8. Svar på remiss av preliminär budget 2017

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Utbildnings- och

arbetsmarknadskontoret

2016-04-15

Helene Bengtson Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0041 UAN-2 Diariekod: 101

Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

Svar på remiss av preliminär budget 2017

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens svar på remiss Preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017-2019 enligt bilaga 1 och 2.

Sammanfattning

Preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017- 2019, bilaga 3, har remitterats till nämnden för beredning. Nämndens remissvar ska vara MBL-förhandlat. Remissvaret lämnas i form

av själva remissvaret samt protokoll från MBL-förhandling senast 28 april 2016. Justerat protokoll från nämnd lämnas senast den 9 maj.

Förvaltningens beredning återfinns i bilaga 1 och 2.

Konsekvenser av volymmått för perioden har inte beaktas då ännu inga volymmått kommunicerats till förvaltningen.

Förvaltningen bedömer att föreslagen resurstilldelning skapar förutsättning för nämndens verksamheter att bidra till den politiska inriktningen för budgetåret.

Främst vill förvaltningen lyfta fram en fortsatt satsning på feriejobb som bedöms vara möjlig utifrån föreslagen budgetram och de medel som kopplats till nämnden inom kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel.

Samtidigt vill förvaltningen lyfta fram en viss osäkerhet vad gäller volymer inom den lagstadgade vuxenutbildningen som inte volymkompenseras.

Ökade volymer inom främst SFI och grundläggande vux kan komma att påverka möjligheterna att uppnå den politiska ambitionsnivån för övrig vuxenutbildning.

Helene Bengtson Förvaltningschef

Godkänt dokument, 2016-04-15, Helene Bengtson

Figure

Updating...

References

Related subjects :