Kommunfullmäktiges sammanträde

196  Download (0)

Full text

(1)

Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 september 2013

1

(2)

VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten

KUNGÖRELSE 2013-09-18 Therese Jigsved, kanslijurist

Art Kommunfullmäktiges sammanträde

Tid Måndagen den 30 september 2013, kll8.30 Plats Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby

Ärenden enligt nedanstående förteckning:

l. Upprop.

2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering.

3. -Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

4. Meddelanden och anmälningar av inkomna ärenden.

-Rapportering av förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS- andra kvartalet 2013.

-Beslut från socialnämnden 2013-09-12, SN § 107 om att nämnden inte kommer att ldara sin budgetram för 2013.

-Beslut från fullmäktige i Kinda kommun om att bevilja ITSAM:s direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 och att godkänna årsredovisningen.

5. Kommundialog angående ANDT-projektet (alkohol, narkotika, doping och tobak) - redovisning av kartläggning och förbättringsområden.

Fredrik Löfgren, ANDT-samordnare i länsstyrelsen i Kalmar län Mats Anders berg, Linneuniversitetet

K118.35

1(3)

6. Granskningsrapport från revisorerna- Förutsättningar för eleverna att nå målen.

Roland Ilemark, revisor Kl19.10

7. Allmänhetens frågestund.

2

(3)

8. Aterredovisning från nämnder:

Barn- och utbildningsnämnden - ordförande Magnus Gustafsson (M) Socialnänmden- ordförande Elisabeth Lago Nilsson KD)

Överförmyndarnämnden - ordförande Leif Carlson (M)

9. Ledamöternas frågestund.

10. Motion orn förändring i grundskolan.

11. Motion- En helt avgiftsfri skola tack!

12. Motion om Vimmerby som den goda arbetsplatsen.

13. Motion angående badplats i Frödinge.

14. Motion gällande öppethållande av storebro bibliotek.

15. Medborgarförslag om att sluta använda coole- and chillsystemet.

16. Medborgarförslag om att bygga en simhall i Vimmerby.

17. Medborgarförslag om nattöppet cafe.

18. Medborgarförslag om att anordna evenemang.

19. Medborgarförslag angående fritidsalctiviteter för ungdomar.

20. Riktlinjer för skolskjutsar i Vimmerby kommun- revidering.

21. Iordningställande av exploateringsområden, Krönsmon och Östra Ceos, Vimmerby- redovisning och finansiering.

3

(4)

22. Utökad undervisningstid i matematik i årskurserna 1-3- begäran om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden.

23. VA-taxa för Vimmerby kommun- revidering.

24. Nya bolagsordningar för Vimmerby kommun Förvaltnings AB och dotterbolag samt nytt ägardirektiv för Vimmerby Gatuproduktion AB.

25. Ändring i skuldebrev mellan Vimmerby Turistbyrå AB och Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening - ombud och instruktion till ombud med anledning av ändring i skuldebrevet.

26. skatteverkets beslut om nedläggning avservicekontor-svar på uppdrag från kommunfullmäktige.

27. Valkretsindelning vid 2014 års landstingsval.

28. Valdistriktsindelning vid valen 2014.

29. Bemyndigande att undertedrna från kommunfullmäktige utgående handlingar under mandatperioden 2011-2014.

30. Motion att skapa fler trygga boenden-för beredning.

31. Motion om motionshantering - för beredning.

32. Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på Skvalmon generellt och Tjänstemannagatan specifikt i Storebro -för beredning.

33. Begäran om entledigande från Krister T orenfalt (C).

34. Begäran om entledigande från Tom Angeling (S)

35. Begäran om entledigande från Mats Hagman (S).

4

(5)

36. Inkomna handlingar.

Handlingarna firms tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Politik och förvaltning". Protokolletjusteras den 7 oktober 2013 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby.

Vimmerby den 18 september 2013 LEIF LARSSON

Ordförande

l

. --;--

,~~/?~~,

... _ ..

Therese Jigsved Kanslijurist

Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring:

Administratör Liselott Frejd 0492 l 76 90 18 Registrator Marize Viderström: 0492 l 76 90 14 Kanslijurist Therese Jigsved: 0492 l 76 90 06

E-post: kommun@vimmerby .se

5

(6)
(7)

VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen PSI

Redovisning av anslag till oförutsedda behov.

98 EXTRAORDINÄRA KOSTNADER

980 Anslag till oförutsedda behov

OFÖRUTSEDDA BEHOV

Dnr 17/2013/041 id 2013.2288 2013-09-18

MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Verk 9801 Anslag enligt

budget 600.000,00

Anslagna medel t o m 13-09-18 450.400,00

K varvarande anslag 149.600,00

MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNSTYRELSEN Verk 9802 Anslag enligt

budget 300.000,00

Anslagna medel tom 13-09-18 280.000.,0

VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen

Patrik Simonsson Controller

K varvarande anslag 20.000,00

7

(8)

8

(9)

<J:>

Rapporteringen för år 2013 kvartal

Kön

K v K v K v Man Man Man

K v

l X2

3 4 Tidpunkt för beslut 130208 130305 130319 130319 130325 130327 130327- 130429 130524 130527- 130610

Tid för utebliven verkställighet 130509 130606 130620 130620 130626 130429

130610

.,.. ' -' ., '

:ZD!3-D1 ~si

' " - ·-~--- J-- -

':J3Dj )

- C-~- -l(;...,

{)! 7

7 "-' ,

7 ~'a 7

Till

Rapportering om förekomsten. av~iVJrJ!sfattda

gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS

X kommunfullmäktige kommunens revisorer

Ansvarig nämnd Underskrift av ansvarig chef

\~O; G'"'u_~ ~U<o~ '

Mana Bergsten '0 socialnämnden

äldre och funktionshindrade

My:ndighetschef

Lagrum Typ av bistånd Skäl till dröjsmål Verkställighets-

(Anges inte till kommunfullmäktige) datum LSS Korttidsvistelse

SoL Särskilt boende, inriktning demens SoL Särskilt boende, inriktning demens

SoL Särskilt boende, inriktning demens 130703

SoL Särskilt boende, inriktning demens SoL Korttidsplats

SoL Korttidsplats

.

(10)

Vimmerby kommun

~~

www.vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (32)

Sammanträdesdatum

2013-09-12 Socialnämnden

Protokolljusterare

SN § 107 Diarienummer 1/2013 Kod042

Budgetuppföljning efter åtta månader 2013 samt verksamhetsmått för socialnämnden- underlag till delårsbokslut

Socialnämndens beslut

l. Socialnämnden lägger uppföljningen av sin driftsbudget och investerings- budget efter åtta månader samt av verksamhetsmåtten till handlingarna.

2. Socialnämnden godkänner föreslagen budgetomföring från verksamhet 7801 (ordinärt boende) till verksamhet 7701 (vård- och omsorgs boende).

