• No results found

Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se

Miljödepartementet

dnr: M2020/01052/R

Yttrande

Stockholm 2020-10-22

Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska

olyckor

Svensk försäkring har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerad remiss och vill härmed framföra följande.

Svensk Försäkring har förståelse för att en förordning behöver förberedas inför ett eventuellt tillträde från Italien till Pariskonventionen, varvid konventionen kommer att träda ikraft inom en kort tidsrymd. Samtidigt är Utredningen om skadereglering vid radiologisk olycka i full gång att utveckla den svenska lagen om radiologiska olyckor i anslutning till just Pariskonventionens ansvarsregler. Detta medför att en del av förslagen i promemorian sannolikt får en annan utformning i en kommande reglering. Vi förstår självklart att detta kommer att hanteras på departementet, men det kan inte undvikas att detta omnämns i remissyttrandet.

Därmed förefaller stadgandet i 7 § om att Kammarkollegiet ska ges möjlighet att yttra sig över ansvarsbeloppen storlek vara obehövligt, då det av allt att döma inte kommer ha en sådan kunskap och roll.

Enligt 8 § ska Strålsäkerhetsmyndigheten överlämna alla ärenden för beslut om ansvarsbelopp till regeringen. Enligt vår syn bör detta endast vara behövligt vid principiellt viktiga ärenden. Strålsäkerhetsmyndigheten har redan idag en uppbyggd erfarenhet av att bedöma transporter av radiologiskt gods utifrån de cirka 150 transporter sker varje år.

Enligt 13 § ska anläggningsinnehavaren redovisa de säkerheter som ställts senast den 31 januari varje år. Visserligen är det vanligast med att en försäkrings löptid är från årsskifte till årsskifte för dessa försäkringsobjekt, men det är inget som hindrar att avtal sluts för både kortare och längre tider. Mot den bakgrunden bör

paragrafen istället uttrycka att ny säkerhet som ställts ska redovisas senast en månad efter förfallodagen.

I 14 § föreskrivs att ärenden av principiell betydelse eller av särskild vikt ska

överlämnas till regeringen (jmf 8 §). Detta aktualiseras efter det att säkerheten är i kraft. Vi menar att i den bästa av världar sker en dialog redan inför det att en säkerhet ska upphandlas eller i vart fall i samband med en sådan process om

(2)

2 (2) osäkerhet råder och ärendet kan vara av principiell vikt. På det viset minskar

eventuella problem med att en ställd säkerhet inte skulle anses som fullgod. Emellertid har vi i sig ingen invändning mot förordningstexten, men det proaktiva förhållningssättet kan påpekas som en lämplig ordning i motiven.

Som ovan nämnts utförs cirka 150 transporter av radiologiskt material per år inom Sverige. För detta har Strålsäkerhetsmyndigheten byggt upp en erfarenhet. Många gånger är det fråga om likartade transporter som utförs med viss regelbundenhet. Mot den bakgrunden bör det gå att anta riktlinjer för säkerhetens omfattning och därmed skulle det vara tillräckligt att det inför varje sådan standardiserad transport endast meddela Strålsäkerhetsmyndigheten att en transport nu ska genomföras och att säkerhet enligt gällande riktlinje är tecknad.

Strålsäkermyndigheten och Riksgäldskontoret ska samverka med varandra i frågor som berör båda myndigheternas respektive ansvarsområde, anges i 25 §. Måhända bör det förtydligas att vid händelse av olika uppfattningar bör en myndighet ha företräde före den andra. Detta kan självfallet variera beroende på vilken fråga det rör sig om.

Avslutningsvis måste vi ändå påpeka det orimliga i att förordningen skulle kunna träda ikraft redan den 1 januari 2021. Mer rimligt är att det kan ske ett år senare.

Svensk Försäkring

References

Related documents

Box 2203, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Slottsgatan 5 • Telefon: 036-15 68 00 • kammarrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping

Hälsningar Jenny Mentzer --- Jenny Mentzer Utredare Administrativa avdelningen Kommunledningskontoret Karlstads kommun jenny.mentzer@karlstad.se Tel: 054-540 80 45

Remissyttrande av Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen över förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (Ert dnr M2020/01052/R). Nacka tingsrätt, mark-

I ett tjänsteutlåtande, 2020-09-30, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns kommun inte har några synpunkter på förslag till Förordning om ansvar

Förslagsställaren anger i remissen att regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för

Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det finns goda förutsättningar att utveckla nuvarande samverkan mellan SSM och Riksgäldskontoret (Riksgälden) inom ramen för

För det fall det vidhålls att överklagande ska ske till förvaltningsdomstol bör en enhetlig hantering för anläggningshavarna säkerställas t.ex. genom att utse en