Ledamöter Lars-Åke Johansson (S), Ordförande Birgitta Bergman (M), 1:e vice ordförande Mattias Danielsson (C), 2:e vice ordförande

Full text

(1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lars-Åke Johansson (S), Ordförande Birgitta Bergman (M), 1:e vice ordförande Mattias Danielsson (C), 2:e vice ordförande

Kristina Nyberg Smahel (S) ersättare för Marie Samuelsson (S) Abdullahi Warsame (S)

Anne-Marie Ekström (L) Jonas Garmarp (M)

Falco Güldenpfennig (KD) Jan Nilsson (SD)

Ersättare

Liridona Rexhepi (S)

Patric Cerny (L), 17:05-18:57 Ewa Bramstång (MP)

Lina Nilsson (M) Georg Guldstrand (M) Crister Spets (SD) Övriga tjänstemän

Dag Forsström, förvaltningschef Lennart Gustavsson, verksamhetschef

Hans Johansson, verksamhetschef, 17:00-18:00 Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktion Christian Fast, chef för kvalitet- och utveckling Anna Gustafsson, enhetschef, § 91

Julia Josefsson, arbetsmarknadshandläggare, § 91 Ida Wickström, enhetschef, § 92-93

Clara Fridén, kvalitetskoordinator, § 92-93 Margareta Udén Hoff, nämndsekreterare Personalföreträdare

Anette Rundström, Vision Justeringens plats och tid

Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, 2020-10-22.

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 23 oktober 2020.

Paragrafer §§ 89-101

(2)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Sekreterare ...

Margareta Udén Hoff

Ordförande ...

Lars-Åke Johansson

Justerare ...

Mattias Danielsson

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Upprop och val av justerare ... 4

§ 90

Godkännande av föredragningslistan ... 5

§ 91

Information kommunalt aktivitetsansvar för unga, KAA ... 6

§ 92

Information motverka prostitution ... 7

§ 93

Information planen för hedersförtryck ... 8

§ 94

Information från förvaltningschefen ... 9

§ 95 Dnr ALN 2020-00099 1.2.4.1

Budgetuppföljning efter september 2020 ... 10

§ 96 Dnr ALN 2020-00096 1.2.3.25

Deltagande i Integrationsdagen den 3 november 2020 ... 11

§ 97 Dnr ALN 2020-00095 2.1.3.1

Gallring av pappershandlingar efter skanning till

verksamhetssystemet VIVA ... 12

§ 98 Dnr ALN 2020-00094 1.2.3.1

Revidering av delegationsordning för Arbetslivsnämnden ... 13

§ 99 Dnr ALN 2020-00102 1.1.3.0

Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2021 ... 14

§ 100 Dnr ALN 2020-00100 1.2.3.25

Anmälningsärenden oktober 2020... 15

§ 101 Dnr ALN 2020-00101 1.2.3.25

Delegationsbeslut oktober 2020 ... 17

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Upprop och val av justerare

Arbetslivsnämndens beslut

Mattias Danielsson (C) tillsammans med Kristina Nyberg Smahel (S) som ersättare utses tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll.

Justering äger rum på Arbetslivsförvaltningen torsdagen den 22 oktober.

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Godkännande av föredragningslistan

Arbetslivsnämndens beslut

Upprättad föredragningslista godkänns.

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Information kommunalt aktivitetsansvar för unga, KAA

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

Anna Gustafsson, enhetschef och arbetsmarknadshandläggare Julia Josefsson informerade om kommunalt aktivitetsansvar för unga.

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Information motverka prostitution

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschef Ida Wickström informerade om arbetet att motverka prostitution.

Relationsvåldsenheten kommer att starta en stödverksamhet med namnet Mikamottagningen Borås som vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Information planen för hedersvåld

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

Clara Fridén, kvalitetskoordinator och enhetschef Ida Wickström informerade om planen för hedersvåld. Planen ska vara ett stöd för personal som möter utsatta personer i sitt arbete.

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Information från förvaltningschefen

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

Antalet asylsökande minskar kraftigt och behovet av tillfälliga bostäder minskar.

Migrationsverkets avveckling sker successivt med inflyttningsstopp från den 1 oktober 2020. Platserna i Borås avvecklas senast september 2021.

