• No results found

Yttrande över promemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3, Box 1210, 172 24 Sundbyberg Växel 08-600 84 00, info@mfd.se, www.mfd.se

1 av 2

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Yttrande över promemorian Statistik om

studieförbundens deltagare – ansvaret och

personuppgiftsbehandlingen

Myndigheten för delaktighet, MFD, arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. MFD lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i promemorian om att samla ansvaret för officiell statistik inom folkbildningen hos Statistiska

centralbyrån, SCB. Förslaget ger SCB nödvändigt författningsstöd för behandling av känsliga personuppgifter som rör funktionsnedsättning. Det ligger i både samhällets, Folkbildningsrådets och studieförbundens intresse att kunna få statistik om förbundens deltagare. Statistiken ger underlag till hur statsbidrag ska fördelas, inte minst det särskilda tillgänglighetsbidraget för förstärkta insatser inom de olika studieförbunden. Statistiken visar också hur väl syftet med statens stöd till folkbildningen om att nå en ökad mångfald utvecklas vilket förbättrar uppföljningen av politikens mål.

MFD instämmer i slutsatsen att samhällsintresset överväger risken för

otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet. I promemorian framgår att risken för att enskilda individer ska kunna härledas genom statistiken är mycket begränsad. Endast avidentifierade och sekretessprövade uppgifter lämnas ut. MFD instämmer därför i bedömningen att den föreslagna regleringen står i proportion till syftet med den.

MFD delar bilden av att statistiken även är relevant för att förbättra uppföljningen av funktionshinderspolitiken. Statistiken förbättrar därmed också uppföljningen av Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sådan statistikutveckling välkomnas av MFD.

Datum 2020-03-27

Dokumenttyp Yttrande Diarienummer 2020/0085 Ert diarienummer U2020/00750/GV Handläggare Karl-Oskar Öhman

(2)

2 av 2

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Karl-Oskar Öhman (föredragande) deltagit.

Myndigheten för delaktighet

References

Related documents

”Om du trots allt skulle bestämma dig för att rösta, vilket parti skulle du då rösta på?”?. Riksdagspartierna + PP, FI, Junilistan, annat parti (vilket), blankt, vet ej

Inom respektive statistikområde ansvarar Riksbanken och SCB var för sig för ekonomisk statistik.. Riksbanken har inom sitt statistikansvar uppdragit åt SCB att producera finansiell

”Den europeiska stati- stiken grundar sig vanligtvis på nationella uppgifter som alla med- lemsstaternas statistikansvariga myndigheter framställt och spridit, men den kan

promille för pojkar respektive flickor. Därefter ökar döds- riskerna fram till 20 års ålder varefter en viss utplåning sker. Efter 30 års ålder ökar logaritmen av

Tabell 1.3 Antal anmälda arbetssjukdomsfall efter misstänkt orsak till skadan samt antal fall per 1000 arbetstagare (frekvens) är 1980-1985.. I samtliga näringsgrenar har en

Tabell 10 Antal arbetsolyckor efter huvudsaklig händelse och huvudsaklig skadad kroppsdel, år 1981. Arbetstagare Number of occupational accidents by main event and main part of

[r]

Åtgärder till skydd för allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som kommunen är huvudman för

Föreskrifter och beslut om begränsning bör utformas med beaktande av risken för smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att kunna vidta åtgärder

Annorlunda uttryckt så innebär ett vinstutdelningsförbud att det permanenta och öppna systemet för korttidsarbete för många verksamheter inte blir relevant att använda sig

Remiss 2020-02-27 U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Däremot kan Datainspektionen inte tillstyrka förslaget på nuvarande underlag eftersom det i promemorian saknas en redogörelse för om och på vilken grund det är tillåtet

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från verksjurist Cecilia Bjurström.. I den slutliga handläggningen

— SCB ska ges rätt att behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över studieförbunden.

IFAU INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLIT I SK REMISSYTTRANDE 1 (1) UTVÄRDERING Datum 2020-03-13 Dnr 37/2020 Er beteckning U2020/00750/GV Utbildningsdepartementet

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Myndigheten för kulturanalys har beretts möjligheten att lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets remiss ”Statistik om studieförbundens deltagare – ansvar

Yttrande över remisspromemorian Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och

Remiss över promemorian Statistik om studieförbundens deltagare-ansvaret och personuppgiftsbehandlingen. Riksrevisionen avstår att yttra

förslaget att göra en ändring i förordningen (2001:100) som ger SCB stöd att behandla känsliga personuppgifter, vilket kommer att säkerställa kvalitén i undersökningen

SCB har nu gjort bedömningen att behandling av uppgifter om funktionsnedsättning på aggregerad nivå för ett arrangemang i kombination med behandling av uppgifter om personnummer

Efter att Access Client är installerat ska det gå att starta en anslutning genom att klicka på ikonen MONA MTSXX RDP client (Windows) och acceptera de popup-rutor som kommer

I en värld där användarna ägnar mindre och mindre tid åt varje ämne, menar Nymand-Andersen (2019) att de som presenterar komplex information i större utsträckning bör ta vara