3. Socialnämnden påtalar till konnnunfullmäktige att nämnden inte kommer att klarasin budgetram för 2013, trots vidtagna åtgärder.

4. Socialnämnden påtalar till kommunfullmäktige att driften för Villekulla 2 inte finns med i budgetramen för 2013 och att det inte finns möjligheter till omfördelning inom ramen för att finansiera denna enhet. Denna o finansierade driftkostnad är en del i socialnämndens budgetunderskott.

Ärende

Socialnämnden får del av en budgetuppföljning för nämndens verksamhetsområde med avräkning t.o.m. sista augusti 2013. Prognosen visar mot ett underskott i budget på 32 875 tkr exklusive semesterlöneskuld.

Fördelat per verksamhet på två budgetpositioner ser prognosen ut enligt följande:

75-Individ och familjeomsorg

. -76 -Förvaltningsövergripande verksamhet 77 - Verksamhetsområde äldreomsorg 78-Verksamhetsområde äldreomsorg 79 - Verksamhetsområde funktionshinder 80 - Verksamhetsmmåde hälso- och sjukvård TOTALT

tkr netto - 24 359 - 175 -2 535 -l 415 -3 924 -466 - 32 875

Controller Cathrin Landholm redovisar de största orsakerna till avvikelsema mot budget, vilka dessa orsaker är framgår av underlaget.

10

(11)

~fi!!'3

Vimmerby kommun

www. vimmerby.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (32)

Sammanträdesdatum

2013-09-12 Socialnämnden

Protokolljusterare

Socialnämndens har beslutat om följande åtgärder 2012 och 2013 för att komma till rätta med sitt budgetunderskott:

Inriktning mot förebyggande och tidiga insatser.

• säkerställa bemanning och kompetens, inte anlita bemanningsforetag,

• Utveckla arbetet med familjehem.

• Utveckla ett utökat kvalificerat behandlande stöd och förebyggande arbete på hemmaplan inom barn och familj.

Analys genom KPB (Kostnad Per Brukare).

Minskat från 20 till! O platser i dagverksamhet for personer med demens- sjukdom.

• Inköpsservice upphör som biståndsinsats under våren 2013.

• Trygghetsplatser-ökad flexibilitet for anhöriga som vårdar.

• Hyreskontrakt som upphör 2013.

• Planeting av bemanning utifrån resursfördelning.

• Omfördelning av medel inom LSS-verksarnheten.

• Rollatorer för utomhusbruk blir egenvårdsprodukt

• A v gift för elrullstol med 25 O kronor per kvartal.

• Ta initiativ till att Granen, solgläntan och Frödala ska vara trygghets- boenden.

• Påtala behovet av att redan nu titta på tomter for kommande byggnationer inom hela socialnämndens verksamhetsområde.

Ett arbetsmaterial om strategier och åtgärder har påbörjats som nämnden arbetar vidare med vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

Uppföljning efter 8 månader for socialnämnden med konunentarer, av controller Cathtin Landholm. Id 2013.1799.

Förslag till ombudgetering. Id 2013.1800,

Verksamhetsmått till och med augusti 2013. Id 2013.1798.

Kommunfullmäktige, KF § 131, 2013-06-24. Budget 2013 för grupp- bostaden Villekulla 2. Id 2013.14 7 L

Beslutet lämnas till Kommunfullmäktige Socialförvaltningen Diatiet

~estyrkninu

'---~

(12)

KINDA KOMMUN Kommunfullmäktige

:\~r:~~-r=-~-·=~T(6 f.J~;~-:r~T~

l -· •:-: · ·~·,)s·-·· -

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i

l Sammanträdesdatum

i 2013-06-17 j

----,---.--·-··--1 1" '

l

~J;(f0/,; t1Y3 ' __ ..

i

KF§62 /

j(,!/{3(/i~~--~JDnrono/13

ÅrsredöV:isniii'!il'ör kommunalförbundet ITSAM

Sida 13 (17)

107

Bakgrund

Årsredovisning med revisionsberättelse föreligger för kommunalförbundet ITSAM.

Samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar ska behandla årsredovisningen.

Beslutsunderlag Årsredovisning Jäv

Anders Ljung (C) och Sigvard Olsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret 2012.

Beslutsexpediering Kommunalförbundet Itsam Samtliga Itsam-kommuner Akten

(13)

n

13

(14)

VIMMERBY KOMMUN Kansliavdelning

TJG

Till nämnderna

Å TERREDOVISINING 2013-01-29

Diarienummer: 24/2013/006 Id: 2013.330

Nämndernas återredovisning till kommunfullmäktige 2013

1(2)

Enligt 3 kap 15 § kommunallagen (KL) skall nämnderna redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem.

Uppföljningen är till för att ge fullmäktige möjlighet att styra den kommunala verk- samheten och för att man skall kunna utläsa resultaten i förhållande till de politiska besluten.

Enligt arbetsordningen fOr fullmäktige skall varje nämnd lämna redovisning till full- mäktige två gånger per år. Redovisning skall ske under sammanträdena i februari, mars, september och oktober enligt fullmäktiges arbetsordning. Fullmäktiges ordföran- de fastställer vid årets början en turordningsplan för nämndernas återredovisning.

Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort ärenden som fullmäktige har lämnat till dem. Är uppdragen ej fullgjorda skall redovisning lämnas om ärendenas status. Information skall även lämnas om ärenden som nämnden kan förutse inför kommande period. Utsänt register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna utgör grund för återredovisningen och uppdragen skall kommenteras.

Redovisning bör göras både skriftlig och muntlig och i först hand är det ordföranden som lämnar redovisning vid sammanträdet. Efter redovisningen kan ledamöterna ställa frågor. Planera att den muntliga återredovisningen beräknas ta l O minuter.

Skriftlig redovisning lämnas till kansliavdelningen två veckor innan sammanträdet om önskemål finns att det skall skickas ut med kungörelsen. Annars vill vi ha den slaiftliga redovisningen mailad till kansliavdelningen senast kl 15.00 på sammanträdesdagen för nedladdning på Plenisalens dator. Efter sammanträdet rensas datorn.

LEIF LARSSON

Kommunfullmäktiges ordförande genom

Therese Jigsved Kanslijurist

Postadress Besöksadress stadshuset Slångågatan 28 598 81 VIMMERBY

Telefon 0492-76 90 00 Fax

Organisationsnummer 212000-0787

0492-7~ ~ 98 InneharF-skattebevis

Bankgiro 577-2777 PlusGiro 7 48 59-0

E-post

kommun@vimmerby.se W ebbplats

www.vimmerby.se

(15)

2

Turordningsplan för nämndernas återredovisning till fullmäktige

Fullmäktiges sammanträde den 25 februari 2013

- Barn- och utbildningsnämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Socialnämnden

- Överförmyndamämnden

Fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2013

- Kommunstyrelsen

-Teknik- och servicenämnden -Miljö- och byggnämnden

Fullmäktiges sammanträde den 30 september 2013

- Barn- och utbildningsnämnden - Socialnämnden

- Överförmyndarnämnden

Fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013

- Kommunstyrelsen

- Miljö- och byggnämnden - Kultur- och fritidsnämnden

15

(16)
(17)

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 1(4)

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

KS § 213 Dnr 184/2012 Kod 109 Motion om förändring i grundskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige besluta att avslå motionen om förändring i grundskolan.

Reservationer

Helen Nilsson (S), Peter Högberg (S), Lis-Astrid Andersson (S) och Lars J o hans son (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons och Peter Högbergs yrkande.

Sammanfattning

Kenneth Björklund (S) och Kjell Btilow (S) har genom motion väckt frågan om förändring i grundskolan.

Vimmerby har idag två grundskolor, Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola.

Många upplever att skolorna bidrar till segregation och motsättningar mellan elever och socialdemokraterna vill ändra på det. Kenneth Björklund (S) och Kjell Btilow (S) vill att det skapas ett renodlat lågstadium för elever mellan år

1-6 och ett högstadium för år 7-9. Då skulle elever från hela kommunen blan- das och de olika årskurserna skulle kunna utveckla sina specifika behov i un- dervisningen och på så sätt nå bättre resultat.

Kenneth Björklund (S) och Kjell Btilow (S) yrkar att Vimmerby kommun utreder möjligheten att skapa en högstadieskola respektive en lågstadieskola i Vimmerby stad.

Ärendet

Motionen om förändring i grundskolan har remitterats till brun- och utbild- ningsnämnden och ungdomsrådet för yttrande senast 2012-10-31.

Barn-och utbildningsnämnden avstyrker motionen. I sitt yttrande tar barn- och utbildningsnämnden fram ett flertal nackdelru· ur ekonomisk syn- punkt, verksamhetssynpunkt och valfrihetssynpunkt med att skapa en F-6-

(18)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

" Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

skola och en högstadieskola i Vimmerby tätort och anser att fördelarna är obefintliga.

Förvaltningen delar inte bilden att det idag finns motsättningar mellan de två högstadieskolornas elevgrupper.

Ur ekonomisk synpunkt skulle det hmebära stora ombyggnadskostnader, oavsett vilken av skolorna som skulle bli F-6-skola eller högstadieskola. För de yngre barnen behövs förutom lokaler för undervisning även lokaler för fritidshemsverksamhet De yngre eleverna har ofta egna kapprum och hem- klassrum där i princip all undervisning äger rum. För högstadieeleverna krävs en rad av olika specialsalar för praktiskt estetiska ämnen, men också för de naturvetenskapliga änmena.

Från verksamhetssynpunkt framförs att omorganisationen som genomförts med sammanslagning av fyra skolområden till två skolområden genomför- des av flera skäl.

Eleverna har rätt tilllikvärdig utbildning och barn- och utbildningsnämnden anser att det är möjligt nu med den organisation som råder. Rektorerna arbe- tar i rektorsteam för utbyte av erfarenheter och ökad professionalltet Med en stor F-6-skola inne i Vimmerby stad med över 650 elever skulle

kontrasten bli stor för ett antal elever vid byte av skola inför årskurs 7. Tro- ligtvis skulle möjligheterna till samarbete mellan de olika skolornas pedago- ger minska på grund av att man inte tillhör ett och samma skolområde.

Astrid Lindgrens skola har lägre resultat än Vimarskolan och det är ett fak- tum som inte går att säga emot. På Astrid Lindgrens skola finns elever som inte gått så många år i svensk skola, vilket drar ner resultaten. På en större skola ökar risken för konflikter mellan svenskfödda elever och elever som har sitt ursprung i andra delar av världen. Men den främsta anledningen till ökade konflikter är att anonymiteten blir större när skolan blir större. Ur valfrihetssynpunkt skulle en sammanslagning av skolorna medföra att Vimmerby kommun inte har någon valfrihet vad gäller högstadium. Sedan

1990-talet har vi i Sverige haft möjlighet att välja skola och det är något som börjar finnas på agendan hos barnfamiljer. Diskussioner har fö1is om inte de båda högstadieskolorna skulle profilera sig och därigenom ge eleverna möj- lighet att välja på olika inriktningar. Den tanken finns fortfarande, men skul- le gå förlorad om kommunen endast har en högstadieskola.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsförvaltningens FÖSAM och samtliga arbetstagarorganisationer ställer sig bakom synpunktema att av- styrka motionen.

/

2(4)

(19)

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 3 ( 4)

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

Kjell BUlow (S), Mustafa Badran (S) och Pia Young (V) reserverade sig mot beslutet till fö1mån för Kjell Biilow yrkande om att bifalla motionen.

Ungdomsrådet skriver i sitt yttrande att det i dagsläget fungerar bra och att det inte är nödvändigt med en högstadieskola respektive en lågstadieskola.

Ungdomsrådet håller med om att det varit motsättningar mellan de båda sko- loma, men i dagsläget är det lugnt enligt elever och lärare. De tror inte heller att det skulle vara bra att behöva byta skola när man går från lågstadiet till högstadiet.

Bedömning

Samtliga remissinstanser avstyrker motionen.

Förslag till beslut

Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om förändring i grundsko- lan.

Helen Nilsson (S) och Peter Högberg (S) yrkar bifall till motionen med mo- tiveringen att det rör sig om en utredning.

PerÅke Svensson (C) yrkar avslag på motionen.

Beslutsgång

Ordföranden flnner att två förslag föreligger. Han ställer förslagen mot var- andra och flnner att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motio- nen.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

• Ja-röst för att avslå motionen.

• Nej-röst för att bifalla motionen.

Omröstningsresultat

Resultatet blir 5 ja-röster mot 4 nej-röster. Därmed föreslår kommun- styrelsen att kommunfullmäktige avslår motionen.

PerÅke Svensson(C) Ja Helen Nilsson (S) Nej Leif Carlson (M) Ja

/~

Utdrags bestyr/~

~\l

~~~ ~~'

~

<.J.I

h: /[f

~v\ tl _r

j'

l

(20)

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 4( 4)

2013-08-20

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Ja Göran Gustafsson (KD) J a Lis-Astrid Andersson (S) Nej Peter Högberg (S) Nej Lars Johansson (V) Nej Micael Glennfalk (M) Ja

Beslutsunderlag

Motion väckt av Ke1meth Björklund (S) och Kjell Btilow (S), Id 2012.1616.

Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-28, KF§ 124.

Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id 2012.2096.

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29, BUN § 106.

Yttrande från ungdomsrådet 2012-11-05, Id 2012.3092.

Tjänsteskrivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id 2013.1890.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdragsb estyr~ f

~t111;}

(21)

VIMMERBY KOMMUN

Kommunstyrelsefårvallnlngen

2012 -05- 2 5 /?~~

0

7&'1' r·"'/

Löp'nr

itJ/,{J, /6/6

Motion om förändring i grundskolan

I Vimmerby stad har vi idag två grundskolor, Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola. De båda grundskoloma har olika förutsättningar och olika resultat. Det har säkert flera orsaker.

Många upplever idag att skoloma bidrar till segregation och motsättningar. Vid ett flertal tillfållen har det uppstått bråk och andra incidenter som kan häröras till motsättningar mellan elever på de båda skolorna. Vi socialdemokrater tycker att detta är oacceptabelt oavsett i hur stor eller liten omfattning det finns motsättningar. Vi vill hitta nya vägar för att hindra att motsättningarna eskalerar. Vi tror att en väg är att skapa en grundskola där elever år 1-6 går och en där elever i år 7-9 går. Då blandas elever från hela kommunen och det blir genast svårare att se "vi och dom" som ett omedelbart hot.

V år förhoppning är att ett renodlat lågstadium och ett högstadium även kan leda till att de olika årskurserna kan utveckla sina specifika behov i undervisningen och på så sätt nå bättre resultat.

Vi yrkar på

Att Vimmerby kommun utreder möjligheterna att skapa en högstadie- respektive en lågstadieskola i Vimmerby stad.

För Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

21

(22)

r

22

(23)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

KS § 212 Dnr 176/2012 Kod 109 Motion - En helt avgiftsfri skola, tack!

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. bifalla motionen

2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i sko- lan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun.

Sammanfattning

Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sand- berg (KD) har genom motion väckt frågan om att införa en helt avgiftsfri skola. Drygt vart tionde barn i Sverige lär enligt uppgift leva under knappa ekonomiska förhållanden.

I april månad 2012 fanns i Vimmerby kommun 60 hushåll med barn som fick ekonomiskt bistånd. F ör många barn är det viktigt att kunna smälta in i gruppen, att inte avvika. Att leva under ekonomisk knapphet kan därför in- nebära lidande for barn. Skolan borde vara en fredad zon där barn vistas på lika villkor. Därför måste skolan vara helt avgiftsfri.

Andra kommuner har hittat goda lösningar för att ha en helt avgiftsfri skola och kristdemokraterna vill att Vimmerby kommun ska bli en kommun med helt avgiftsfri skola. Alla barn och ungdomar skall kunna delta i det som skolan anordnar.

Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sand- berg (KD) yrkar att fullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun.

Ärendet

Motionen om en helt avgiftsfri skola remitteras till barn-och utbildnings- nämnden, socialnämnden och ungdomsrådet för yttrande senast 2012-1 0-31.

Ä ven kultur- och fritidsnämnden har fått motionep.-för-.yttrande.

l l / \

1(4)

(24)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

Barn-och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen och tar på sig att göra en översyn av avgifterna inom de olika skolformerna i kommu- nen.

A v bam- och utbildningsnämndens yttrande framgår vidare att enligt skolla- gen ska utbildning inom förskoleldass, grundskola, grundsärskola vara av- giftsfri för elever. Men 10 kap 11 §skollagen säger också att det får före- komma "enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga be- stämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmatmens själv- kostnad för att eleven deltar i aktiviteten".

Inom gymnasieskolan får huvudmannen besluta om att elever ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel. Inom vuxenutbildningen får huvudmannen besluta om att elever själva skaffar och betalar för till exempelläromedel och skrivmaterial.

I Vimmerby kommun kan det förekomma avgifter som elev/vårdnadshavare själva bekostar; liftkort på friluftsdag vid vald aktivitet, fickpengar på stu- dieresor, fadderbarnspeng, frukt till fruktstund och frivillig matsäck.

Det är viktigt att varje rektor tar upp denna fråga med sin personal. En låg summa vid flera tillfållen kan totalt sett medföra en stor kostnad för en fler- barnsfamilj.

Socialnämnden ställer sig bakom motionen. A v yttrandet framgår att soci- alnämnden ser problem med att skolan inte är helt avgiftsfri då det kan inne- bära att barn från familjer som lever under knappa ekonomiska förhållanden kan komma att fara illa av att inte kunna delta i de aktiviteter som deras kamrater kan.

Att inte smälta in i gruppen och vara med som alla andra är alltid jobbigt för ett barn som kanske måste hitta på en ursäkt varför man inte har möjlighet att delta, fast man egentligen vill vara med. Därför ställer sig socialnämnden bakom motionen om att Vimmerby kommun skall bli en kommun med en helt avgiftsfri skola.

Ungdomsrådet håller med motionen om en avgiftsfri skola, men tror dess- värre att man inte kan få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby. Alla friluftsda- gar och andra saker som skolan anordnar kan man inte förutse. Men man skulle kunna komma fram med något bidrag som kan ansöka om inom kommunen.

· m

01

24

2(4)

(25)

·VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom motionen om avgiftsfri sko- la. Motionen rör inte direkt kultur-och fritidsnämndens verksamhet, men kultur-och fritidsnämnden samverkar med skolan genom till exempel kul- turgarantin, kulturskolan och vissa fritidsaktiviteter. Kultur- och fritids- nämndens har även verksamhetsansvar för barnkonventionsarbetet där barn- fattigdom är en viktig fråga.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är till stor del avgiftsfri. Allaktivi- tetshuset Fabriken erbjuder aktiviteter, ibland tillsammans med skolan, som är gratis eller tilllåg kostnad. Ambitionen är att om en avgift måste tas ut ska deltagarna veta det i god tid och gruppen ska ges möjlighet att arbeta in pengarna.

Vad gäller kulturskolan så framför kultur-och fritidsnämnden att kultur- skolans skolverksamhet inom kulturgarantin är avgiftsfri.

Bedömning

