdande insatser ges eller när den närstående får sluten vård vid vårdinrättning). Det framstår som oklart vad som avses med att vård sker enligt 5 § tredje stycket. En alternativ skrivning kan vara att uppgift ska lämnas om att sådana förhållanden som avses i 5 § tredje stycket inte föreligger.

(3)

Författningskommentar

Bestämmelserna ska träda i kraft om två veckor. Pandemin har skapat en unik samhällssituation vilket får till följd att myndigheter behöver anpassa sig till nya faktiska omständigheter och regelverk med mycket kort varsel. För att underlätta för myndigheterna vore en mer utvecklad

författningskommentar önskvärd.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Eva-Lo Ighe. Utredaren Hanna Forsell har varit föredragande. I beredningen har också utredaren Louise Grönqvist deltagit. Vid den slutliga handläggningen har enhetschefen Ola Leijon och chefsjuristen Anna Samuelsson deltagit.

References

Related documents

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för smittbärar- penning och resekostnadsersättning som avser tid före den 1

den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent i minst 80 timmar åt

den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent enligt 9 a § lagen (1993:387) om

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Då stora delar av det nu aktuella förslaget överensstämmer med innehållet i den tidigare promemorian hänvisar Arbetsgivarverket i de delarna till sitt tidigare inlämnade

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Vi menar i övrigt att den tillfälliga förebyggande sjukpenningen bör kunna betalas ut retroaktivt, då flera av våra medlemsförbund vittnat om att många personer i riskgrupp

Försäkrade som utför personlig assistans åt en närstående som har insatsen biträde av personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa?.

Samtidigt missas vissa grupper, särskilt anhöriga till de personer med funktionsnedsättning som inte har personlig assistans eller närståendepenning, vilket betyder

Ansökan om smittbärarpenning ska undertecknas på heder och samvete. De uppgifter som ska lämnas i ansökan framgår i bestämmelsens andra stycke. Där framgår inte att sökanden

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare. Emmanuel Galaup

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Att få en mer öppen skrivning skulle underlätta för hälso- och sjukvården att kunna ta fram medicinska underlag som kan verifiera en person tillhörighet till riskgrupp

Det föreslagna undantaget från dessa bestämmelser ger, enligt ISF:s mening, inte ett tydligt svar på vilken inverkan, om ens någon, eventuella andra orsaker till att en

I detta ärende har avdelningschef för verksamhetsstöd, Jonas Norén, beslutat.. Sofia Landeklint, HR-strateg på HR-enheten, har

Då det av den anställde krävs läkarintyg inför prövning av rätt till förebyggande sjukpenning kan detta således ge en ökad arbetsbelastning för de läkare som ska skriva

Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället

Däremot kan vi inte tillstyrka förslaget att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB ska kunna