• No results found

Yttrande över remisspromemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen YTTRANDE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över remisspromemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen YTTRANDE"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid

1 (1)

Yttrande över remisspromemorian Statistik om studieförbundens

deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

(U2020/00750/GV)

JO har beretts tillfälle att yttra sig över den rubricerade promemorian. Jag avstår från att yttra mig över promemorian.

Elisabeth Rynning

Charlotte Håkansson

Riksdagens ombudsmän Box 16327

103 26 Stockholm

Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 A www.jo.se

E-post: justitieombudsmannen@jo.se Telefon: 08-786 51 00 Texttelefon: 020-600 600 Fax: 08-21 65 58 Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning

YTTRANDE

Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 29-2020 Datum 2020-04-06

References

Related documents

Däremot kan Datainspektionen inte tillstyrka förslaget på nuvarande underlag eftersom det i promemorian saknas en redogörelse för om och på vilken grund det är tillåtet

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström.. I den slutliga handläggningen

— SCB ska ges rätt att behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.

IFAU INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLIT I SK REMISSYTTRANDE 1 (1) UTVÄRDERING Datum 2020-03-13 Dnr 37/2020 Er beteckning U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i promemorian om att samla ansvaret för officiell statistik inom folkbildningen hos Statistiska..

Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets remiss ”Statistik om studieförbundens deltagare – ansvar

förslaget att göra en ändring i förordningen (2001:100) som ger SCB stöd att behandla känsliga personuppgifter, vilket kommer att säkerställa kvalitén i undersökningen