• No results found

Tyck till‐möte 24 oktober i Vellinge    Fråga: Varför behöver Vellinge kommun växa?  Svar:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tyck till‐möte 24 oktober i Vellinge    Fråga: Varför behöver Vellinge kommun växa?  Svar:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tyck till‐möte 24 oktober i Vellinge 

 

Fråga: Varför behöver Vellinge kommun växa? 

Svar: Vi behöver växa för att skapa balans i åldersstrukturen och kunna finansiera infrastruktur,  kommunal service. Viktigt att växa i rätt takt för att hinna med utbyggnaden av den kommunala  servicen.   

Fråga: Hur mycket kan havsnivån stiga innan vi får problem i Skanör Falsterbo? 

Svar: I ansökan till Mark‐ och miljödomstolen följer vi den senaste forskningen och besked från IPCC  (Intergovernmental Panel on Climate Change ) som innebär att havsnivån kommer att stiga med knappt  en meter till år 2100. Det skydd vi bygger nu har tidsperspektivet fram till 2065 och då har vi räknat  med ca 0,5 meters stigning av havsytan. Efter 2065 finns möjligheter att höja skyddet eller 

komplettera med ett yttre skydd beroende på hur situationen ser ut då. Skyddet byggs i första hand  för att skydda mot tillfälliga högvatten som är det som innebär den största risken i nuläget. Det är  svårt att säga på rak arm hur mycket havsnivån kan stiga innan vi får problem men helt klart är att vi  redan nu behöver agera och skydda oss mot i första hand de tillfälliga högvattnen som exempelvis  det som drabbade oss vintern 2017. 

Fråga: Hur ser ni på finansieringen av översvämningsskydden? 

Svar: Vi undersöker möjligheterna till att söka finansieringsstöd, från staten och från EU. Detta är en  satsning på infrastruktur som behövs för hela Vellinge kommuns framtid där vi skyddar fastigheter  såväl som tillgångar viktiga för besöksnäring och handel.  

Fråga: Parkering för de boende på Campusområdet 

Svar: Parkeringshus, parkeringsplatser på området, ny parkeringsplats bortom Vanningen. 

Samutnyttjande av en del av parkeringsplatserna mellan daganvändning och nattanvändning  Fråga: Belysning och kameraövervakning på Stationstorget? Lösning för trygg cykelförvaring? 

Svar: Belysning, ja, Kameraövervakning kräver tillstånd från Länsstyrelsen (?)  Fråga: Påfart till motorvägen från Hököpinge? 

Svar: Inget kommunen arbetar med i nuläget. Kan bli aktuellt längre fram. Trafikverket är huvudman  för E6. 

Fråga: Vad händer med Stationshuset i V Ingelstad? 

Svar: Viktigt att det är ett hus som är öppet för allmänheten. Tittar på möjlighet till kontorshotell  med servering/café.  

Fråga:  Finns kulturbidrag att söka? 

Svar: Finns evenemangsbidrag att söka där kommunen stöttar aktiviteter inom olika områden. 

Fråga: Kommer flerfackssortering av avfall vid hushåll att införas? 

Svar: Befintligt avtal går ut 2021. Fyrfacksinsamling kommer att tas med i kommande upphandling.  

 

(2)

Fråga: Kan hundbajspåsar sättas upp? 

Svar: Finns inget politiskt uppdrag, det är hundägarens ansvar 

Fråga: Hur hanterar kommunens anställda hedersproblematik i skolan, t. ex. skolbarn som bär  slöja? 

Svar:  I Vellinge kommun är samhällsorientering obligatorisk för alla nyanlända där svenska normer  värden ingår. Det är nolltolerans mot så kallat hedersrelaterat förtryck och våld. Kommunen  tillhandahåller löpande utbildning för anställda kring dessa frågor.   

Fråga: Hur många nyanlända ska Vellinge ta emot 2018 och 2019? 

Svar: 2018 är fördelningstalet för Vellinge kommun 140 nyanlända, varav vi hittills tagit emot 100  personer. För 2019 är det preliminära fördelningstalet 82. 

Fråga: Det är en skriande brist på kulturutbud och olika aktiviteter för personer med intellektuella  och fysiska funktionshinder i Vellinge Kommun. Finns det något solidaritetengagemang hos  Moderaterna?  Önskar att ni isåfall åtgärdar den brist jag beskrivit.  

Svar: Vi försöker skapa förutsättningar för aktiviteter för olika målgrupper. Vi kan såklart bli ännu  bättre och får titta på vidare på detta. 

Fråga: Vi kan nog samsas med skolelever mellan 10:00 ‐16:00 vardagar, hela Helger och kvällar. 5  bibliotek, måltider på olika boenden, Vanningen, Naturum här finns så mycket spännande och  intressanta erbjudande lokalt.  Det blir dyrt med JOJO Skånetrafiken. P‐platser blir färre och 

mindre biltrafik förespråkar kommunen. Ett busskort för resor inom kommunen vore en Gudagåva.   

Svar: Finns inget pågående arbete kring lokalt busskort i nuläget. Det är Region Skåne som ansvarar  för kollektivtrafiken. 

Fråga: Det planeras en ny skola i Östra Grevie eller Västra Ingelstad. Hur går diskussionerna om  valet av by? När kommer ett beslut på det? Som boende i Östra Grevie är vår by det självklara valet  med motivering att Västra Ingelstad redan har en skola! Det behövs satsas på mer än bara nya hus  i vår by.  

Svar: Det finns inget planuppdrag för ny skola i någon av orterna i nuläget. Lokalisering får studeras  närmre. Planläggning för förskola i Östra Grevie pågår. 

Fråga: Hur går planerna på cykelväg mellan Vellinge och Östra Grevie? Det finns ett stort behov av  ett säkrare sätt för cyklister och gående, speciellt eftersom kollektivtrafiken är under all kritik på  sträckan. 

Svar: Trafikverket har dessvärre flyttat fram detta projekt i sin planering och i dagsläget finns inget  konkret årtal angivet i deras plan. Det är Trafikverket som är huvudman för vägen så det krävs  samarbete med dem för att få det till stånd. Vellinge kommun har framfört synpunkter på att men  flyttat fram projektet då vi gärna sett att vi gemensamt kan börja planera för en gång och cykelväg  mellan Ö. Grevie och Vellinge. 

       

References

Related documents

Ett nätverksmöte är ett lösnings- fokuserat möte dit just ditt nätverk bjuds in.. Nätverket består av viktiga perso- ner i ditt liv och kan vara både pri- vata

7 § första stycket 1 och tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov gäller även för skyltar och

Inget objekt har för närvarande bedömts hålla naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) men den fjärilsrika gräsmarken i norra delen (objekt A, se figur 5) av området skulle kunna

Enligt Tabell 4.15 i P110 Svenskt Vatten är detta inte tillräckligt vad som krävs för självrensning av den befintliga spillvattenledningen.. Dock så har nästa ledningsträcka i

Avtalet ger byggherren en exklusivitetsperiod för att gemensamt med Vellinge Kommun arbeta fram en detaljplan och därefter förvärva befintlig byggnad, Falsterbo Strandbad och mark

11 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö om avfallet lämnas, har kommunens avfallsorganisation rätt att hämta

För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i

Vellinge kommun gör bedömningen att ett genomförande av detaljplan inte kan anses försämra förutsättningarna för varken någon enskild art eller skapa negativa kumulativa