Samtliga remissinstanser ställer sig positiva till motionen och barn- och ut- bildningsnämnden som ansvarar för skolans verksamheter vill ta uppdraget att göra en översyn av avgifterna inom sina verksamheter.

Uppdraget att göra en översyn av avgifterna gäller skolans verksamheter, men inte kulturskolans verksamhet.

Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa musik- och kulturskola och kul- turskolan i Vimmerby utsågs i maj 2013 till plats 24 av 290, vilket är myck- et positivt. De kriterier somligger till grund för undersökningen är resurser, avgifter och andel elever. En kommun med stora resurser kan hamna långt ner på listan på grund av höga avgifter. Rankningen är en indikation på att Vimmerby kommun har relativt låga avgifter inom kulturskolan.

Förslag till beslut

Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att

• bifalla motionen

• ge barn-och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i sko- lan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun.

Beslutsunderlag

Motion väckt av Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD), Id 2012.1528.

Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-28, KF§ 126.

Utdragsbes,~ r - )

l ~ .

l"'- ·') • (iL Il

\....I~Ct;f 14:::-f!-\

3(4)

(26)

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

2013-08-20

Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id 2012.2098.

Yttrande från barn-och utbildningsnämnden 2012-08-29, BUN § 105.

Yttrande från socialnämnden 2012-10-18, SN §56.

Yttrande från ungdomsrådet 2012-10-31.

Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id 2012.2866.

Yttrande från kultur-och fritidsnämnden 2012-12-17, KFN § 123.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdrags

bestyr~~

~&.(7(

4(4)

(27)

Kommunfullmäktige Vimmerby kommun

Motion

Kristdemokraterna

VIMMERBY f<:OMMUN

l<ornmunstyre!seforvaltntngen

2012 ·05· 2 2

En helt avgiftsfri skola, tack!

Drygt vart tionde barn i Sverige lär enligt uppgift leva under knappa ekonomiska förhållande i vårt land.

I april månad 2012 fanns i Vimmerby kommun 60 hushåll med barn som fick ekonomiskt bistånd. I varje sådan familj finns minst ett barn men det kan fmnas flera. Många andra familjer kan ha en vuxen som är sjukskriven och en arbetslös och de lever också på marginalen varje vecka. Familjer som inte har råd med det mest basala till sina barn: glasögon, gym p askor, en cykel eller en ny vinterjacka.

För många barn är det viktigt att smälta in i gruppen, att inte avvika. Att leva under ekonomisk knapphet, och inte kunna hänga med på det kompisarna tar för givet, kan därför innebära ett lidande för barn. Därför borde åtminstone skolan vara en fredad zon, där barn vistas på lika villkor, utan att riskera att utmärka sig negativt på grund av familjens ekonomiska hemsituation. Därför måste skolan vara helt avgiftsfri!

Skolan måste själv stå för alla sina kostnader. Idag är det så att när skolan till exempel planerar studieresor till Kalmar förväntas det att eleverna ska betala sin lunch själva. Ibland kan det handla om liftkort om man ska åka skidor på en friluftsdag. Men det handlar också om insamlingar till fadderbarn eller den lussevaka som skolan varje år anordnar för eleverna i årskurs nio. En del av eleverna som vet att deras familj inte har råd med den där hundralappen till mat väljer att "sjukskriva sig" och inte följa med på studieresan.

Andra kommuner har hittat goda lösningar för att ha en helt avgiftsfri skola och vi är övertygade om att även Vimmerby kommun skulle kunna sälla sig till den skaran!

Skolan måste vara till för alla barn och ungdomar, alla ska kunna delta i det som skolan anordnar.

En skola för alla!

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp föreslår kommunfullmäktige besluta

Att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun.

Vimmerby 2012 05 22

7!f&-~

<

Elisabeth Lago Nilsson

'tf'V CUuflU~~~\ __-'

Gudrun BrunegårdJ .

)~~~~~

Torbjörn Sandberg

27

(28)

n

28

(29)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

KS § 211 Dnr 124/20 12 Kod 109

Motion om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. bifalla motionen

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till hur Vimmerby kommun ska bli den goda arbetsplatsen och en attraktiv arbetsgivare.

Sammanfattning

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Alma Svensson (C) har genom motion väckt frågan om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen. De anser att Vimmerby kommun behöver förbättra sig som arbetsgivare. De vill att en bred arbetsgrupp tillsätts som tar fram förslag till hur den goda arbetsplatsen ska se ut och att en strategi tas fram för hur varje medarbetare ska utvecklas med tidsplanering och kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet 2013.

Ärendet

Under våren 2012 väckte Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Anna Svens- son (C) en motion om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen.

Vimmerby kommun har en stor andel arbetstagare som snart ska gå i pen- sion och ersättas av yngre personal. Motionärerna vill att Vimmerby kom- mun grundligt förebereder sig för denna omställning och även ser till att be- fintlig personal trivs och förblir frisk och arbetsför. De skriver att persona- lens uthållighet och hälsa är avgörande för dess prestationer och trivsel. De tycker också att det är viktigt att personal på alla nivåer kan utvecklas på ar- betsplatsen i samråd med sin chef och utifrån arbetstagarens önskemål och ambitioner. De föreslår att

• kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby ska bli "Den goda arbetsplatsen" utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på områ- det

1(2)

(30)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sictnr

Sammanträdesdatum

Kornmunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

• arbetsgruppen tar fram en strategisk plan i flera punkter bland annat en strategi för hur varje medarbetare ska utvecklas samt en tidsplanering med kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet 2013.

Kornmunfullmäktige remitterade vid sammanträdet 2012-04-23, KF§ 88, motionen till kornmunstyrelsen för beredning. Enligt delegation från kom- munstyrelsen remitterade kanslichef Therese Jigsved motionen till personal- avdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut.

Vid dagens sammanträde föreligger personalavdelningens slaivelse. A v denna framgår att även omvärlden kornmer att ha stora pensionsavgångar och stora rekryteringsbehov. Därför gäller det för Vimmerby att profilera sig och bli en förstklassig arbetsgivare. Det viktigaste för att kunna rekrytera de spetskompetenser kommunen har behov av framåt är att ha goda ambassadö- rer i medarbetarna. Är medarbetarna stolta över sin arbetsgivare så rekom- menderar de arbetsgivaren till andra.

Kommunstyrelsen har tidigare avslagit förslag till friskvårdsbidrag men me- nat att frågan kan lyftas igen vid budgetprocessen. Kommunen har idag en- dast en förmån, utöver vad som avtalats centralt, och det är besök hos läkare på betald arbetstid.

