• No results found

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument. Genomförande av non-cash-direktivet Ds 2020:1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument. Genomförande av non-cash-direktivet Ds 2020:1"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

10

REMISSVAR 1 (1)

Datum Diarienummer

Rättsenheten 2020-03-31 2020-4063-2

Catarina Granell-Hagsten Mottagare Er referens

Verksjurist Justitiedepartementet

103 33 STOCKHOLM Ju2020/00180/L5

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post/Internet

Box 12312 Bolstomtavägen 2 010-568 70 00 010-568 70 10 sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se 102 28 Stockholm 171 69 Solna +46-10-568 70 00 +46-10-568 70 10 www.sakerhetspolisen.se

Ett nytt brott om olovlig befattning med

betalningsinstrument. Genomförande av

non-cash-direktivet Ds 2020:1

Säkerhetspolisen har fått ovanstående remiss från Justitiedepartementet och har inga synpunkter på författningsförslagen.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud. Verksjuristen Catarina Granell-Hagsten har varit föredragande.

Per Lagerud

References

Related documents

Kommerskollegium har inte några synpunkter i sak på promemorians förslag och bedömer inte heller att förslagen aktualiserar EU:s. anmälningsprocedurer för varor och tjänster,

I handläggningen har också föredragande jurist Rudina

Utifrån de synpunkter tingsrätten särskilt har att beakta i sin verksamhet har tingsrätten inga synpunkter över det förslag som läggs fram. På

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Yvonne Brandell Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

PTS har enligt instruktion och regleringsbrev även uppdrag som rör statens arbete med grundläggande betaltjänster samt enligt instruktion sedan 1 januari 2020 fått ett

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med. betalningsinstrument – genomförande

Det skulle kunna ske genom att lägga till orden ”från annan” vilket skulle innebära att förfaranden där någon får ett (äkta) betalningsinstrument utställt i eget namn

Bankföreningens synpunkter på promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash- direktivet (Ds 2020:1).. Svenska Bankföreningen