• No results found

Remissvar avseende förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar avseende förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sydkraft AB, Hans Michelsensgatan 2, 211 20, Malmö Säte: Skåne län, Malmö kommun

Organisationsnummer: 559012-0316 Sydkraft AB – ett företag inom energiverksamheten Uniper

Miljödepartementet Diarienr: M2020/01052/R

m.remissvar@regeringskansliet.se christoffer.sheats@regeringskansliet.se

Malmö 2020-10-23

Remissvar avseende förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Sydkraft AB har beretts tillfälle att yttra sig över förslag rörande ändringar i förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Sydkraft AB har i samarbete med OKG AB och Barsebäck Kraft AB tagit fram detta remissvar. När det nedan hänvisas till Sydkraft AB avses också övriga angivna bolag.

Ekonomisk säkerhet

I förslaget till ansvarsförordning 10 § föreslås att ersättningsansvaret upp till ett belopp som motsvarar 1 200 miljoner euro ska täckas av en ansvarsförsäkring. I 30 § ansvarslagen anges däremot att innehavaren av anläggningen ska ha en ansvarsförsäkring eller se till att annan ekonomisk säkerhet ställs.

Sydkraft AB anser att det är olämpligt att i förordningen införa en begränsning beträffande vilken form av säkerhet som ska täcka ersättningsansvaret. Syftet med regelverket bör istället vara att vid varje tillfälle säkerställa att det finns en godtagbar finansiell säkerhet. Säkerhetens form bör inte bestämmas i

förordningen utan lämpligen prövas från fall till fall. Såväl ägargarantier som försäkringslösningar och andra ekonomiska säkerheter måste kunna utgöra fullgoda ekonomiska säkerheter. Att tillåta andra ekonomiska säkerheter än ansvarsförsäkring medför ingen ökad risk, då frågan om säkerheten är tillräcklig ska beredas och slutligt prövas. Sydkraft AB är även frågande till om en sådan begränsning som nu föreslås kan göras i förordningen när lagen medger ett alternativ till ansvarsförsäkring.

Enligt förordningsförslaget 12 § finns en möjlighet att ställa kompletterande säkerheter om en

ansvarsförsäkring inte gäller för vissa radiologiska skador. I remissunderlaget framgår att det som främst åsyftas är att täcka ansvaret för sena personskador, som det för närvarande inte erbjuds försäkringslösning för på försäkringsmarknaden. Sydkraft AB delar bedömningen att kompletterande säkerheter kan komma att behövas avseende sena personskador. I sammanhanget kan det nämnas att andra länder har hanterat brister i försäkringstäckning genom att staten har tillhandahållit återförsäkring på marknadsmässiga grunder, vilket bör övervägas även i Sverige.

(2)

Sydkraft AB, Hans Michelsensgatan 2, 211 20, Malmö Säte: Skåne län, Malmö kommun

Organisationsnummer: 559012-0316 Sydkraft AB – ett företag inom energiverksamheten Uniper Prövning av säkerheter

Sydkraft AB ser positivt på att bestämmelsen om kompletterande säkerheter är flexibel och överlämnar åt anläggningshavarna att föreslå en säkerhet som kan godtas. Det är även lämpligt att prövningen av säkerheterna görs av regeringen i de fall då ärendet är av principiell betydelse eller av särskild vikt t.ex. första prövningen efter att bestämmelserna har trätt i kraft. På samma sätt borde dock en överklagan prövas av regeringen och inte, såsom föreslagits, av förvaltningsdomstol. Prövningen bygger på en balans mellan olika intressen vilket förutsätter en förståelse för systemet. Regeringen har ett övergripande helhetsansvar för prövning av säkerheterna enligt lagen om finansiering av kärntekniska restprodukter (2006:647). För att få en enhetlig hantering och helhetssyn inom finansieringssystemet är det lämpligt att samma ordning gäller för prövning av säkerheter enligt ansvarslagen och ansvarsförordningen.

För det fall det vidhålls att överklagande ska ske till förvaltningsdomstol bör en enhetlig hantering för anläggningshavarna säkerställas t.ex. genom att utse en särskild förvaltningsdomstol som hanterar samtliga ärenden med gemensam handläggning.

Kärnkraftsreaktor i drift

I förslaget till ansvarsförordning liksom i 30 - 31 §§ ansvarslagen används begreppet ”kärnkraftsreaktor i drift”. Begreppet definieras inte och det är oklart när en kärnkraftsreaktor enligt bestämmelserna inte längre är i drift. Med utgångspunkt från bestämmelsernas syfte bör en kärnkraftsreaktor i vart fall inte vara i drift efter att bränslet lämnat anläggningen. Det är önskvärt med ett förtydligande av begreppet för att kunna avgöra en anläggnings status i detta sammanhang.

Avgift till Strålsäkerhetsmyndigheten

Justeringen av avgiftsnivåer i 11 § förordningen om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten utgår enligt konsekvensbedömningen från Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning att de tillkommande tillsynsuppgifterna uppgår till storleksordningen en årsarbetskraft. Med hänsyn till att

Strålsäkerhetsmyndighetens uppgifter enligt ansvarslagen och ansvarsförordningen är relativt begränsade framstår uppskattningen av tidsåtgång vara i överkant.

Ikraftträdande

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021, vilket bedöms vare en väl snäv tidsram. Med hänvisning till resonemanget i remissunderlaget avseende andra troliga datum för ikraftträdande vill Sydkraft AB betona att det är viktigt att ikraftträdandet sker vid ett årsskifte så att nödvändiga försäkringsinstrument, som löper per kalenderår, kan upphandlas i vanlig ordning och inte under en pågående försäkringsperiod.

Med vänlig hälsning

Johan Svenningsson VD Sydkraft AB

References

Related documents

Box 2203, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Slottsgatan 5 • Telefon: 036-15 68 00 • kammarrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping

Hälsningar Jenny Mentzer --- Jenny Mentzer Utredare Administrativa avdelningen Kommunledningskontoret Karlstads kommun jenny.mentzer@karlstad.se Tel: 054-540 80 45

Remissyttrande av Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen över förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (Ert dnr M2020/01052/R). Nacka tingsrätt, mark-

I ett tjänsteutlåtande, 2020-09-30, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns kommun inte har några synpunkter på förslag till Förordning om ansvar

Förslagsställaren anger i remissen att regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för

Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det finns goda förutsättningar att utveckla nuvarande samverkan mellan SSM och Riksgäldskontoret (Riksgälden) inom ramen för

Mot den bakgrunden bör det gå att anta riktlinjer för säkerhetens omfattning och därmed skulle det vara tillräckligt att det inför varje sådan standardiserad transport