Utväg är en specialistverksamhet som arbetar med problematiken våld i nära relation. Huvudman är regionen som också finansierar 50% av verksamheten, övriga 50% finansieras av kommunerna. I Utvägs ledningsgrupp finns

representanter från fyra av de tio kommunerna och verksamhetschef Lennart Gustavsson från Borås är en av representanterna i ledningsgruppen.

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Budgetuppföljning efter september 2020

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter september 2020 med helårsprognos.

Sammanfattning av ärendet

Arbetslivsförvaltningen upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.

Beslutsunderlag

1. Bilaga Budgetuppföljning september 2020 Arbetslivsnämnden.

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Deltagande i Integrationsdagen den 3 november 2020

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar att arvode betalas ut enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2019- 2022”.

Sammanfattning av ärendet

Arbetslivsförvaltningen arrangerar en konferens om integration den 3 november under temat ”Tillit i ett föränderligt samhälle - att skapa tillitsfulla relationer mellan förvaltning och invånare”.

Inbjudna till konferensen är Borås Stads politiker, chefer, medarbetare och samarbetspartners. Samtliga ledamöter och ersättare i Arbetslivsnämnden erbjuds möjligheten att delta och att arvode utbetalas.

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Gallring av pappershandlingar efter skanning till verksamhetssystemet VIVA

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden beslutar att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i verksamhetssystemet VIVA, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska förvaltningen ha säkerställt att

 Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar.

 Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa

autenticiteten.

 Kontroll har gjorts att gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och med den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet

Borås Stad bedriver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att möjliggöra digital arkivering från verksamhetssystemet VIVA till kommunens e-arkiv. För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i VIVA ska ha en helt digital handläggningsprocess, från det att ett ärende

initierats till att det arkiveras.

Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad handläggningsprocess som är helt digital önskar Borås Stad därför att skanna inkommande

pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i VIVA.

Beslutsunderlag 1. Bilaga Gallring VIVA

(13)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Revidering av delegationsordning för Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämndens beslut

I Arbetslivsnämndens delegationsordning läggs HR-specialist till under punkten

”Förhandling, Information”.

Under Dataskyddsförordningen GDPR läggs personuppgiftsansvar samt beslut om rättning, radering och begränsning av behandling från verksamhetschef till chef för kvalitet och utveckling.

Arbetslivsnämnden fastställer upprättat tillägg i delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetslivsnämnden beslutade 2020-08-24, § 70 om nu gällande delegationsordning. Revidering av delegationsordningen behöver ske kontinuerligt.

Rutiner och handläggning kring MBL (Medbestämmandelagen) och GDPR (Dataskyddsförordningen) behöver ändras.

Punkten ”Förhandling, Information” kompletteras med HR-specialist och

”personuppgiftsansvar samt beslut om rättning, radering och begränsning av behandling” flyttas från verksamhetschef till chef för kvalitet och utveckling.

Ändringarna är förtydligade i bilagan Arbetslivsnämndens delegationsordning med rödmarkerad text.

Beslutsunderlag

1. Bilaga Arbetslivsnämndens delegationsordning.

(14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2021

Arbetslivsnämndens beslut

Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2021 förslås hållas klockan 17:00 följande dagar:

26 januari, 16 februari, 23 mars, 20 april, 17 maj, 15 juni, 17 augusti, 14 september, 19 oktober, 23 november och 14 december.

Arbetslivsnämnden sammanträder på tisdagar förutom den 17 maj som infaller på en måndag.

Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka före nämndsammanträdet. För att ge allmänheten större möjlighet att följa och informera sig om nämndens arbete är sammanträdena öppna för allmänheten.

(15)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Anmälningsärenden oktober 2020

Arbetslivsnämndens beslut

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 285 Lupp-2017 återrapportering 1,5 år.

Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27 § 99 Revidering av Riktlinjer för resor.

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24 § 273

Tertialrapport januari-april 2020 från Sjuhärads samordningsförbund

Kommunstyrelsens beslut § 332 Revidering Visionen Borås 2025.

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07 § 327

Strategiskt inriktningsdokument för Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga.

Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 119 Digital strategi 2020.

Dnr 2019-00119

Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 121 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021.

Individ- och familjeomsorgsnämnden skrivelse 2020-09-22

Rapport av Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete med hedersrelaterad problematik.

Dnr 2020-00097

(16)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Arbetslivsförvaltningen 2020-09-01 FSG-Protokoll.

(17)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Delegationsbeslut oktober 2020

Arbetslivsnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2020-09-14, § 13-14.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :