• No results found

Remissyttrande över promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument Genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument Genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid 1 (1)

REMISSYTTRANDE

2020-05-13 Dnr 0069/20 Er referens: Ju2020/00180/L5 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Brottsförebyggande rådet | Box 1386 | 111 93 Stockholm | Tel 08-401 87 00 | info@bra.se | www.bra.se

Remissyttrande över promemorian Ett nytt brott

om olovlig befattning med betalningsinstrument

Genomförande av non-cash-direktivet (Ds

2020:1)

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade promemoria på remiss och lämnar följande yttrande.

Brå tillstyrker förslagen. Utredningen beskriver väl den forskning Brå bedrivit gällande bedrägerier generellt. Brå har bland annat betonat svårigheterna med att utreda och lagföra brott i de fall det inte går att följa betalningstransaktioner till ett bankkonto som kan kopplas till gärningspersonen (Brå 2016:9, jfr Brå 2019:17). Genom de förslag som föreslås ökar sannolikt förutsättningarna för att fler bedrägeribrott kan utredas och lagföras. Detta eftersom det nya brottet tar sikte på viktiga moment för att bedriva den här typen av brottslighet, det vill säga den infrastruktur som gör det möjligt att begå brott eller bedriva den kriminella verksamheten. Möjligheten att utreda och lagföra vissa andra brott, som välfärdsbrott och skattebrottslighet, bör sannolikt också öka till följd av den nya

lagstiftningen.

Bedrägeribrotten riktar sig vanligtvis mot ett stort antal personer och under de senaste åren har de anmälda bedrägeribrotten ökat kontinuerligt. Genom att ta sikte på

betalningsinstrumenten kan utredningarna sannolikt effektiviseras och frigöra tid och resurser som idag läggs på det stora antalet bedrägerier, förutsatt att den nya lagstiftningen används.

Detta yttrande avges av generaldirektör Kristina Svartz efter föredragning av utredaren Karolina Hurve.

Kristina Svartz

References

Related documents

I handläggningen har också föredragande jurist Rudina

Utifrån de synpunkter tingsrätten särskilt har att beakta i sin verksamhet har tingsrätten inga synpunkter över det förslag som läggs fram. På

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Yvonne Brandell Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

PTS har enligt instruktion och regleringsbrev även uppdrag som rör statens arbete med grundläggande betaltjänster samt enligt instruktion sedan 1 januari 2020 fått ett

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med. betalningsinstrument – genomförande

I detta ärende har ställföreträdande riksgäldsdirektören Jörgen Eklund beslutat efter föredragning av juristen Venus Karimi. Jörgen

Det skulle kunna ske genom att lägga till orden ”från annan” vilket skulle innebära att förfaranden där någon får ett (äkta) betalningsinstrument utställt i eget namn

Bankföreningens synpunkter på promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash- direktivet (Ds 2020:1).. Svenska Bankföreningen