• No results found

Departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non cash-direktivet (Ds 2020:1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non cash-direktivet (Ds 2020:1)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande

Datum

2020-05-13 Vårt Dnr 2020/148

Ert Dnr

Ju2020/00180/L5

Postadress Fakturaadress Besöksadress Telefon E-post/webbadress Bankgiro Org.nr Box 48 FE 64 Tage Erlandergatan 8A 0771-42 33 00 konsumentverket@konsumentverket.se 5050-2806 202100-2064 651 02 Karlstad 838 73 Frösön www.konsumentverket.se

Justitiedepartementet Straffrättsenheten

Ju.remissvar@regeringskansliet.se Ju.L5@regeringskansliet.se

Departementspromemorian Ett nytt brott om

olovlig befattning med betalningsinstrument -

genomförande av non cash-direktivet

(Ds 2020:1)

Konsumentverket har inga synpunkter. __________________________

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande jurist Rudina Muliqi deltagit.

... ……… Joachim Allard Rudina Muliqi

References

Related documents

Kommerskollegium har inte några synpunkter i sak på promemorians förslag och bedömer inte heller att förslagen aktualiserar EU:s. anmälningsprocedurer för varor och tjänster,

Utifrån de synpunkter tingsrätten särskilt har att beakta i sin verksamhet har tingsrätten inga synpunkter över det förslag som läggs fram. På

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Yvonne Brandell Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

PTS har enligt instruktion och regleringsbrev även uppdrag som rör statens arbete med grundläggande betaltjänster samt enligt instruktion sedan 1 januari 2020 fått ett

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med. betalningsinstrument – genomförande

Det skulle kunna ske genom att lägga till orden ”från annan” vilket skulle innebära att förfaranden där någon får ett (äkta) betalningsinstrument utställt i eget namn

Bankföreningens synpunkter på promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash- direktivet (Ds 2020:1).. Svenska Bankföreningen

Säkerhetspolisen har fått ovanstående remiss från Justitiedepartementet och har inga synpunkter på författningsförslagen.. Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen