• No results found

Forsmarks Kraftgrupp AB - Yttrande avseende remiss om "Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Forsmarks Kraftgrupp AB - Yttrande avseende remiss om "Förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor""

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Forsmarks Kraftgrupp AB

Adress: 742 03 Östhammar - info@forsmark.vattenfall.se Org. nr: 556174-8525 - www.vattenfall.se/forsmark

Vår referens

F-0143672

Vårt datum

2020-10-20 Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se

kopia till: christoffer.sheats@ regeringskansliet.se

Vår handläggare Hutchinson Kajsa Er referens M2020/01052/R Ert datum 2020-06-26 Er handläggare Christoffer Sheats

Forsmarks Kraftgrupp AB - Yttrande avseende remiss

om "Förordning om ansvar och ersättning vid

radiologiska olyckor"

Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har tagit del av rubricerade remiss och önskar lämna följande kommentarer.

Riksgäldskontorets prövning

I utredningen föreslås att Riksgäldskontoret får till uppgift att pröva ansvarsförsäkringar, kompletterande säkerheter och tilläggssäkerheter. FKA anser det positivt att dessa uppgifter tilldelas Riksgälden. Myndigheten, som idag ansvarar för finansieringssystemet för kärnavfall, kan på så vis få en helhetsbild av anläggningsinnehavarens ekonomiska åtaganden relaterat till den kärntekniska verksamheten.

Alternativa ekonomiska säkerheter bör godtas

I lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologisk olycka (ansvarslagen), 30 §, anges att innehavaren av en svensk anläggning ska täcka ersättningsansvaret för skador med försäkring eller annan ekonomisk säkerhet. Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för fullgörande av ersättningsansvar vid radiologiska olyckor,…” I 10 § förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (ansvarsförordningen) anges dock att innehavare av en kärnkraftsreaktor i drift ska ha en ansvarsförsäkring. Detsamma gäller enligt 11 § för den som innehar en kärnteknisk anläggning som inte är en kärnkraftsreaktor i drift. Ansvarsförordningen, såsom den föreslås, ger således inte anläggningsinnehavaren möjlighet att välja någon annan form av ekonomisk säkerhet än en ansvarsförsäkring. FKA anser emellertid att ansvarslagen ger stöd för att anläggnings-innehavaren kan välja mellan försäkring och annan ekonomisk säkerhet, eller en kombination av dessa. Att det förhåller sig så framgår också av Pariskonventionen. Genom Riksgäldens prövning av säkerheter, oavsett om denna är en försäkring eller annan ekonomisk säkerhet, säkerställs godtagbar form av säkerhet liksom dess värdebeständighet.

(2)

2 (2)

Definition av kärnkraftreaktor i drift saknas

I förslaget till ansvarsförordning liksom i ansvarslagens 30 § används begreppet ”kärnkraftsreaktor i drift”. Det är dock otydligt vad som avses med att en kärnkraftsreaktor är i drift respektive inte är i drift. Det skulle kunna tolkas som att kärnkraftreaktorn är i drift så länge den levererar el till elnätet, men så snart leveransen av el har upphört och anläggningsinnehavare har informerat Strålsäkerhetsmyndigheten att reaktorn är slutligt avställd, då är reaktorn inte längre i drift enligt ansvarslagen. Det kan jämföras med definitionen i lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för begreppet ”permanent avstängd kärnkraftsreaktor”. En annan möjlig tolkning är att reaktorn är i drift så länge dess kärnbränsle finns kvar på anläggningen, därefter minskar strålsäkerhetsriskerna väsentligt. FKA anser att det behövs ett klargörande av begreppets innebörd, för att kunna avgöra anläggningens status utifrån ansvarslagen och ansvarsförordningen.

Instans för överklagande

I ansvarsförordningen anges att vissa beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 28 §. Regeringen har ett övergripande helhetsansvar för finansieringssystemet för kärnkraft vilket bygger på politiska avvägningar och en balansgång mellan olika intressen. Därför borde detta synsätt även vara applicerbart på ersättningsansvaret vid en radiologisk olycka varför överklagande enligt ansvarsförordningen bör vara till regeringen.

Undantag från ansvarslagen

FKA ställer sig positivt till möjligheten till undantag från ansvarslagen i fall då risken för en radiologisk olycka anses som liten. Undantaget beskrivs i 4 § och ger Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) mandat att ge ut föreskrifter på området eller att besluta att ansvarslagen inte ska gälla. Det framgår dock inte av förslaget till förordningen hur ett beslut från SSM initieras och vad en ansökan om undantag ska innehålla.

Ikraftträdande bör senareläggas

I remissen föreslås att ansvarsförordningen ska träda kraft den 1 januari 2021. Med avseende på de anpassningar som kan behöva göras samt att ansvarsförsäkringarna löper per kalenderår bör förordningen träda i kraft tidigast 1 januari 2022.

FKA vill avslutningsvis nämna att i övergångsbestämmelserna punkten 4 hänvisas till ansökan om lägre ansvarsbelopp enligt 4 §. Paragrafhänvisningen torde vara till 6 §. Med vänlig hälsning,

Forsmarks Kraftgrupp AB

Björn Linde vd

References

Related documents

Uppkommer problemen igen byts ventilen ut (FMMO).. 3) Öppna din e-post och läs det meddelande som skickats till dig i samband med registrering av erfarenheten. Klicka sedan

I ett tjänsteutlåtande, 2020-09-30, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns kommun inte har några synpunkter på förslag till Förordning om ansvar

Förslagsställaren anger i remissen att regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för

Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det finns goda förutsättningar att utveckla nuvarande samverkan mellan SSM och Riksgäldskontoret (Riksgälden) inom ramen för

Mot den bakgrunden bör det gå att anta riktlinjer för säkerhetens omfattning och därmed skulle det vara tillräckligt att det inför varje sådan standardiserad transport

För det fall det vidhålls att överklagande ska ske till förvaltningsdomstol bör en enhetlig hantering för anläggningshavarna säkerställas t.ex. genom att utse en

En ny förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor behöver beslutas i anslutning till att lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor träder