• No results found

Exosomers betydelse för utveckling av resistens mot lungcancerbehandling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Exosomers betydelse för utveckling av resistens mot lungcancerbehandling"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Examensarbete, 15 hp

Biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp

VT 2017

Exosomers betydelse för

utveckling av resistens mot

lungcancerbehandling

Maria Sundberg

(2)

Institutionen för Klinisk mikrobiologi Biomedicinsk laboratorievetenskap Biomedicinsk analytikerprogrammet

Examensarbete, 15 hp

Kursansvarig: Ylva Hedberg Fransson ylva.hedberg.fransson@umu.se

Läraropponent: Solveig Persson-Sjögren

Examinator: Ylva Hedberg Fransson

Datum för godkännande: 2017 06 15

The Importance of Exosomes for the Development of Cisplatinresistance Against

Lung Cancer Treatment

Handledare

Parviz Behnam Motlagh, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet

Kjell Grankvist, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet

(3)

Institutionen för Klinisk mikrobiologi Biomedicinsk laboratorievetenskap Biomedicinsk analytikerprogrammet

Examensarbete, 15 hp

Kursansvarig: Ylva Hedberg Fransson ylva.hedberg.fransson@umu.se

3

References

Related documents

Institutionen saknar en planering för hur man ska ta hand om de elektroniska handlingarna på längre sikt enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet ska arbeta aktivt för att dels främja lika rättigheter och möjligheter och dels förebygga och förhindra alla former

Det bör emellertid noteras att kompletterande kurser är ett problem som delas av alla lärosäten där yrkeslärare antas och som inte uppnår kravet på 60 poäng inom

5 Inom den internationella forskningen har rätten till ett respektfullt interpersonellt be - mötande av brottsoffer från rättsväsendet eller andra officiella aktörer, samt

Institutionen har även ansvar för de studerandes fysiska arbetsmiljö vid Umeå universitet, eller i förekommande fall vid annan studie- eller praktikort.. Det

Studierektorn för grundutbildning ansvarar för att hålla sig uppdaterad om grundutbildningsfrågor, att koordinera arbetet mellan institutionens olika kurser, att koordinera

Laborationen bestod av att sl¨ appa ett gem genom en tratt f¨ or att sedan m¨ ata avst˚ andet fr˚ an spetsen av gemet till en specifik linje.. 2 Syfte och

Under sommarmarthadagen 1933 framhöll Ålands Marthadistriksförbunds ordförande Fanny Sundström hemkänslan som en grundförutsättning för fosterlandskärlek, då hon