• No results found

Remissvar angående promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar angående promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-11-18

1

Ert dnr: Ju2020/04130 ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare: Lars Sandberg

Remissvar angående promemorian Förbud mot att hålla

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

med fler än åtta deltagare

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala

kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Årligen görs mer än 1,66 miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 96 % av landets busstrafik och 86 % av landets persontågstrafik.Kollektivtrafiken har kommit mycket långt i arbetet mot fossilfrihet. Den upphandlade busstrafiken drivs i dag till 92 procent av förnybara drivmedel. Spårvagns- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och tågtrafiken drivs nästan helt med el.

Svensk Kollektivtrafiks yttrande

Svensk Kollektivtrafik bedömer att förslagen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte kommer att få någon direkt påverkan på kollektivtrafiken. Indirekt kan

kollektivtrafiken däremot påverkas genom att kollektivtrafikresandet minskar till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, men påverkan kommer att vara mycket marginell dels eftersom få allmänna sammankomster och offentliga tillställningar genomförs under pandemin och dels eftersom det

maximala deltagarantalet redan i dag är lågt, 50 personer. Svensk Kollektivtrafik har därför inga invändningar mot förslagen i promemorian.

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK Mattias Adell

References

Related documents

Hur sexuella övergrepp hanteras av idrottsrörelse, myndigheter och anhöriga får på så sätt inte bara en di- rekt betydelse för de utsatta i respektive fall, utan bidrar

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

Erik Henriksson

Folkets Hus och Parker uppmanar därför alla artister vi samarbetar med, samt de lokala arrangörerna att lägga tid på att sätta sig in i, och anpassa sin verksamhet efter vad

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisations nr 212000-2254 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Box 201 776 28 Hedemora

Med anledning av den stora smittspridningen i samhället och de effekter den riskerar att få för människors liv och hälsa och för belastningen på sjukvård och äldrevård- och

Utöver Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd har länsstyrelserna beslutat om lokala föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Jessica Dahlbäck

Med utgångspunkt i detta uppdrag vill Kulturanalys betona de negativa konsekvenser för konst- och kulturverksamheter som det aktuella förslaget kommer att bidra till att

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I sammanhanget vill dock Polismyndigheten erinra om att det enligt den föreslagna förordningen i och för sig kommer att vara möjligt att även fortsättningsvis anordna

avvägningar som ska göras i övrigt enligt regeringsformen eller av konsekvenserna för företag, föreningar och enskilda. Mot bakgrund av det mycket tungt vägande intresset

Socialstyrelsen bedömer inte effekten på smittspridning av föreslagna åtgärder, men betonar att ett minskat antal nya smit- tade eller ett långsammare förlopp av nya smittade vore

Kulturrådet instämmer därför med, och vill speciellt understryka, att det är av yttersta vikt att dessa restriktioner omprövas och lättas så fort smittskyddsläget tillåter

Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än

Att inskränkningen avseende antalet deltagare nu kommer att gälla även för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen bör därtill

Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av del- tagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för

Våra klubbar och supportrar är fullt medvetna om att för det fall man inte kan leva upp till gällande krav – i fråga om fysisk distansering, att man stannar hemma om man är sjuk

noterat att vissa teatrar beslutat att ställa in återstående verksamhet under året med hänvisning till förbudet mot arrangemang med fler än åtta deltagare – trots att

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

En kontinuerlig omprövning av förbudet är nödvändig för att säkerställa att nyttan med förbudet, i form av minskad smittspridning, överväger de negativa konsekvenser som