• No results found

Miljö- och byggnadsnämndens kallelse 2017-11-08.pdf Pdf, 34.8 kB, öppnas i nytt fönster.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Miljö- och byggnadsnämndens kallelse 2017-11-08.pdf Pdf, 34.8 kB, öppnas i nytt fönster."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse 1 (1)

Ersättarna för kännedom

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-11-02

Tid för sammanträde onsdagen den 8 november 2017 kl. 9.00

Lokal Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred

Gruppmöten kl. 8.00

Majoriteten i Sessionssalen och oppositionen i förvaltningens sammanträdesrum

Lars-Inge Green

Ordförande Karin Schultz

Sekreterare

Ärenden

1 Upprop

2 Val av protokolljusterare

3 Vitesföreläggande enligt miljöbalken

4 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av gäststuga och carport

5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 6 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus 7 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 8 Detaljplan för Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3:3

kulturkvarteret Näs, Vimmerby kommun. Antagande

9 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Näs parkering, Vimmerby kommun. Antagande

10 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Näs Kohagen, Vimmerby kommun. Antagande

11 Tillsyn enligt tobakslagen

12 Miljö- och byggnadspris 2017

13 Sammanträdesdagar 2018

14 Informationsärenden

15 Redovisning av delegationsbeslut

References

Related documents

För området gäller översiktsplanen för Strängnäs kommun med ställningstagande och generella krav och riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden som ska vara uppfyllda för

För området gäller översiktsplanen för Strängnäs kommun med ställningstagande och generella krav och riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden som ska vara uppfyllda för

För att Vattenfall Eldistribution ska kunna tillstyrka detta ärende, måste avstånd från byggnad till markkabel vara minst 5 meter.. Utmätning av ledning bör göras

8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av altan 9 Ansökan om rivningslov av garage samt bygglov för nybyggnad

6 Riktlinjer för vindskydd för renhållningskärl 7 Yttrande till länsstyrelsen i överprövat ärende 8 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad

Lokal Tunasalen, stadshuset Vimmerby.

6 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 7 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av entré 9

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap § 18 c, p 1 för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av gäststuga och carport