• No results found

Remissvar om Förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar om Förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Strålsäkerhetsmyndigheten

Swedish Radiation Safety Authority

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se

Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se Regeringskansliet, Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se

Beslut

Datum: 2020-10-23 Er referens: M2020/01052/R Diarienr: SSM2020-4618 Dokumentnr: SSM2020-4618-2 Handläggare: Johan Anderberg Telefon: 08 799 44 77

Remissvar om Förslag till förordning om ansvar

och ersättning vid radiologiska olyckor

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömer att det finns goda förutsättningar att utveckla nuvarande samverkan mellan SSM och Riksgäldskontoret (Riksgälden) inom ramen för finansieringssystemet för kärnkraftens restprodukter, till att även omfatta samverkan inom ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

SSM tillstyrker utredningens förslag att SSM och Riksgälden får ett delat tillsynsansvar, där SSM har det övergripande tillsynsansvaret över att ansvarslagen och förordningen samt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs och Riksgälden har tillsynsansvar över och prövar frågor om ansvarsförsäkringar och säkerheter.

SSM tillstyrker också utredningens förslag till uppdelning av ansvaret mellan SSM och Riksgälden vad gäller beredning och prövning av frågor om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Vidare tillstyrker SSM de föreslagna förändringarna i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Den föreslagna höjningen av avgifter till inkomst-titel för kärnteknisk tillsyn är dimensionerad utifrån myndighetens kompetensbehov och kostnader för de tillkommande uppgifterna. En motsvarande anslagsförstärkning görs lämpligen av myndighetens ramanslag ap.3 för kärnteknisk verksamhet.

SSM vill i övrigt framföra följande kommentarer i sak till vissa av de föreslagna bestäm-melserna.

SSM noterar att myndighetens beslut i det enskilda fallet enligt förordningens 4 § inte är överklagbart enligt förordningens 28 §.

Förordningens 17 och 18 §§ reglerar särskild försäkring för transporter. Bestämmelserna hänvisar till förordningens 11 och 12 §§ samt ansvarslagens 30 och 31 §§ vad avser säker-heter för ersättningsansvaret. Av dessa är det endast 31 § andra punkten ansvarslagen som explicit nämner transporter. SSM anser att denna koppling i flera steg gör bestämmelserna svårtolkade.

(2)

Sida 2 (2) Dokumentnr: SSM2020-4618-2

Den föreslagna uppdelningen i förordningens 21 § kan läsas som att Riksgälden ska underrätta regeringen och SSM om det har inträffat en radiologisk olycka. SSM föreslår därför i stället följande lydelse: Riksgäldskontoret ska underrätta regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten i det fall en anläggningshavares ansvarsförsäkring, kompletterande säkerheter och tilläggssäkerheter inte är tillräckliga för att betala ersättningar till skadelidande i samband med en radiologisk olycka.

___________________

I detta ärende har generaldirektören Nina Cromnier beslutat. Avdelningschefen Johan Anderberg har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Pernilla Sandgren och chefsjuristen Ulf Yngvesson deltagit.

Detta beslut expedieras utan underskrifter.

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Nina Cromnier

References

Related documents

Box 2203, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Slottsgatan 5 • Telefon: 036-15 68 00 • kammarrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/kammarratten-i-jonkoping

Hälsningar Jenny Mentzer --- Jenny Mentzer Utredare Administrativa avdelningen Kommunledningskontoret Karlstads kommun jenny.mentzer@karlstad.se Tel: 054-540 80 45

ut avgifter för prövning av ärenden och utöva tillsyn över lagen och förordningen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Beredning

I ett tjänsteutlåtande, 2020-09-30, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns kommun inte har några synpunkter på förslag till Förordning om ansvar

Förslagsställaren anger i remissen att regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för

Det framgår också av lagens paragraf gällande definitioner, 8 § ansvarslagen, att med ”säkerhet” avses ”en ansvarsförsäkring eller annan ekonomisk säkerhet för

Mot den bakgrunden bör det gå att anta riktlinjer för säkerhetens omfattning och därmed skulle det vara tillräckligt att det inför varje sådan standardiserad transport

För det fall det vidhålls att överklagande ska ske till förvaltningsdomstol bör en enhetlig hantering för anläggningshavarna säkerställas t.ex. genom att utse en