• No results found

Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av covid-19 samt tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av covid-19 samt tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1) Datum Dnr 2020-06-18 100/2020 Er beteckning S2020/05401/SF S2020/05402/SF

Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 6, 753 12 Uppsala Telefon: 018-471 70 70

E-post: ifau@ifau.uu.se Internet: www.ifau.se Organisationsnummer: 202100-4946

IF AU1003, v 4. 0, 2019 -02 -04 Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Tillfälliga bestämmelser om viss

smittbärarpenning med anledning av covid-19 samt tillfälliga bestämmelser om förebyggande

tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF.

Angående tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning har IFAU inga kommentarer.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat.

References

Related documents

genitofemoralis (som går rakt ut från m. psoas major, den går igenom muskeln, delar sig i två innan den går igenom

Det som däremot kan vara en praktisk väg i riktning mot en väl fungerande marknad är att ställa frågan om det finns exempel på alternativa aktörer som skulle kunna bidra till

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Arbetsgivarverket instämmer i regeringens uppfattning att ersättning endast ska kunna utgå för den del föräldern inte har möjlighet att utföra sitt arbete hemifrån

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

Vi förordar därför att denna specifika fråga kring risken för barn med olika funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp vid

föräldern har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet eller om arbetsgivaren kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller om det i övrigt går

förebyggande tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas för ett barn som har varit allvarligt sjukt, om barnet efter sjukdomstillståndet behöver skyddas från smitta.. ISF

Föredragande i detta ärende har varit Helena Söderberg.. För

BLF är positiva till möjligheten för föräldrar till barn med genomgången allvarlig sjukdom och risk för allvarlig sjukdomsutveckling i samband med covid-19-infektion att

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka i vissa fall ska få rätt till förebyggande tillfällig

Det föreslagna undantaget från dessa bestämmelser ger, enligt ISF:s mening, inte ett tydligt svar på vilken inverkan, om ens någon, eventuella andra orsaker till att en

I detta ärende har avdelningschef för verksamhetsstöd, Jonas Norén, beslutat.. Sofia Landeklint, HR-strateg på HR-enheten, har

Om det blir en ny våg av smittspridning under hösten kan det vara nödvändigt att i högre grad ta hänsyn till regionala risknivåer för smitta när det gäller hur länge

Då det av den anställde krävs läkarintyg inför prövning av rätt till förebyggande sjukpenning kan detta således ge en ökad arbetsbelastning för de läkare som ska skriva

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 daterad

För det fall det krävs anpassningar i a-kassornas IT-system för att kunna ta emot uppgifter om den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen kommer detta att medföra kostnader

Däremot kan vi inte tillstyrka förslaget att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB ska kunna