• No results found

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument Genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1) Remissvar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument Genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1) Remissvar"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FINANSBOLAGENS SERVICE – FF AB / FINANSBOLAGENS FÖRENING

(org.nr: 556153-7852)

Regeringsgatan 67, 4 tr Telefon: 08-660 68 90 E-post: info@finansbolagen.se

111 56 STOCKHOLM Telefax: 08-662 76 12 www.finansbolagen.se

Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Via mejl till:

ju.remissvar@regeringskansliet.se, Ju.L5@regeringskansliet.se

2020-05-13

Remissvar

Er ref: Ju2020/00180/L5 Vår ref: 397/7

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument

Genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)

Den 30 maj 2019 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/713 av den 17 april 2019 om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter och om ersättande av rådets rambeslut 2001/413/RIF (non-cash-direktivet) i kraft. Finansbolagens förening har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria, som föreslår ändringar i brottsbalken till uppfyllande av direktivets kriminaliseringskrav. Bland annat föreslås ett nytt brott - olovlig befattning med betalningsinstrument – med placering i 9 kap. brottsbalken. Brottet omfattar dels olovligt införskaffande och förvanskning av betalningsinstrument liksom framställning av falska betalningsinstrument, dels bedräglig användning av olovligen införskaffade, förvanskade eller falska betalningsinstrument samt dels olika slags befattning med olovligen införskaffade, förvanskade eller falska

betalningsinstrument.

Därtill föreslås att förstadier till brottet häleri av normalgraden ska kriminaliseras.

Finansbolagens förening har i huvudsak ingen erinran mot en utvidgad kriminalisering enligt förslagen i promemorian. Däremot anser föreningen att vissa förtydliganden är nödvändiga för att fånga upp de bedrägerier som utförs genom missbruk av e-legitimationer och bankdosor.

Definitionen på betalningsinstrument i departementspromemorian kan uppfattas som motsägelsefull och brister i tydlighet. Bland annat nämns Google Pay och Swish som sådana icke-fysiska betalningsinstrument (avsnitt 6.4.1), vilket kan tolkas som att enbart

mobilapplikationen i sig utgör ett icke-fysiskt betalningsinstrument.

På andra ställen i departementspromemorian redovisas emellertid att identifiering med mobilt BankID kan krävas för exempelvis överföring av pengar med en mobilapplikation och att tillgång till enbart mobilapplikationen i sig inte möjliggör överföring av pengar – samtidigt som direktivets motsvarande definition redovisas. Denna innebär att ett

(2)

föremål eller handlingar, som ensamma eller i förening med ett förfarande eller en uppsättning förfaranden ger innehavaren eller användaren möjlighet att överföra penningvärde. Enligt direktivets (EU 2019/713) skäl 8 är ett olovligt införskaffande av en applikation för mobila betalningar utan det nödvändiga godkännandet (t.ex. ett lösenord) inte att betrakta som olovligt införskaffande av ett icke-kontant betalningsinstrument, eftersom det inte ger en faktisk möjlighet att överföra pengar eller penningvärde. Föreningen ansluter sig till direktivets definition, dvs. kombinationen av utrustningar, föremål eller handlingar kan utgöra betalningsinstrument. Direktivets definition bör även återspeglas i svensk rätt.

Fler förfaranden bör omfattas av begreppet betalningsinstrument

Utifrån hur kriminaliteten idag ser ut på området anser föreningen att ytterligare förfaranden bör omfattas av begreppet betalningsinstrument.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att en gärningsperson i bedrägligt syfte tar kontakt med en annan, oftast äldre person, för att förmå denne att legitimera sig genom e-legitmation för att få tillgång till exempelvis ett betalningsinstituts internetsida. På detta vis får

gärningspersonen tillgång till den andra personens konto och kan därifrån föra över pengar till en målvakt (för att därefter tillägna sig dessa). Legitimeringen sker genom att personen anger sin kod, en aktiveringskod, som sedan e-legitimationsutfärdaren (ex. BankID) kontrollerar. När denna kontroll har gjorts (och godkänts) skickas alltså istället

gärningspersonen in i den sfär som ska vara skyddad och endast avsedd för den identifierade personen.

I det ovan beskrivna förfarandet förmår alltså gärningspersonen en annan att ange sin aktiveringskod, som sedan används mot utfärdaren av e-legitimationen som sedan utfärdar ett identitetsintyg. Identitetsintyget i sig kan missbrukas.

Förfarandet ovan är inte i dess helhet skyddat. E-legitimationen och identitetsintyget är skyddat, men inte den aktiveringskod som användaren anger. Denna är knuten till personen, ex. genom en kod eller ett fingeravtryck. Det senare är en del i ett förfarande som inte synes omfattas av begreppet betalningsinstrument i departementspromemorians definition. Utredningen bör därför överväga att låta e-legitimationer och identitetsintyg omfattas av begreppet betalningsinstrument 9 kap. 3 c § andra stycket brottsbalken, ensamt eller i förening med exempelvis Swish-app eller liknande programvara.

Liknande tillvägagångsätt kan användas genom bankdosor (där användaren istället anger sin personliga kod). Även detta förfarande bör omfattas av nämnda bestämmelse.

Stockholm som ovan,

FINANSBOLAGENS FÖRENING

References

Related documents

I handläggningen har också föredragande jurist Rudina

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Yvonne Brandell Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

PTS har enligt instruktion och regleringsbrev även uppdrag som rör statens arbete med grundläggande betaltjänster samt enligt instruktion sedan 1 januari 2020 fått ett

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med. betalningsinstrument – genomförande

Det skulle kunna ske genom att lägga till orden ”från annan” vilket skulle innebära att förfaranden där någon får ett (äkta) betalningsinstrument utställt i eget namn

Bankföreningens synpunkter på promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash- direktivet (Ds 2020:1).. Svenska Bankföreningen

skyddade utrustningar, föremål eller handlingar, eller en kombination av dessa, än lagliga betalningsmedel som, ensamma eller i förening med ett förfarande eller en

Säkerhetspolisen har fått ovanstående remiss från Justitiedepartementet och har inga synpunkter på författningsförslagen.. Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen