• No results found

– genomförande av non-cash-direktivet Remiss av Ds 2020:1 Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument YTTRANDE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "– genomförande av non-cash-direktivet Remiss av Ds 2020:1 Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument YTTRANDE"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid

1 (1)

Remiss av Ds 2020:1 Ett nytt brott om olovlig befattning med

betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet

(Ju2020/00180/L5)

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med

betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet får jag meddela att jag avstår från att lämna något yttrande.

Katarina Påhlsson Carina Sjögren byråchef Riksdagens ombudsmän Box 16327 103 26 Stockholm

Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 A www.jo.se

E-post: justitieombudsmannen@jo.se Telefon: 08-786 51 00 Texttelefon: 020-600 600 Fax: 08-21 65 58 Justitieombudsmannen Katarina Påhlsson

YTTRANDE

Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Dnr R 22-2020 Datum 2020-03-02

References

Related documents

Kommerskollegium har inte några synpunkter i sak på promemorians förslag och bedömer inte heller att förslagen aktualiserar EU:s. anmälningsprocedurer för varor och tjänster,

I handläggningen har också föredragande jurist Rudina

Utifrån de synpunkter tingsrätten särskilt har att beakta i sin verksamhet har tingsrätten inga synpunkter över det förslag som läggs fram. På

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Yvonne Brandell Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

PTS har enligt instruktion och regleringsbrev även uppdrag som rör statens arbete med grundläggande betaltjänster samt enligt instruktion sedan 1 januari 2020 fått ett

I detta ärende har ställföreträdande riksgäldsdirektören Jörgen Eklund beslutat efter föredragning av juristen Venus Karimi. Jörgen

Det skulle kunna ske genom att lägga till orden ”från annan” vilket skulle innebära att förfaranden där någon får ett (äkta) betalningsinstrument utställt i eget namn

Bankföreningens synpunkter på promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash- direktivet (Ds 2020:1).. Svenska Bankföreningen