• No results found

Regler för vägbidrag till enskilda vägar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regler för vägbidrag till enskilda vägar"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Styrdokument

REGLER FÖR

VÄGBIDRAG TILL

ENSKILDA VÄGAR

(2)

Våra styrdokument

[Normerande]

Policy – Vår hållning, övergripande

Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera Regler – Absoluta gränser och ska-krav

[Aktiverande]

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar

Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar

(3)

Innehåll

1 Bakgrund ... 4

2 Syfte ... 4

3 Årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar ... 4

3.1 Kriterier ... 4

3.2 Ansökan ... 4

3.3 Utbetalning ... 5

4 Särskilt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar ... 5

4.1 Kriterier ... 5

4.2 Ansökan ... 5

4.3 Utbetalning ... 5

5 Årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar ... 6

5.1 Kriterier ... 6

5.2 Ansökan ... 6

5.3 Utbetalning ... 6

(4)

1 Bakgrund

Det finns möjlighet för vägsamfälligheter och fastighetsägare i Ulricehamns kommun att erhålla bidrag för underhåll av enskild väg. Det finns tre olika typer av bidrag; årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar, särskilt driftbidrag till

statsbidragsberättigade enskilda vägar samt årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar.

Bidragen betalas ut av Miljö och samhällsbyggnad, Ulricehamns kommun.

2 Syfte

Syftet med reglerna är att skapa en tydlighet för såväl vägsamfälligheter och fastighetsägare som Ulricehamns kommun kring vilka regler som ska följas vid hantering av bidrag till vägsamfälligheter och fastighetsägare.

3 Årligt driftbidrag till

statsbidragsberättigade enskilda vägar

Ett årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på landsbygden ska underlättas. Det årliga driftbidraget är ett bidrag för barmarksunderhåll och

vinterväghållning. Bidraget baseras på uppgifter som Trafikverket förser Ulricehamns kommun med.

Vid ändring av kontaktuppgifter eller utbetalningsinformation såsom kontouppgifter, så ska en anmälan om förändringen göras direkt till Ulricehamns kommun.

3.1 Kriterier

• Vägsamfälligheten ska vara godkänd hos Trafikverket som statsbidragsberättigad enskild väg.

• Vägen får inte stängas av för allmän trafik

3.2 Ansökan

(5)

3.3 Utbetalning

Utbetalning sker till angivet bankgiro alternativt kontonummer för vägsamfälligheten.

Utbetalning sker under januari månad alternativt så fort kommunen erhållit underlag från Trafikverket.

Trafikverket räknar fram en bidragsgrundande summa utifrån vägens klassning, det kommunala bidraget som betalas ut grundar sig på den bidragsgrundande summan som Trafikverket räknat ut. Ulricehamns kommun betalar ut 28% av den bidragsgrundande summan inklusive moms som Trafikverket räknat fram. Undantag sker för de vägar som erhåller 80% i bidrag från Trafikverket, i de fallen betalar Ulricehamns kommun 20% av den bidragsgrundande summan inklusive moms.

4 Särskilt driftbidrag till

statsbidragsberättigade enskilda vägar

Utöver det årliga driftbidraget som betalas ut till statsbidragsberättigade enskilda vägar finns det även möjlighet för vägsamfälligheterna att söka medel då de ska utföra speciella arbeten på vägarna, det kan exempelvis handla om förstärknings- och beläggningsarbeten. Efter godkänt arbete betalar Trafikverket en procentuell del av kostnaden, vägsamfälligheten kan sedan välja att ansöka om medel från kommunen.

4.1 Kriterier

• Vägsamfälligheten ska vara godkänd hos Trafikverket som statsbidragsberättigad enskild väg.

• Åtgärden ska vara godkänd av Trafikverket, godkänt besiktningsprotokoll från Trafikverket ska vara utfärdat.

4.2 Ansökan

Ansökan fylls i på särskild blankett som finns på kommunens hemsida. Till ansökan bifogas beslut om särskilt driftbidrag utfärdat av Trafikverket. Ansökan och bifogade dokument ska skickas till Ulricehamns kommun när den sökande erhållit Trafikverkets beslut.

4.3 Utbetalning

Utbetalning sker till angivet bankgiro alternativt kontonummer för vägsamfälligheten.

(6)

Bidraget betalas ut under förutsättning att det finns medel kvar i årets budget. Om det inte finns tillräckligt med medel kvar i fastställd budget för året prövas ansökan om utbetalning nästkommande år. Vid stora bidragsbelopp eller vid stort antal ansökningar kan ärenden behövas tas upp för politisk bedömning och beslut.

5 Årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Ulricehamns kommun betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på landsbygden ska underlättas. Det årliga driftbidraget är ett bidrag för barmarksunderhåll och

vinterväghållning. Bidraget baseras på vägens längd.

5.1 Kriterier

• Avståndet från närmsta allmänna väg eller annan enskild väg till året runt boende ska vara minst 100 meter

• Vägen får inte stängas av för allmän trafik

5.2 Ansökan

Ansökan om driftbidrag för enskild utfartsväg görs via e-tjänst på kommunens hemsida.

Ansökan ska göras varje år och den sökande får en påminnelse om när ansökan senast ska vara inskickad via den e-postadress som den sökande har angett. Vid ändrad e-postadress åligger det den sökande att själv bevaka sista inlämningsdag. Om den sökande inte har inkommit med ansökan under två år i rad skickas ingen påminnelse.

Vid återansökan ska den sökande intyga att uppgifterna stämmer alternativt meddela

förändring. Det åligger den sökande att meddela övriga berörda fastighetsägare utmed vägen om att denne uppbär kommunalt vägbidrag.

Om ansökan görs för väg som tidigare inte haft bidrag eller för väg där ansökan inte skickats in under de två senaste åren väljer man nyansökan i e-tjänsten.

5.3 Utbetalning

Bidraget betalas ut till det året runt boende som ligger längst in på den enskilda utfartsvägen.

References

Related documents

Bakre raden från vänster; Anders Lundell ledamot, Lars Olin ledamot, Mikael Näslund Vc ordförande, Ulf Lidesjö suppleant, Christer Ångström ledamot, Claes Henkel, suppleant.

För mindre enskilda vägar med få boende är det vanligt att vägförening saknas och det är då upp till mark- och fastighetsägare att komma överens om hur vägen skall

Bidrag kan utgå till bya-, samfälld, G:a väg, överfartsväg mellan två huvudvägar samt väg som genererar allmän trafik, till allmän trafik räknas inte periodisk trafik, typ

Samfällighetsförening – Juridisk person som förvaltar marksamfälligheter eller gemensamhetsanläggningar. Samfällighetsföreningsregistret – Officiellt register över Sveriges

Trafikverkets beräkningar för att uppgradera vägnätet från BK1 till BK4 kräver att 700 broar och ca 10 procent av vägkonstruktionerna behöver åtgärdas, ett arbete som omgående

Dessa olyckor får dessutom ofta mycket tragisk utgång med barn inblandade, till exempel kollisioner mellan skolbussar och tåg eller rälsbuss vid obevakade plankorsningar..

Dessa olyckor får dessutom ofta mycket tragisk utgång med barn inblandade, till exempel kollisioner mellan skolbussar och tåg eller rälsbuss vid obevakade plankorsningar..

- Bidrag lämnas endast för sådana vägar som är ändamålsenliga med hänsyn till övriga vägar och om kostnaderna är skäliga med hänsyn till nyttan. - Bidrag lämnas

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte1. (Gäller ej

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte4. (Gäller ej

• Bistår dem som arbetar med den enskilda väghållningen inom juridik, lantmäteri, miljö och teknik.. • Tillvaratar de enskilda

• Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker i kommun, landsting, regering och riksdag samt myndigheter

Om du har en privat 100-metersväg till din tomtgräns kan du ansöka om begränsat underhåll från Växjö kommun. Du kan bara ansöka för

I princip får inte en mindre väg plogas så att det uppstår problem för trafiken på en större väg.. Det omvända är

Tabell 4-11 Krav på kornstorleksfördelning för material till förstärkningslager i vägar med bitumenbundet slitlager, deklarerat material och i färdigt väglager.. Gränsvärden

Materialskiljande lager ska användas för att förhindra att två intilliggande jordlager i väg- konstruktionen, med olika kornstorlekar, blandar sig med varandra och orsakar sättningar,

När din ansökan om särskilt driftbidrag för stadsberättigade enskilda vägar har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av..

 Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat bidrag inte ska betalas ut.  Drift-

Bidraget utbetalas årligen senast 30 november och ansökan ska vara till handa senast 30

Det borde vara en rättvisesak att kommunen skjuter till medel så att kom- munmedborgarna på landsbygden som behöver ha sina enskilda vägar skötta för allmän framkomlighet inte

Hållbar stad – öppen för världen TN 200206 5.. KF-Beslut år 1972

ning av en fastighet och det inte medför någon betydande olägenhet för någon annan fastighet eller registerenhet eller för en vägdelägare i en befintlig väg, ska det till

Kommunalt vägbidrag kan beviljas till både enskilda vägar som beviljats statligt bidrag och vägar utan statligt bidrag. För att beviljas kommunalt driftbidrag ska vägen vara av