Personalavdelningens bedömning är att i konkurrensen om kompetenta medarbetare och med tanke på de pensionsavgångar som är förestående be- höver kommunen ha fler konkurrensfördelar. Vi behöver se över vad dagens förmån kostar och vilka eventuella andra förmåner och möjligheter som finns.

Förslag till beslut

Personalchef Monica Bergh föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommun- fullmäktige att bifalla motionen och besluta att ge kommunstyrelsen i upp- drag att ta fram förslag till hur Vimmerby kommun ska bli den goda arbets- platsen och ett attraktiv arbetsgivare.

Beslutsunderlag

Motion väckt av Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Anna Svensson (C), Id 2012.1073.

Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23, KF§ 88.

Remiss upprättad av kanslichefTherese Jigsved, Id 2012.2095.

Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Monica Bergh, Id 2013.1596.

Sändlista

Kommunfullmäktige

~\xn

~ 30

2(2)

(31)

E ERP

MOTION

Till Vimmerby kommunfullmäktige

,t;~1~~;;;~7J? ;,

Lö;~;;Yc:t't'))~ /t:J/}'3

"Vimmerby kommun -den goda arbetsplatsen"

Vimmerby kommun behöver förbättra sig som arbetsgivare. När 40-talisterna ocli~so=talisten'la

-si<aiC __ _

ersättas behöver Vimmerby se över hur man kan attrahera de bästa på arbetsmarknaden.

Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli stor. Vimmerby kommun har som alla kommuner en stor andel arbetstagare som snart skall gå i pension och ersättas av yngre personal. Idag ställer arbetstagare höga krav på sina arbetsgivare. Vi föreslår därför att Vimmerby kommun skall se över och förbereda sig grundligt för denna omställning och även se till att befintlig personal trivs och förblir frisk och arbetsför.

Personalens uthållighet och hälsa är avgörande för dess prestationer och trivsel. En god arbetsplats satsar på personalen.

"Cost-benefit"-analyser visar vilken god investering det är att satsa på exempelvis friskvård för en arbetsgivare. Vimmerby kommun ska vara en föredömlig arbetsgivare samt stå som inspiratör och förebild för andra arbetsgivare i kommunen genom införandet av ett modernt friskvårdsbidrag. Onda axlar och nackar, stress mm blir allt vanligare i samhället och ett effektivt friskvårdsbidrag kan löna sig på flera plan för såväl den enskilde löntagaren som arbetsgivaren, tack vare ökat välmående, färre sjukskrivningar och högre prestationer.

Det är även viktigt att personal på alla nivåer kan utvecklas på arbetsplatsen i samråd med sin chef och utifrån arbetstagarens önskemål och ambitioner. Framtiden kommer att kräva goda ledare och det kommer att bli svårt att hitta rätt kompetens för att utveckla och driva kommunen framåt. Därför föreslår vi att Vimmerby kommun skall arbeta fram en strategi för hur man åter ska bli den kommun i Sverige som blir utsedd till Sveriges bästa när det gäller personalens hälsa.

Vi föreslår att

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby skall bli "Den goda arbetsplatsen" utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området

arbetsgruppen tar fram en strategisk plan i flera punkter bland annat en strategi för hur varje medarbetare skall utvecklas samt en tidsplanering med kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet 2013.

Vimmerby 2012 04 16

Anna Svensson Centerpartiet i Vimmerby

(32)

111411

32

(33)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

KS § 214 Dnr 259/2012 Kod 109 Motion angående badplats i Frödinge

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. bifalla motionen

2. ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att förlägga en badplats i närheten av Frödinge.

Sammanfattning

Curt Tyrberg (C) har genom motion väckt fråga angående kommunal bad- plats i Frödinge. De flesta orter i Vimmerby kommun har en kommunal badplats. Även Frödinge hade det förut vid sjön Nyen. Av olika anledningar har badplatsen tagits b01t utan att något alternativ har tillkommit. Det finns möjlighet att förlägga en badplats i någon av de mindre sjöarna som finns norr om Frödinge, To göl och Högebro göl. Båda är lättillgängliga och till- räckligt stora för att kunna ha en kommunal badplats.

Curt Tyrberg (C) yrkar att Vimmerby kommun snarast utreder möjligheten att förlägga en badplats i närheten av Frödinge och att byggnation påbörjas 2013 så att badplatsen kan vara klar till sommaren 20 13.

Ärendet

Motionen angående badplats i Frödinge remitterades till kultur-och fritids- nämnden som ställer sig bakom förslaget. Nämnden har gett förvaltnings- chefen i uppdrag att utreda möjligheterna att forlägga en badplats i närheten av Frödinge.

Förslag till beslut

Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och ge kultur-och fritids- nämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att forlägga en badplats i närheten av Frödinge.

1(2)

(34)

l

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

2013-08-20

Beslutsunderlag

Motion väckt av Curt Tyrberg (C), Id 2012.2545.

Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24, KF § 170.

Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id 2012.2863.

Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2012-12-17, KFN § 122.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdragsbe~ning

\..__

\LL:.J~ ·/w;tf

2(2)

(35)

Till

Kommunfullmäktige Vimmerby kommun

Motion angående badplats i Frödinge

Alla orter i Vimmerby kommun bör ha någon form av kommunal badplats.

1':;-,--.--:~,; 1 -~T ... · .. ,~.~~~~{~! \

l 20 i 1 -09- 1 4 '

\

/J- 7 %?t?/~~o/!'1 ~H.nr

.

Lop;{r

,;/f!/.(. ~j f/~- J

De flesta orter i Vimmerby kommun har en kommunal badplats. Det hade även Frödinge tidigare, då förlagd till Nyen.

Av olika anledningar är den numera borttagen men något annat alternativ har inte tillkommit.

Det finns möjligheter at förlägga en badplats i någon av de mindre sjöarna som finns norr om samhäl- let, Togöl och HögebrogöL Båda är lättillgängliga och tillräckligt stora för att anlägga badplats vid.

Jag yrkar

att Vimmerby kommun snarast utreder möjligheten att förlägga en badplats i närheten av Frödinge.

att påbörjar en byggnation under 2013 så den kan vara klar till sommaren. (Som blir en varm och het sommar)

Frödinge den 23 september 2012 Curt Tyrberg (c)

35

(36)
(37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

KS § 215 Dnr 28112012 Kod 109

Motion gällande utökat öppethållande av Storebro bibliotek

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. bifalla motionen

2. ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att utreda om intresse finns för ett sarnarbete mellan lokal handel i Storebro och biblioteket.

Sammanfattning

Börje Forss (FP) har genom motion väckt frågan om utökat öppethållande på Storebro bibliotek med syftet att utreda om intresse finns för ett samarbe- te mellan lokal handel och bibliotek som kan gynna bägge parter.

Börje Forss (FP) yrkar att fullmäktige beslutar att ge kultur-och fritids- nämnden i uppdrag att utreda om intresse finns för ett samarbete mellan lo- kal handel i storebro och biblioteket.

Ärendet

