• No results found

6 § 541 2020-388/710

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "6 § 541 2020-388/710"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

SOCIALNÄMND 2020-12-15

6

§ 541 2020-388/710

Yttranden på remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

Socialnämndens beslut

att godkänna att svar ges till regeringskansliet om att Kiruna kommun inte har några synpunkter på Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

Beskrivning av ärendet

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs tydligare regler för att socialnämnden ska kunna hålla anmälningar som inte lett till utredning ordnade på ett sökbart sätt. I rapporten presenterar Socialstyrelsen

författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av behovet av omedelbart skydd och beslut att inte inleda utredning om ett barn ska kunna sammanställas på ett sökbart sätt.

Hantering av ärendet Arbetsutskottets förslag

att godkänna att svar ges till regeringskansliet om att Kiruna kommun inte har några synpunkter på Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

Yrkande och beslutsgång Yrkanden i socialnämnden

av Agneta Björnström (C)

att arbetsutskottets förslag bifalls.

Socialnämnden beslutar i enlighet med Agneta Björnströms (C) yrkande. _____

References

Related documents

Region Sörmland kritiseras för att ha gallrat en allmän handling genom att ta bort viss text i anteckningarna från styrgruppsmötet den 15 april 2020 utan att det fanns rättsligt

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Idrott konsumeras oft a i form av evenemang. Dessa evenemang är allt ifrån mindre, lokala och ideella evenemang, ti ll stora och internati onella så kallade megaevene- mang.

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

a cerebri media dx/sin -hö/vä mellersta storhjärnartären a cerebri anterior dx/sin -hö/vä främre storhjärnartär a cerebri posterior dx/sin -hö/vä bakre storhjärnartär.

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

förhandsbedömningar vilket inte känns som ett bra och rättssäkert sätt då det riskerar att vara olika tider för gallring av dessa handlingar i olika delar av landet, vilket i sin

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

Svar från Hagfors kommun till Socialdepartementet beträffande Socialstyrelsens författningsförslag Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

I rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av

när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar avseende

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

Att socialtjänsten har all information som är möjlig om oro för barnet kan vara helt avgörande för att ett barn ska kunna få rätt hjälp i rätt tid.. Alltför många barn vi

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Detta är viktiga pusselbitar för att fortsatt kunna utveckla socialtjänstens arbete utifrån det yttersta ansvaret för barns skydd. Viktiga parametrar som bör kunna ingå i

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Stadsledningskontoret anser att föreslagna förändringar ger en ökad möjlighet för social- sekreterarna att söka efter anmälningar som inte lett till utredning, och därmed