PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 7/2016

Full text

(1)

Sammanträdestid Onsdagen den 14 december 2016 kl.18.00-19.27 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Vårdö

Närvarande

Frånvarande

Petter Johansson, ordförande Sarah Ahlbäck, viceordförande Yngve Bjurne

Ulla-Britt Dahl Maria Granlid Gard Larpes Annika Kortman

Karin Karlsson, ks-representant Erik Schütten

Övriga närvarande Susann Peltonen, sekreterare

Ärenden §§ 65-74

Underskrift

Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

Protokollet justerat Onsdag 14.12.2016, kommunkansliet i Vårdö

Maria Granlid Ulla- Britt Dahl Protokollet framlagt

till påseende Tid och plats

Tisdagen den 20.12.2016 på kommunkansliet i Björby/Sund Intygar

Susann Peltonen Socialsekreterare

(2)

Sn § 65 Sammanträdets laglighet och beslutfördhet ... 4

Sn § 66 Val av två protokolljusterare ... 5

Sn § 67 Godkännande och komplettering av föredragningslista ... 6

Sn § 68 Budgetuppföljning - Sund ... 7

Sn § 69 Budgetuppföljning - Vårdö ... 8

Sn § 70 Indexjustering av stödet för närståendevård och avlösarservice/ Vårdö kommun från 1.1.2017 ... 9

Sn § 71 Indexjustering av stödet för närståendevård och avlösarservice/ Sund kommun från 1.1.2017 ... 11

Sn § 72 Köp av familjearbetartjänster från Sund (Vårdö) ... 13

Sn § 73 Delgivningar ... 14

Sn § 74 Konfidentiellt ärende ... 16

(3)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk Sn § 65 Sammanträdets laglighet och beslutfördhet

Enligt Förvaltningsstadga för Sunds kommun, antagen av fullmäktige 23.01.2007:

§ 83 Varje organ håller sina sammanträden vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar.

Sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av ledamöterna gör framställning om detta till ordföranden.

§ 84 Ordförande eller, om denna är förhindrad, viceordföranden kallar till sammanträde.

I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka ärenden som skall behandlas (föredragningslista). Därutöver kan ärenden av brådskande natur handläggas och avgöras under sammanträdet. Kallelsen bör skickas minst 4 dagar på förhand.

Kallelsen skall distribueras till ledamöterna jämte ersättare och till övriga personer som har närvarorätt eller närvaroplikt. Kallelsen distribueras på det sätt som organet besluter.

§ 90 Vid kommunens organs sammanträden har förutom ledamöterna följande personer närvaro- och yttranderätt:

- vid kommunstyrelsens sammanträde fullmäktiges ordförande samt vice ordförande - vid övriga organs sammanträden kommunstyrelsens ordförande och

kommundirektören

- kommunstyrelsens utsedda representanter i nämnderna

Om andra än ovan nämnda personers närvaro- och yttranderätt beslutar respektive organ.

Även annan förtroendevald, tjänsteman eller utomstående person kan kallas till sammanträde för att höras i ett visst ärende.

§ 92 Vid kommunens organs sammanträden fattas besluten efter föredragning av en tjänsteman. Om föredragande tjänsteman är jävig fattar organet beslut efter ordförandens redogörelse. Kommunstyrelsen kan i enstaka fall och av särskilda skäl besluta att ett ärende avgörs efter ordförandens redogörelse.

Föredragandens förslag ligger till grund för behandlingen (utgångsförslag). Om

föredraganden har ändrat det förslag som finns i föredragningslistan innan organet fattar beslut i ärendet, är det ändrade förslaget utgångsförslag. Om förslaget har tagits tillbaka avlägsnas ärendet från föredragningslistan, såvida organet inte besluter annat.

Vem som skall föredra ärendena bestäms i instruktionen för respektive organ och om sådan bestämmelse inte finns, genom särskilt beslut av organet. Om föredraganden är frånvarande skall dennas ställföreträdare fungera som föredragande.