Motionen om remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande och nämnden ställer sig positiv till förslaget och gav bibliotekschefen i uppdrag att göra en större utredning om sarnarbete är möjligt mellan Storebro biblio- teksfilial och ICA Nära i Storebro. I yttrandet från kultur- och fritidsnämn- den framgår att förvaltningen redan gjort en mindre utredning och den ställer sig positiv till att utreda förutsättningarna mer grundligt.

Förslag till beslut

Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och ge kultur-och fritids- nämnden i uppdrag att utreda om intresse finns för ett samarbete mellan lo- kal handel i storebro och biblioteket.

PerÅke Svensson (C) och Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.

1(2)

(38)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

Beslutsunderlag

Motion väckt av Börje Forss (FP), Id 2012.2941.

Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29, KF § 203. Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id 2013.11.

Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2012-12-17 KFN § 124.

Sändlista

Kommunfullmäktige

""""'""~ J l

1\/~,

11

'{/U/·

t~

2(2)

(39)

MOTION

Till

Kommunfullmäktige, Vimmerby kommun.

Utökat öppethållande av storebro Bibliotek.

Nyhetsprogrammet "Smålandsnytt" hade nyligen ett reportage om samarbete mellan lokal handel och bibliotek. Orten var Lidhult utanför Ljungby.

Av reportaget framgick att båda parter var vinnare på detta koncept, genom att biblioteket fick samma öppettider som den lokala handlaren som i sin tur fick ökad omsättningen .

Av repqrtaget framgick också att Lidhult centrum och biblioteket i sig, hade fått ett helt nytt liv som gynnade orten. Biblioteket blev en plats för läsande och samvaro. Ny teknik såsom t ex registrering av lån mm hade gjort detta möjligt.

Vidare framgick det att de ändringar av praktisk art som var nödvändiga fick finansiellt projektstöd av från ESF l EU.

Vi yrkar därför att

Kultur- och fritidsnämnden inleder en dialog med l CA storebro med syftet att utreda om intresse finns för ett liknande samarbete l koncept.

storebro 2012-10-24

"""

( r~

s

Folkpa tiet Liberalerna

39

(40)
(41)

-,~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sictnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

KS § 219 Dnr 76/2012 Kod 109

Medborgarförslag om att sluta använda cook-and ch iiisystemet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delvis bifalla medborgarförslaget om att sluta använda cook-and chiH-systemet genom de beslut som fattats om att ett antal mottagningskök skall byggas om till till- lagningskök och att kornmunstyrelsen gett san1hällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att undersöka vilka förskolor som skulle kunna vara lämpliga att återöppna tillagningskök i.

Sammanfattning

Rasmus Koran har väckt medborgarförslag om att sluta använda coole and chill-systemet. Det kanske är ekonomiskt, men det har andra nackdelar som t ex att det inte är gott, det är inte miljövänligt och det medför att mycket mat slängs.

Ärendet

Medborgarförslaget om cook-and chiil-systemet remitterades till teknik- och servicenämnden, ungdomsrådet och pensionärsrådet för yttrande. Svar har inkommit från teknik- och servicenämnden och ungdomsrådet.

Teknik-och servicenämnden lämnar i sitt yttrande information om varför Vimmerby kommun valt så kallat cook-and chiil-system för att producera mat.

Teknik-och servicenämnden menar att cook-and chiU-systemet medför så- väl mindre transporter som mindre svinn av mat. Leverans av kyld mat krä- ver distribution 2-3 gånger i veckan, medan varmmatssystem kräver leve- rans 1-2 gånger per dag. Kött eller fisk distribueras kyld och kan sparas och värmas vid senare tillfälle. Mat som distribueras varm måste serveras och får inte kylas ned för att sedan värmas igen. Om huvudkomponenten kött eller fisk distribueras kall eller varm ska inte spela någon roll för smaken då sal- lad, potatis etcetera alltid tillagas på plats.

1(3)

(42)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammantradesdatum

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

Av yttrandet framgår att det skulle kunna bli aktuellt med att låta några mot- tagningskök återgå till att bli tillagningskök, dels på grund av trivselfrågor, dels på grund av kapacitetsbrist på Vitnarskolans kök.

Ungdomsrådet stödjer inte medborgarförslaget fullt ut, men anser att kom- munen behöver utvärdera coole- and chiH-systemet Elever på alla skolor borde få delta i en undersökning där man tar reda på kund-nöjdhetenav skolmaten bland eleverna. Det borde också göras en ekonomisk utvärdering.

Efter dessa utvärderingar kan kommunen ta beslut om att avskaffa eller be- hålla coole- and chiU-systemet

Bedömning och förslag

Under 2012 har det pågått utredningar inom samhällsbyggnadsavdelningen angående produktionslösningar för kostverksamheten. Anledningen till det var att Vimarköket var överbelastat och behövde avlastas från viss produk- tion för att få den beläggning som köket var avsett för. Vitnarköket stod för den största delen av tillagningen, vilket också medförde sårbarhet vid ett eventuellt maskinhaveri.

l början av 2013 presenterades några olika alternativ till att bygga om mot- tagningskök till tillagningskök och ärendet behandlades i fullmäktige 2013- 03-25, KF§ 43. Vid det sammanträdet beslutade fullmäktige att Vimmerby kommuns kostproduktion skall ske genom tillagning på plats i följande kök:

Vimarskolan, Storebro skola, Södra Vi skola, Vidala omsorgsboende, Frö- dinge skola, Rumskulla skola, Astrid Lindgren skolan, Tunaskola och Vimmerby gymnasium. Tidplanen är att först göra om Astrid Lindgren sko- lans kök, därefter kransorternas kök och sist Vimmerby gymnasium.

Konverteringen från mottagningskök till tillagningskök skall ske successivt för att vara helt klar hösten 2014. Antalet maträtter som serveras skall vara två varmrätter, varav en fullgod vegetarisk och därutöver ett väl komponerat salladsbord. Det beslutades dessutom att kostenheten i så stor utsträckning som möjligt skall handla närproducerat

Kommunstyrelsen har dessutom 2013-03-19, KS § 93 gett samhällsbygg- nadsavdelningen i uppdrag att undersöka vilka förskolor i kommunen som skulle kunna vara lämpliga att återöppna tillagningskök i och ta fram kost- nader för detta.

Genom besluten i fullmäktige att göra om vissa mottagningskök till tillag- ningskök har kommunen delvis gått ifrån coole-and chiU-systemet och det finns också ett uppdrag att undersöka om fler kök skall bli tillagningskök.

t vu IX \ ~\ ffi;--

42

Utdragsbestyrkni~

] . / )

(/

- '

V:;' . 0 &i -~: (

2(3)

(43)

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

Förslag till beslut

Kanslijurist Therese Jigsved föreslår att kommunstyrelsen i sin tur föreslår kommunfullmäktige besluta att delvis bifalla medborgarförslaget om att slu- ta använda cook-and chiil-systemet genom de beslut som fattats om att ett antal mottagningskök skall byggas om till tillagningskök och att kommun- styrelsen gett samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att undersöka vilka förskolor som skulle kunna vara lämpliga att återöppna tillagningskök i.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag väckt av Rasmus Konin, Id 2012.672.

Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, KF§ 40.

Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id 2012.2056.

Yttrande från teknik-och servicenämnden 2012-10-19, TSN § 201.

Yttrande från ungdomsrådet, Id 2013.272.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdrng<b"ty'~-)

\tt~~ctt

3(3)

(44)

VIMMERBY

KOMlVIUN

Till kommunfullmäktige i Vimmerby

Adress Tel nr

070 -G2

E-post (frivilligt)

Försia u:

v

Diarienummer 76/2012/109 Id. 2012.672

MEDBORGARFÖRsLAG

598 35 VI y

Medborgarforslag blir allmän offentlig handling.

Jag medger att mitt namn får publiceras på Internet tillsammans med mitt

forsla g: . ·.: ··

Underskrift·

12.

"L-5 (}f\

\/'--f' \z O 'i' ~ """

Ort

lJ r

M VV\

eJ tH

Datum

N arunteckning Namnfdrtydligande · 1

rOöYY\V\~

\..LörrAV\

Medborgarfor slaget lämnas eller skickas till kanslienbeten.

Besöksadress:

Vinunerby kommun Kanslienheten Stadshuset

598 81 VIMMERBY

Postadress:

Vimmerby kommun Kanslienheten stadshuset

598 81 VIMMERBY

44'

-Teleforummmer:

0492-76 90 00 Telefax:

0492-769098

Hemsida:

www.vimmerby.se

(45)
(46)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantradesdatum

' Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

KS § 216 Dnr 77/2012 Kod 109

Medborgarförslag om att bygga en simhall i Vimmerby

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgar- förslaget om att bygga en simhall i Vimmerby.

Sammanfattning

Annie Mc Williams har väckt medborgarförslag om att bygga en simhall i Vimmerby. Då skulle folk i Vimmerby inte behöva åka till Hultsfred eller Gullringen för att lära sig simrna eller för att motionera.

En simhall i Vimmerby skulle främja till mer aktivitet och möjligheten till motion i Vimmerby. Det är bra för äldre med vattenjympa och barn gillar vatten. Fler barn skulle kunna gå i simskola och det skulle också främja simkunnigheten.

Ärendet

Medborgarförslaget om att bygga en simhall i Vimmerby remitterades till teknik- och servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden som har lämnat följande yttranden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i dagsläget inte ställa sig bakom förslaget att bygga en simhall i Vimmerby. Det krävs en grundlig utredning om kostnader och driftsformer för att kunna fatta beslut om en simhall eller inte i Vimmerby.

Kultur- och fritidsnämnden förstår intresset för en simhall i Vimmerby och frågan har kommit upp vid flera tillfållen de senaste åren. Idag finns två simanläggningar inom cirka 2 mils avstånd från Vimmerby, i Gullringen och i Hultsfred. Kommunen betalar idag bidrag till den ekonomiska föreningen som driver Gullringens simhall samt betalar för simskaleundervisning i simhallen och simskaleundervisning sommartid utomhus.

Vad innebär en simhall? En anläggning som bara är för simning/motion eller är det ett vattenland? Att anlägga en simhall kräver en grundlig utredning

L '

Utdragsbe~ sming-"

'-

"

. ,

LL{dt

1(3)

(47)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

och kostnadsberäkning innan beslut tas i frågan vad gäller byggnation, kost- nader, underhåll, skötsel och personalfrågor.

Teknik- och servicenämnden ställer sig i inte heller bakom förslaget att bygga en simhall i Vimmerby. Det laävs en grundlig utredning angående byggnation, kostnader, underhåll, skötsel och personalfrågor.

Bedömning

Kommunal verksambet kan delas in i obligatorisk verksambet och frivillig verksamhet. Till det obligatoriska som kommunen måste ha är till exempel skola, äldreomsorg, socialtjänst, räddningstjänst och plan-och byggverk- samhet. Det finns lagstiftning som kräver att varje kommun skall tillhanda- hålla obligatorisk verksamhet.

När det gäller frivillig verksambet är det upp till varje kommun att bestäm- ma om och i vilken nivå man vill ha på en viss verksamhet. All fritidsverk- samhet är frivillig verksarnl1et och det blir upp till varje kommun att be- stämma om man skall ha ishallar·, tennisbanor, idrottsarenor, simhallar med mera och hur de skall drivas.

Det finns tillgång till en mindre simhall i Vimmerby kommun genom sim- hallen i Gullringen. Kommunen lämnar även bidrag till den simhallen. I för- sta har1d har kommunen en skyldighet att se till att kommunen sköter den obligatoriska verksamheten. Att bygga och drifta en ny simhall kräver mycket stora ekonomiska resurser och det är .en politisk fråga att ta ställning till det.

Medborgarförslaget har varit för yttrande i de nämnder som ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och kommunens fastigheter. Ingen av dem ställer sig bakom förslaget att bygga en simha11 i Vimmerby.

Förslag till beslut

Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgar-förslaget om att bygga en simhall i Vimmerby.

PerÅke Svensson (C) yrkar avslag på medborgarförslaget

Beslutsunderlag

Medborgarförslag väckt av Annie Mc Williams, Id 2012.673.

Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, KF§ 41.

Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id 2012.2057.

2(3)

(48)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2013-08-20

Protokolljusterare

Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2012-10-08, KFN § 95.

Yttrande fråntelmik-och servicenämnden 2012-11-15, TSN § 212.

Sändlista

Kommunfullmäktige

3(3)

(49)

Diarienummer 77/2012/109 Id. 2012.673

l . VIMMERBY KOMMUN MEDBORGARFÖRSLAG

.

Till kommunfullmäktige i Vimmerby

Medbor~<arf'orslag från:

Namn

Ål/\ V\\ P~ \vi t-W i l i',

r.k VV\ S

Adress ..-.--...

.J..V"e,Q_:,GCA-1-rNJ\

Cj,

SCiP~-

Telnr . -.. ~ V

o ,, '

.... ~~ i{) -· 1~

00

'

" t1

.J,..., . • ~~..., "~

S'l .

E-post (frivilligt)

Vl\i'lx~ell'bu

"'

O·" ,_

·~:-H'i\·'·'<? \}\;\t .l lh ·

'Il'

>0'.\N'-.".

,_rr:J\;1 '

c;,,, · (hJeV\Ö\.\

'\ - .t:

.tl\AA.

~

Försia :

s \M~O.\ \ \ \fiW\'MtVr "'QYJ, _ _

T d lt- S \ \'~~&- O)J!.O. ~Il.\ 1-:l;

LA

\t~fV'c~·- e-l

t e0

Gj(.;~.\\0\\l'l~e:NI v\\ ~e..e.--t 'E:;~~'-"~ ~--\}Jo

\A.

~~'o.V' O.tt:blv\t;:.ci.--,('LIA ~'\.ciA.

ffi

+aV'()\~ V\1\ed- V&.ttOII\a~~NI\?01 ..

_ ().\f'V\

8\UaV" VoJ±eHI.

81

W\.

'SI.0io.. .f'-..ro._VA \CA \

VV\ I.Lt·

Medborgarförslag blir allmän offentlig handling.

Jag medger att mitt namn får publiceras på Internet tillsammans med mitt

f'orslag: ,·,: ..

Underskrift·

Ort, . Datum

V Mt"tv~

1

\VJ''f~u

/ ! <:d'.~ ~-/!! . ~

l'

f

NarnntecJvting

v

.. ,.:!i~-''';'!<':1/ .Jlkh·J<1I;.if:tH<il

Namnförtydligande . '2\N:\'-..\Ir

M~LuiLW'lMs.

.

Medborgarförslaget lämnas eller skickas till kanslienheten.

Besöksadress:

Vimmerby kommun Kanslienheten stadshuset

598 81 V!MMERBY

Postadress:

Vimmerby kommun Kanslienheten stadshuset

598 81 VIMMERBY

49'

Telefonnummer:

0492-76 90 00 Telefax:

0492-769098

Hemsid a:

www.vimmerby.se

(50)

50

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :