• No results found

00.1. Information om Årsstämmor 2017 med kommunen bolag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "00.1. Information om Årsstämmor 2017 med kommunen bolag"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

P Ä

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunledningskontoret

2017-03-22 Sida 1 av 4 Ingegärd Bornelind

Kommunjurist 08-579 216 03

Dnr. 2017/0132 KS 024

Årsstämmor med kommunens bolag 2017 Kommunens bolag

Kommunens helägda aktiebolag, där årsstämma ska hållas 2017:

1. Sollentuna Stadshus AB moderbolag 2. AB Sollentunahem dotterbolag 3. A B S O L O M dotterbolag 4. Sollentuna Energi och Miljö AB dotterbolag

Sollentuna Stadshus AB

Bolaget är moderbolag till AB Sollentunahem, AB SOLOM, Sollentuna Energi och Miljö A B .

AB Sollentunahem

Bolaget ska förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, kollektiva anordningar och lokaler.

Syftet med bolagets verksamhet är att, i enlighet med bland annat de regler som finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag, upplåta bostadslägenheter med hyresrätt i Sollentuna kommun.

Bolaget får även producera och förvalta de kommersiella lokaler och ytor som utgör goda och nödvändiga komplement till bostadsområdena samt övriga lokaler som är förknippade med kommunens verksamheter.

AB Sollentunahem är för närvarande moderbolag till Sollentuna Kommunfastigheter AB, Sollentuna Allmännyttiga bostäder AB samt Sollentuna fastigheter 1-3. Dessa bolag har inte haft någon verksamhetet under 2016 och deras första räkenskapsår har förlängts till 2017-12-31.

Bolagen kommer ha sin första årstämma under våren 2018.

AB SOLOM

Bolaget ska bedriva äldreomsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och därtill kompletterande verksamhet.

Bolaget ska även anordna boenden för ensamkommande barn.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, till den del detta inte innefattar myndighetsutövning, fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom området att

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

(2)

2017-03-2221 Dnr.

Sida 2 av 4

erbjuda invånarna i Sollentuna kommun äldreomsorg, hemsjukvård och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Sollentuna Energi och Miljö AB

Bolaget har sex verksamheter; El, Vatten och avlopp, Fjärrvärme inklusive f j ärrkyla, Stadsnät, Renhållning och Transporttjänster.

Bolaget, eller dess dotterbolag, ska

1. Inköpa, producera och distribuera el till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun

2. Bedriva verksamhet för vattenförsörjning och avlopp inom Sollentuna kommun

3. Bedriva fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun.

4. Svara för att hushållsavfall inom Sollentuna kommun samlas in, transporteras bort eller återvinns

5. Svara för uthyrning av transportmedel såsom bilar och maskiner till kommunens verksamheter och kommunala bolag

För verksamheten Vatten och avlopp är bolaget huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Sollentuna Energi och Miljö AB är moderbolag till Sollentuna Elhandel A B . Årsstämman för bolaget har hållits tidigare med ägarrepresentant från Sollentuna Energi och Miljö AB

Årsstämma

Vad är årsstämma?

Av 7 kap. aktiebolagslagen följer att aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma.

Den ordinarie bolagsstämma där ägaren bl.a. godkänner årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet benämns årsstämma. På årsstämman beslutas även om vinstdisposition, dvs. aktieutdelning till ägaren (kommunen eller

moderbolaget).

För kommunens bolag är det reglerat i bolagsordningarna vilka ärenden som ska behandlas på årsstämma.

Vem kallar till årsstämma?

Det är bolagets styrelse som kallar ägaren (kommunen eller moderbolaget) till bolagsstämma/årsstämma.

Tid för årsstämmor med kommunens bolag

Årsstämmor med kommunens bolag äger vanligen rum i samband med kommunstyrelsens mars- eller aprilsammanträde.

För 2017 är det den 27 mars.

(3)

2017-03-2221 Dnr.

Sida 3 av 4

Kommunstyrelsens roll

I kommunen utövas ägandet på bolagsstämma av kommunstyrelsen för Sollentuna Stadshus AB.

Sollentuna Stadshus AB:s roll

I kommunen utövas ägandet på bolagsstämma av Sollentuna Stadshus AB for dotterbolagen.

Revisorernas roll

Bolagets revisorer, inklusive lekmannarevisorerna, har möjlighet att delta vid stämman men har ingen rösträtt.

Revisorerna ska skriftligen lämna rekommendation om bolagsstämman ska fastställa resultat- och balansräkning, om vinstdispositionen samt om ansvarsfrihet ska beviljas.

Kommunens ombud vid bolagsstämma

Sollentuna Stadshus AB

Kommunstyrelsen har i beslut i december 2016 utsett (befullmäktigat) kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) som kommunens ombud vid bolagsstämmor under 2017.

Det innebär att det är Henrik Thunes, och inte kommunstyrelsen, som tar ställning i de frågor som finns i kallelsen till stämman samt skriver på årsstämmoprotokollet.

Det finns ingen möjlighet för kommunstyrelsen att på stämman rösta om hur ägaren (kommunen) ska ställa sig till de ärenden som är upptagna på

kallelsen till årsstämman.

Dotterbolagen

Styrelsen i Sollentuna Stadshus AB har i beslut i den 7 mars 2017 utsett (befullmäktigat) styrelsens ordförande Henrik Thunes som bolagets ombud vid bolagsstämmor under 2017.

Det innebär att det är Henrik Thunes, och inte bolagsstyrelsen eller kommunstyrelsen, som tar ställning i de frågor som finns i kallelsen till stämman samt skriver på årsstämmoprotokollet.

Det finns ingen möjlighet för kommunstyrelsen att på stämman rösta om hur ägaren (Sollentuna Stadshus AB) ska ställa sig till de ärenden som är

upptagna på kallelsen till årsstämman.

Instruktion till ombudet

Sollentuna Stadshus AB

Kommunstyrelsen ska lämna en instruktion till ombudet om hur ombudet ska rösta i de ärenden som ska beslutas av årsstämman. Denna instruktion

(4)

2017-03-2221 Dnr.

Sida 4 av 4

beslutas av kommunstyrelsen innan årsstämmorna hålls för respektive

Ärenden om instruktion till ombudet vid årsstämmor 2017 för Sollentuna Stadshus AB behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars, med omedelbar justering.

Dotterbolagen

Styrelsen för Sollentuna Stadshus AB ska lämna en instruktion till ombudet om hur ombudet ska rösta i de ärenden som ska beslutas av årsstämman.

Denna instruktion beslutas av bolagets styrelse innan årsstämmorna hålls för respektive bolag.

Ärenden om instruktion till ombudet vid årsstämmor 2017 för bolagets tre dotterbolag AB SOLOM, AB Sollentunahem och Sollentuna Energi och Miljö AB behandlades på styrelsens sammanträde den 7 mars 2017.

Årsstämmorna den 27 mars 2017 Följande tider gäller för bolagen:

Respektive bolag presenterar sin årsredovisning på cirka 10 minuter inklusive frågor.

Efter presentationen för respektive bolag följer själva årsstämman. Normalt öppnar bolagsstyrelsens ordförande, alternativt vice ordförande, stämman och annonserar som första punkt val av ordförande på stämman. Henrik Thunes (M) föreslår stämmoordförande som väljs och som därefter tar över ordförandeskapet för de övriga punkterna på dagordningen.

bolag.

e

AB SOLOM AB Sollentunahem

Sollentuna Energi och Miljö A B Sollentuna Stadshus AB

16:10 16:30 16:50 17:10

16:30 16:50 17:10 17:30

References

Related documents

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud

De årliga kundträffarna fick av olika anledningar skjutas upp till januari 2018, men formen var den samma med ett lunchmöte för våra företagskunder, detta år på Vägg i vägg,

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt resp kostnad i förhållande till

Styrelsen och VD för Stenungsunds Energi & Miljö AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten 2017, vilket är bolagets sjuttonde räkenskapsår.. Uppgifter inom

Under 2015 gjordes en översyn av företagets vision och affärsidé och i båda dessa fastslås att SEOM ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle i Sollentuna.. I det

• Överlämna förslaget till utdelning för A B Sollentunahem och Sollentuna Energi AB verksamhetsåret 2014 enligt tjänsteutlåtandet som underlag till budgetberedningen

Sollentuna kommun fastställer varje år i samband med budgeten den aktieutdelning som de helägda kommunala bolagen AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB ska betala till

”Åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar kan vara åtgärder

Årsarvode för ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter, suppleanter och revisor i AB SOLOM (Sollentuna kommuns förvaltningsaktiebolag under ombildning) ska fastställas enligt

Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige ger A B Sollentunahem och Sollentuna Energi i ägardirektiv att, tillsammans med Sollentuna kommun, upphandla två vindkraftverk

Kontoret föreslår att ersättning för bemanningen av LSS-boenden, i det reviderade personaluthyrningsavtalet, ska utgå från aktuellt antal boende i respektive verksamhet samt vid

Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s årsstämma och extra bolagsstämmor 2020 rösta för årsarvoden år 2020 till styrelseledamöter m.fl.. enligt bilaga 2

Revidering av bolagspolicy samt ägardirektiv för Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentuna Energi och Miljö AB, AB SOLOM och Sollentuna Kommunfastigheter AB.. Förslag

Av samma skäl som att kommunen måste tillförsäkra allmänheten insyn i de kommunala verksamheter som lämnats över till privata utförare reglerar kommunallagen att helägda

årsstämman 2016 intill ordinarie årstämma 2017 väljs Maria Stockhaus (M) till ordförande, till 1:e vice ordförande väljs Hanna Clerkestam (L) och till 2:e vice ordförande

Kommunledningskontoret föreslår att kommunens helägda bolag Sollentuna Energi AB, AB Sollentunahem och AB SOLOM ska anta jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 i

Fullmäktige ska se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen.. De kommunala befogenheter

Kommer 90% av alla hushåll (i villor och flerbostadshus) och företag ha tillgång till fast bredband om 100 Mbit/s senast 2020 i betydelsen att bredbandsfiber finns indragen

Vidare föreslås bland annat att kommunledningskontoret ska få en tydligare roll som avtalspart med SEOM, att kommunen skapar en gemensam bilpool för personbilar och att alla avtal

tjänsteutlåtande daterat 2017-04-24, till kommunens nämnder, AB Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM), AB Sollentunahem, AB SOLOM, Pensionärsrådet, Funktionshinderrådet i Sollentuna

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

Det finns ingen möjlighet för kommunstyrelsen att på stämman rösta om hur ägaren (kommunen) ska ställa sig till de ärenden som är upptagna på. kallelsen

Bilaga 3 Avtal om administrativt stöd för vindkraftproduktion Bilaga 4 Avtal om enkla bolaget vindkraftparken Sollentuna Bilaga 5 Skrivelse från Sollentuna