• No results found

Remissvar från Hagfors kommun till Socialdepartementet - Att göra anmälningar gällande barn sökbara S2019/02544 Svar från Hagfors kommun till Socialdepartementet beträffande Socialstyrelsens författningsförslag Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar från Hagfors kommun till Socialdepartementet - Att göra anmälningar gällande barn sökbara S2019/02544 Svar från Hagfors kommun till Socialdepartementet beträffande Socialstyrelsens författningsförslag Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-12-10

Socialdepartementet S2019/02544

Telefon

0563-18500 Besöksadress Dalavägen 10 Postadress 68380 Hagfors E-post kommun@hagfors.se Org.nr 212000-1884

Remissvar från Hagfors kommun till Socialdepartementet -

Att göra anmälningar gällande barn sökbara S2019/02544

Svar från Hagfors kommun till Socialdepartementet beträffande Socialstyrelsens författningsförslag Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

Sammanfattande synpunkter

Hagfors kommun instämmer i förslaget från Socialstyrelsen Att göra anmälningar som gäller barn sökbara. Författningsförslaget redogör ingående för de rättsliga förutsättningarna för

personuppgiftsbehandling.

Förslaget ses som positivt utifrån barns behov av skydd och stöd.

Hagfors 2020-12-10

Maria Persson Socialchef

(2)
(3)

References

Related documents

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar