• No results found

Remissvar - Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara - S2019/02544

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar - Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara - S2019/02544"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS

Varbergs kommun Norra Vallgatan 14 0340-880 00 212000-1249 sn@varberg.se

TELEFAX WEBBPLATS

432 80 Varberg 432 80 Varberg 0340-101 84 www.varberg.se

Yttrande 1 (1) 2020-10-21 Dnr: SN 2020/0185-3 Socialdepartementet Förvaltningsledningsstaben Lena Brosché, 0340-889 06

Remissvar - Socialstyrelsens författningsförslag i

rapporten Att göra anmälningar som gäller barn

sökbara - S2019/02544

Svar från Varbergs kommun, socialnämnden, till Socialdepartementet – diarienummer S2019/02544

Sammanfattande synpunkter

Socialstyrelsens rapport Att göra anmälningar som gäller barn sökbara, är gedigen. Förslaget ses positivt utifrån barns skydd.

Uppdragsavdelningen, den avdelning som ansvarar för de myndighetsbeslut som tas inom Socialförvaltningen, Varbergs kommun, har tidigare deltagit i Socialstyrelsens telefonhearing i detta ärende. Då förmedlades att det finns ett stort behov av att göra orosanmälningar med handläggares bedömning sökbara. Dessa synpunkter har tagits tillvara i rapporten.

Erland Linjer

(2)

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-19 1

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

§ 172 Dnr SN 2020/0185

Remissvar - Socialstyrelsens författningsförslag

i rapporten Att göra anmälningar som gäller

barn sökbara

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Remissvar över Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” godkänns.

2. Remissvar skickas till Socialdepartementet. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Socialtjänsten har uppdrag att handlägga ärenden som gäller barn och unga. Alla ärenden leder inte till att en utredning inleds. Socialstyrelsen har i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara utrett om det idag finns några möjligheter att hålla samtliga dessa anmälningar sökbara. Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har fått möjligheten att lämna synpunkter.

Beslutsunderlag

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 9 november 2020, § 179 Socialförvaltningens beslutsförslag 21 oktober 2020

Remissvar 21 oktober 2020 till socialdepartementet

Remiss – Socialstyrelsens rapport ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara”

Övervägande

I rapporten som Socialstyrelsen tagit fram, beskrivs socialtjänstens ansvar för barn och unga, rättighetsskydd och en juridisk analys av

förutsättningarna för personuppgiftsbehandlingar. Till följd av reglerna om personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten, sätts i många kommuner anmälningar om oro för barn som inte leder till utredning in i en eller flera pärmar i kronologisk ordning. Där kan det vara svårt att söka bland

anmälningarna. Den som söker efter en anmälan i pärmen får del av information, som många gånger är integritetskänslig, rörande andra personer.

I det arbete som föregått rapporten och dess slutsatser, har tjänstemän från Varberg kommuns socialförvaltning deltagit. I det arbetet framfördes att det finns ett stort behov av att göra orosanmälningar med handläggares bedömning sökbara. Slutsatsen i rapporten är att lagändring i

socialtjänstlagen och socialtjänstens hantering av personuppgifter bör beslutas, för att underlätta arbetet med att göra anmälningar som gäller

(3)

Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-11-19 2

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

§ 172 forts.

barn sökbara. Socialförvaltningen är positiva till förslaget utifrån barns skydd.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Socialdepartementet Handläggaren

References

Related documents

Uppsala universitet, juridiska fakulteten Varbergs kommun Vision Västerås kommun Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun. Remissvaren ska ha kommit in

För att uppmärksamma och skydda barn som far illa har socialnämnden behov av att på ett snabbt och säkert sätt ta del av tidigare anmälningar och förhandsbedömningar som inte

Barnombudsmannen vill här särskilt betona de konsekvenser för andra barns rätt till integritet som nuvarande regelverk får, då det innebär att alla handläggare som ska göra

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

förhandsbedömningar vilket inte känns som ett bra och rättssäkert sätt då det riskerar att vara olika tider för gallring av dessa handlingar i olika delar av landet, vilket i sin

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

Svar från Hagfors kommun till Socialdepartementet beträffande Socialstyrelsens författningsförslag Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

I rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Stadsledningskontoret anser att föreslagna förändringar ger en ökad möjlighet för social- sekreterarna att söka efter anmälningar som inte lett till utredning, och därmed

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

Social- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget om att en ändring införs i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 7a § SoLPul, som gör att uppgifter

Artikel 8 skyddar ett bredare område än vad som omfattas av det grundlags- skyddade området, och torde därför omfatta den föreslagna sammanställ- ningsmöjligheten. Det är

Förvaltningen delar Socialstyrelsens uppfattning om att anmälningar som gäller oro för barn bör göras sökbara även i de fall anmälan inte leder till utredning och det inte finns