Enligt Kommunallag för landskapet Åland 73/97:

§ 23 Styrelsen, en nämnd, en kommitté och en direktion är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Socialsekreterarens förslag:

Att socialnämnden beslutar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Socialnämndens beslut:

Godkändes.

(4)

Sn § 66 Val av två protokolljusterare

Enligt förvaltningsstadga för Sunds kommun § 29: Protokollet skall undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Protokollet skall justeras på det sätt som organet beslutar.

Kommunstyrelsens och nämndernas protokoll skall efter justeringen hållas offentligt framlagda tillsammans med en besvärsanvisning. Platsen och tidpunkten för

framläggningen skall på förhand meddelas på kommunens anslagstavla.

Socialsekreterarens förslag:

Att socialnämnden utser Maria Granlid och Ulla-Britt Dahl till protokolljusterare och att protokolljustering sker direkt efter mötet.

Socialnämndens beslut:

Godkändes.

(5)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk

Sn § 67 Godkännande och komplettering av föredragningslista Socialsekreterarens förslag:

Att socialnämnden beslutar godkänna föredragningslistan §§ 65-73 samt behandling av eventuella övriga ärenden.

Föreslås att som övrigt ärende behandlas

§ 74 Konfidentiellt ärende.

Socialnämndens beslut:

Föredragningslistan godkändes med komplettering att som övrigt ärende behandla § 74.

(6)

Sn § 68 Budgetuppföljning - Sund

Budgetuppföljning bokade poster per ca , bilaga 1.

Användningsgraden är 82 % (91,66 % för 11 månader) Utestående kostnader är löner och arvoden per den sista i månaden, kostnader för färdtjänst,

samarbetskostnader så som ex. familjerådgivning, missbrukarvård, Pelaren, annan barn och familjevård, förmedlingstjänster inom specialomsorg.

Kostnaderna för utkomststöd har varit något högre än budgeterat men stannat av i början av hösten.

Samarbetsintäkter saknas.

Per dags datum torde socialnämnden hålla budget för år 2016.

Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden antecknar budgetuppföljningen för kännedom och sänder densamma kommunstyrelsen för kännedom.

Socialnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

(7)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk Sn § 69 Budgetuppföljning - Vårdö

Budgetuppföljning bokade poster per 30.11.2016, bilaga 2.

Användningsgraden är 86 % (91,6 % för 11 månader) Förvaltning: Kostnader för samarbetsavtal med Sund saknas.

Annan barn och familjevård: Resultatområdet har överskridits med drygt 2200 €.

(vilket konstaterats tidigare under året).

Återstående beräknat behov för år 2016 är 2000 €, således en överskridning med 4200 €.

Vård av handikappade på inrättning: Anslaget kan komma att överskridas, beroende på Ålands omsorgsförbunds bokslut.

Annan service för åldringar och handikappade, anslaget beräknas räcka.

Utestående kostnader är löner och arvoden per den sista i månaden, kostnader för färdtjänst, samarbetskostnader så som ex. familjerådgivning, Fältarna,

missbrukarvård, Pelaren.

Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden begär överskridningsrätt för:

Annan barn och familjevård 4200 €

Vård av handikappade på inrättning 10.000 € Socialnämndens beslut:

Förslaget godkändes

(8)

Sn § 70 Indexjustering av stödet för närståendevård och avlösarservice/ Vårdö kommun från 1.1.2017

Anvisningar om indexjustering av vårdarvoden som betalas som stöd för närståendevård från och med 1.1.2017 har sänts ut från Social-och hälsovårdsministeriet i Finland.

Om storleken och de lägsta beloppen på vårdarvode som betalas till närståendevårdare bestäms det i 5 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Enligt lagens 6 § justeras vårdarvodena varje

kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Lönekoefficienten som fastställts för år 2017 är 1,389 (1,373 år 2016).

Då kommunen har ingått ett avtal om närståendevård bör den indexjustera arvoden enligt givna direktiv.

Från 1.1.2017 är det lägsta vårdarvodets minimibelopp 392,00 euro och det lägsta beloppet på vårdarvode som betalas ut under en vårdmässigt tung övergångsperiod är 784,01 euro.

Den lönekoefficient som fastställts för år 2017 innebär att vårdarvodena höjs med cirka 1,17 procent jämfört med 2016.

Justeringen gäller alla avtal som är i kraft.

Beloppen för avlösarservice under närståendevårdarens ledighet och annan frånvaro justeras i motsvarande grad, § 4 a.

Kommunen har beslutat om att ersättningen baserar sig på närståendevårdararvodet.

Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen i Vårdö, att indexjusteringarna för vårdarvode inom närståendevård från 1.1.2017 tillämpas enligt givna direktiv och gällande lagstiftning och justeras enligt följande:

Kategori 1: 392,00 euro (387,49 €) Kategori 2: 559,68 euro (553,21 €) Kategori 3: 784,01 euro (774,98 €)

(9)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk

Sn § 70 Beloppen för avlösarservice justeras i motsvarande grad enligt följande:

Kategori 1

13,07 €/dag (392,00€/30 dagar) Kategori 2

18,66 €/dag (559,68€/30 dagar) Kategori 3

26,13 €/dag (784,01€/30 dagar)

Socialnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

(10)

Sn § 71 Indexjustering av stödet för närståendevård och avlösarservice/ Sund kommun från 1.1.2017

Anvisningar om indexjustering av vårdarvoden som betalas som stöd för närståendevård från och med 1.1.2017 har sänts ut från Social-och hälsovårdsministeriet i Finland.

Om storleken och de lägsta beloppen på vårdarvode som betalas till närståendevårdare bestäms det i 5 § i lagen om stöd för närståendevård (937/2005). Enligt lagens 6 § justeras vårdarvodena varje

kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Lönekoefficienten som fastställts för år 2017 är 1,389 (1,373 år 2016).

Då kommunen har ingått ett avtal om närståendevård bör den indexjustera arvoden enligt givna direktiv.

Från 1.1.2017 är det lägsta vårdarvodets minimibelopp 392,00 euro och det lägsta beloppet på vårdarvode som betalas ut under en vårdmässigt tung övergångsperiod är 784,01 euro.

Den lönekoefficient som fastställts för år 2017 innebär att vårdarvodena höjs med cirka 1,17 procent jämfört med 2016.

Justeringen gäller alla avtal som är i kraft.

Beloppen för avlösarservice under närståendevårdarens ledighet och annan frånvaro justeras i motsvarande grad, § 4 a.

Kommunen har beslutat om att ersättningen baserar sig på närståendevårdararvodet.

Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen i Sund, att indexjusteringarna för vårdarvode inom närståendevård från 1.1.2017 tillämpas enligt givna direktiv och gällande lagstiftning och justeras enligt följande:

Kategori 1: 392,00 euro (387,49 €) Kategori 2: 559,68 euro (553,21 €) Kategori 3: 784,01 euro (774,98 €)

(11)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk

Sn § 71 Beloppen för avlösarservice justeras i motsvarande grad enligt följande:

Kategori 1

13,07 €/dag (392,00€/30 dagar) Kategori 2

18,66 €/dag (559,68€/30 dagar) Kategori 3

26,13 €/dag (784,01€/30 dagar) Socialnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

(12)

Sn § 72 Köp av familjearbetartjänster från Sund (Vårdö)

Vårdö beräknas vara i behov av familjearbetartjänster på obestämd tid.

Kommunen har inte avtal om detta med Sund, så som de övriga kommunerna på norra Åland har, men har intaget i sin budget att man är beredd att köpa dessa tjänster om behov finns och bevilja tilläggsanslag för det.

Familjearbete är en öppen stödform i barnskyddet enligt § 36 punkt 5. Familjer bör kunna erhålla lämpliga öppna stödåtgärder om behov har konstaterats.

Socialsekreterarens förslag:

Att socialförvaltningen får använda och köpa familjearbetartjänster från Sunds kommun enligt det behov som finns i Vårdö enligt gällande lagstiftning.

Socialnämnden informeras närmare om behovet så fort som möjligt.

Familjearbetarens resor påförs Vårdö. Vårdö erlägger kostnader för faktiska arbetstiden och lönekostnader och inget påslag för administration, eftersom socialsekreteraren är förman för individ och familjeomsorgen i Vårdö.

Ärendet sänds till kommunstyrelsen.

Socialnämndens beslut:

Godkändes.

(13)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk Sn § 73 Delgivningar

Personalärenden

 Socialsekreteraren och socialarbetaren deltar i utbildningsdag 13.12.2016 med anledning av ändringar i specialomsorgslagen- Ålands landskapsregering

 07-8.10.2016 Intressebevakning inom barnskyddet, Rädda Barnen, soc.arb, soc.sekr och fam.arb J.F.

 10.10.2016 Dokumentation, Högskolan på Åland, soc.arb, soc.sekr och fam.arb J.F.

 27.10.2016 Samordningsmöte ang flyktingmottagning, soc.arb.

 27.10.2016 Drogförebyggande arbete, soc.arb

 03.11.2016 Vad behövs för att inflyttade ska känna sig inkluderade i det Åländska samhället? What to do seminarium.,Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, soc.arb.

 11.11.2016 Hälsonätverk, Folkhälsan, soc.arb.

 14-15.11.2016, FN:s rättigheter för barn och unga med funktionshinder,Nordens Välfärdscenter

 28.11.2016, Barnkonventionen i praktiken, Rädda Barnen, soc.arb och soc.sekr.

6.10 Seminarium ”Diagnos men sen då?”. Arr. Ålands autismspektrumförening rf. Familjearbetare Fagerlund

27.10 Flyktigsamordningsmöte. Arr. Landskapsregeringen, Familjearbetare Fagerlund

11.11 Nätverksträff – Hälsonätverk. Tema: Kvinnors våld i familjen samt nedstämda mammor o pappor. Arr. Folkhälsan, Familjearbetare Fagerlund Övriga delgivningar

 Vårdavgiftter 2017 Stiftelsen Hemmet

 Indexjusteringar inom socialvården 2017, Ålands landskapsregering

 Halvårsrapport, Ålands omsorgsförbund

 Klarläggande av gränsdragningar kst-primärkommun, Ålands landskapsregering

 Förfrågan om framtiden för Ålands omsorgsförbund, Ålands landskapsregering

 Förfrågan gällande gemensamt socialvårdsområde, Ålands landskapsregering

 Information, Pixne

 Information, Beroendemottagningen Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden antecknar delgivningarna för kännedom.

(14)

Sn § 73 Socialnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

(15)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk Sn § 74 Övrigt ärende - Konfidentiellt ärende Sund

(16)

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt

§ 112 KomL rättelseyrkande inte framställas, eller kommunalbesvär anföras över beslut.

Paragrafer

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 KomL kan framställas över beslutet.

Paragrafer

Enligt 3 § 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till

vilken rättelse- yrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas; myndighetens adress och postadress:

Socialnämnden i Sund Björby

22520 KASTELHOLM Paragrafer

Socialnämnden i Vårdö Vårdöbyvägen 11 22550 VÅRDÖ Paragrafer

(17)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk Rättelseyrkans

innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndig-

het och I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.

Besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom

kommunalbesvär, endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom

kommunalbesvär, också av en som är part, eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Förvaltningsdomstol

PB 31

22101 Mariehamn

Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid

§ 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid

§ 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Landskapsregering

PB 1060

22101 Mariehamn

Paragrafer Besvärstid 30 dagar

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges:

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original, eller som

(18)

officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärs-

handlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Besvärshandlingarna kan även lämnas till: 1) Namn, adress och postadress

Paragrafer Tilläggs-

uppgifter

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :