• No results found

Riksförbundet Enskilda Vägar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Riksförbundet Enskilda Vägar"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Riksförbundet Enskilda Vägar

(2)

Vad är REV ?

En partipolitiskt obunden organisation för de enskilda väghållarna i Sverige.

• Bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen inom juridik, lantmäteri, miljö och teknik.

• Tillvarata de enskilda väghållarnas intressen.

• Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker i kommun, landsting, regering och riksdag samt myndigheter och

organisationer.

• Remissinstans för riksdag, regering och myndigheter och statliga

verk.

(3)

Riksförbundet Enskilda Vägar

Vägnätet i Sverige, mil väg

Statliga 9 800

Enskilda med bidrag 7 400 Skogsbilvägar 15 000

Enskilda utan bidrag 20 600

Total längd enskilda vägar ca 43 000 mil

2012-09-11 2

(4)

Medlemsutveckling 1970 – 2012

- 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

(5)

Riksförbundet Enskilda Vägar

REV:s tjänster och medlemsservice

Rådgivning

Kursverksamhet

Handboken EVA-REV

Medlemstidningen Bulletinen

Informera via hemsidan

Informationshäften REV- Informerar

Månadsbrev

Lån via Nordea

2012-09-11 4

(6)

OLA-PROJEKTET

REV:s åtagande

– Genom ett temanummer i REV-Bulletinen

fokusera dels på riskerna vid plankorsningarna dels på de enskilda väghållarnas medansvar vd bl.a. sikt vid korsningarna

– Delta i projekt som bedrivs av Vägverket, t.ex.

dialogprojektet

(7)

Riksförbundet Enskilda Vägar

REV:s syn idag

• Samtliga plankorsningar som trafikeras av tåg i högre hastigheter byggs bort

• Bättre kontroll/tillsyn av varningsmärken

• Tidig dialog med vägföreningarna vid ombyggnationer

• Samarbeta med REV för informationsinsatser

References

Related documents

Kommunalt vägbidrag kan beviljas till både enskilda vägar som beviljats statligt bidrag och vägar utan statligt bidrag. För att beviljas kommunalt driftbidrag ska vägen vara av

 KNOGA: Fossilfri framdrift för tunga långväga transporter på väg: kostnadsfördelning och risker för olika aktörer, VTI..  Förklara AI med AI, Studie från

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte4. (Gäller ej

• Bistår dem som arbetar med den enskilda väghållningen inom juridik, lantmäteri, miljö och teknik.. • Tillvaratar de enskilda

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Ulricehamns kommun betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på

 Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat bidrag inte ska betalas ut.  Drift-

Det borde vara en rättvisesak att kommunen skjuter till medel så att kom- munmedborgarna på landsbygden som behöver ha sina enskilda vägar skötta för allmän framkomlighet inte

ning av en fastighet och det inte medför någon betydande olägenhet för någon annan fastighet eller registerenhet eller för en vägdelägare i en befintlig väg, ska det till