• No results found

Råbäck 7 (Ekstigen 6) – Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, fasadändring samt rivning av befintligt uterum och del av garagebyggnadFörslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Råbäck 7 (Ekstigen 6) – Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, fasadändring samt rivning av befintligt uterum och del av garagebyggnadFörslag till beslut"

Copied!
10
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Bygg- och miljönämnden

Råbäck 7 (Ekstigen 6) – Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, fasadändring samt rivning av befintligt uterum och del av

garagebyggnadFörslag till beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus och fasadändring av enbostadshus.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 30 § och 31b § Plan- och bygglagen.

Rivningslov beviljas för rivning av befintligt uterum och del av garagebyggnad.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 34 § Plan- och bygglagen.

Avgift enligt antagen taxa är 37 414 kr.

Kontrollansvarig är Alf Svensson, Ekebodavägen 10, 242 35 Hörby.

Upplysning

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Beslutet om bygglov kommer att kungöras i Post- och inrikes tidningar. Vi

kommer även meddela berörda grannar att du fått bygglov.

(2)

Du får inte börja bygga innan det har gått fyra veckor från att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Normalt kungör vi beslutet två vardagar efter beslutsdatumet för ditt lov. Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked från oss.

För ditt ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Du kan beställa utstakning av byggnadens läge genom Geoinfo Mittskåne på bifogad blankett. Du kan även välja att anlita en annan med mätningsteknisk kompetens. Om du anlitar annan mättekniker ska denna godkännas av Geoinfo Mittskåne. Du beställer lägeskontrollen genom Bygg & Miljö på bifogad blankett. Geoinfo Mittskåne tar betalt för utstakning och lägeskontroll separat.

Hittar du fornlämningar när du utför markarbeten ska du avbryta arbetet direkt och kontakta Länsstyrelsen. Du ansvarar för att rapportera in fornlämningar enligt Kulturmiljölagen.

Bygger du om på din fastighet finns möjlighet att MittSkåne Vatten kan kontrollera dina rörledningar på tomten så rörledningarna inte är felkopplade.

Detta utförs kostnadsfritt. För mer information, var god kontakta Mittskåne Vatten.

Du kan behöva tillstånd för att använda allmän platsmark under

byggnationen, till exempel för att placera byggställningar. Du ska då söka tillstånd hos Polisen.

Ditt bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet fått laga kraft. Du har påbörjat ditt bygglov när du har fått ditt startbesked. Påbörjar du inte ditt lov inom två år slutar lovet att gälla.

Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242 80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3 veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till

länsstyrelsen.

Hur du utformar överklagandet

Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum, diarienummer och fastighetsbeteckning.

Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du vill att beslutet ska ändras.

Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.

(3)

Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.

Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Övrig information

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus samt rivning av befintligt uterum och del av garagebyggnaden inkom 2021-03-01 på fastigheten Råbäck 7. Fastigheten ligger inom detaljplan 12-HÖB-150, antagen 1946-11-15 utan genomförandetid. För fastigheten gäller

planbestämmelserna BÖII vilken land annat tillåter fristående bostäder med en största höjd om 7,7 meter där högst en tredjedel av fastigheten får bebyggas. Detta ger en byggrätt på 206 m². Enligt inmätning utförd på plats av handläggare har befintliga byggnader en byggnadsarea om just 206 m², vilket innebär att det inte finns någon byggrätt kvar. För att skapa en byggrätt väljer sökande att riva befintligt uterum och del av en garagebyggnad/förråd, totalt 45 m². Föreslagen åtgärd innebär dock att en tillbyggnad på 57 m² vilket då blir en överyta mot gällande detaljplan på 12 m², en avvikelse på ca 5,9 %.

Sökande har meddelat att han vill ha ärendet prövat i befintligt skick.

Tillbyggnaden placeras inom 4,5 meter från fastighetsgräns. Gamla

Byggnadsstadgan från 1931 gäller, placeringen är godkänd. Sökande har även byggt in höjdskillnader mellan olika delar av tillbyggnaden, där det nya uterummet ligger nästan 1 meter lägre än resterande byggnad. Avsteget med höjdskillnaden bedöms okej i enlighet med BBR 3:5111 då det görs för att bevara befintlig balkong.

I samband med att tillbyggnaden utförs ska hela huset putsas om från gult till en ljust grå kulör.

Då ärendet ska prövas med en avvikelse har berörda rågrannar hörts, ingen erinran har inkommit.

Förslag till beslutsmotivering

Föreslagna åtgärder bedöms passa väl in med befintlig byggnad och passar in väl i området. Placeringen av tillbyggnaden fungerar väl på tomten, och bedöms inte utgöra en betydande olägenhet för berörd granne i söder då det inte utgör en skuggning eller en utökad insyn jämfört med dagens insyn. Den nya ljusgrå kulören bedöms fungera väl med byggnaden. De byggnadsdelar som ska rivas bedöms inte ha något särskilt värde som hindrar att de kan rivas.

Tillbyggnaden innebär en överyta med 12 m², motsvarande ca 5,9 %.

Avvikelsen bedöms vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31b § Plan

och bygglagen.

(4)

Föreslagna åtgärder bedöms följa utformningskraven i 2 och 8 kap Plan- och bygglagen. Bygglov och rivningslov kan därmed beviljas i enlighet med 9 kap 30§, 31b § och 34 § Plan- och bygglagen.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus samt rivning av befintligt uterum och del av garagebyggnaden inkom 2021-03-01 på fastigheten Råbäck 7. Fastigheten ligger inom detaljplan 12-HÖB-150, antagen 1946-11-15 utan genomförandetid. För fastigheten gäller

planbestämmelserna BÖII vilken tillåter fristående bostäder eller parhus i två våningar med en största höjd om 7,7 meter. Takvinkel får vara max 30 grader.

Högst en tredjedel av fastigheten får bebyggas, men prickad mark i

detaljplanen får inte bebyggas. Planen anger även att bygg- och miljönämnden får av ”arkitektoniska skäl eller eljest nödigt må mindre avvikelser från

höjdbestämmelserna samt beträffande gränser mellan olika bestämmelseområden kunna medgivas”.

Gällande detaljplan anger att högst en tredjedel av fastigheten får bebyggas,

vilket i detta fall ger en byggrätt på 206 m². Då byggnaderna på fastigheten

inte är inmätta har handläggare utfört ett platsbesök och mätt in befintliga

byggnader med måttband. Enligt den inmätningen har befintliga byggnader en

byggnadsarea om just 206 m², vilket innebär att det inte finns någon byggrätt

kvar. För att skapa en byggrätt väljer sökande att riva befintligt uterum på 18

m² och del av en garagebyggnad/förråd på 27 m², totalt 45 m². Föreslagen

åtgärd innebär dock att en tillbyggnad på 57 m² uppförs på bostadshusets

södra och västra fasad, vilket då blir en överyta mot gällande detaljplan på 12

m². Detta motsvarar en avvikelse på ca 5,9 %. Vi har meddelat sökande att

(5)

föreslagen åtgärd innebär en placering, sökande har meddelat att han vill ha ärendet prövat i befintligt skick.

Tillbyggnaden placeras inom 4,5 meter från fastighetsgräns. Då det inte finns några bestämmelser i detaljplanen om detta gäller gamla Byggnadsstadgan från 1931 istället. Begränsningen på att byggnader inte får placeras inom 4,5 meter till fastighetsgräns gällde i denna byggnadsstadga endast i områden utanför stadsplan, vilket gör att placeringen är godkänd.

Sökande har byggt in höjdskillnader i det nya vinterbonade uterummet som är en del av tillbyggnaden, där det nya uterummet ligger nästan 1 meter lägre än resterande byggnad. Boverkets byggregler (BBR) 3:5111 anger att en

tillbyggnad av enbostadshus kan tillåtas avsteg mot tillgänglighetskraven i BBR 3:142 och 3:1422 om det finns skäl att medge avsteg. Detta kan medges om sökande kan visa att tillgänglighet kan uppnås i efterhand med hjälp av ramp, hiss eller annan lyftanordning om det inte finns särskilda skäl så som oskäligt höga merkostnader eller arkitektoniska skäl. I detta fall byggs stora del av tillbyggnaden redan i rätt höjd så några merkostnader blir det inte att höja golvhöjden, men av arkitektoniska skäl behöver denna del sänkas för att bevara befintlig balkong. Avsteget med höjdskillnaden bedöms därmed okej i enlighet med BBR 3:5111.

I samband med att tillbyggnaden utförs ska hela huset putsas om från gult till en ljust grå kulör. På tillbyggnaden kommer taket att beläggas med svart shingel. Sökande kommer även att byta ut befintliga träfönster till likadana men nya träfönster, detta bedöms inte vara lovpliktigt.

Ärendets beredning

Då ärendet ska prövas med en avvikelse har berörda rågrannar hörts, ingen erinran har inkommit.

Analys och förslag

Föreslagen åtgärd innebär att byggrätten för fastigheten Råbäck 7 överstigs med 12 m², motsvarande ca 5,9 %. Bygg & Miljö bedömer att detta är en avvikelse som kan omfattas av 9 kap 31b § Plan- och bygglagen då åtgärden är av begränsad omfattning och kan bedömas vara en liten avvikelse gällande detaljplan.

Bygg & Miljö har inte kunnat hitta att man godkänt liknande avvikelser inom samma detaljplan med dessa planbestämmelser tidigare vid en

bygglovsprövning. Det finns avvikelser i samma detaljplan, men dessa har aldrig prövats i ett bygglov. Bygg & Miljö bedömer att konsekvenserna av att godkänna denna avvikelse inte blir så omfattande att det inte kan tillåtas.

Gällande bestämmelser Plan- och bygglagen 2 kap 2 §

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska

syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är

mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan

(6)

användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).

Plan- och bygglagen 2 kap 4 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

Plan- och bygglagen 2 kap 5 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena,

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

Plan- och bygglagen 2 kap 6 §

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden, 5. möjligheterna att hantera avfall,

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska,

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

Lag (2014:477).

Plan- och bygglagen 2 kap 9 §

(7)

Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Plan- och bygglagen 8 kap 1 § En byggnad ska

1. vara lämplig för sitt ändamål,

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Plan- och bygglagen 8 kap 4 §

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä- sentliga i fråga om 1. bärförmåga, stadga och beständighet,

2. säkerhet i händelse av brand,

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 4. säkerhet vid användning,

5. skydd mot buller,

6. energihushållning och värmeisolering, 7. lämplighet för det avsedda ändamålet,

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,

9. hushållning med vatten och avfall, 10. bredbandsanslutning, och 11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag (2020:239).

Plan- och bygglagen 9 kap 2 § Det krävs bygglov för

1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och

3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,

b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller

c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

Plan- och bygglagen 9 kap 10 §

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad

(8)

1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och

2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

Plan- och bygglagen 9 kap 25 §

Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som

1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är reglerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1.

Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 35 § första stycket 2.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges.

Lag (2015:668)

Plan- och bygglagen 9 kap 27 §

Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt.

Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från 1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller

2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist i ansökan, räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst tio veckor.

Plan- och bygglagen 9 kap 30§

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje

stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första

stycket, 13, 17 och 18 §§.

(9)

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636).

Plan- och bygglagen 9 kap 31 b §

Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).

Plan- och bygglagen 9 kap 34 §

Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller

2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus och fasadändring av enbostadshus.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 30 § och 31b § Plan- och bygglagen.

Rivningslov beviljas för rivning av befintligt uterum och del av garagebyggnad.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 34 § Plan- och bygglagen.

Avgift enligt antagen taxa är 37 414 kr.

Kontrollansvarig är Alf Svensson, Ekebodavägen 10, 242 35 Hörby.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2021-05-03 - Fakturaunderlag 2021-05-03

- Plan-, fasad-, sektions- och situationsritning 2021-04-14 - Sektionsritning 2021-04-14

- Situationsplan rivning 2021-03-25 - Kulör 2021-03-25

- Foto 1 2021-03-25

- Foto 2 2021-03-25

- Foto 3 2021-03-25

(10)

- Foto 4 2021-03-25 - Rivningsplan 2021-03-25

- Inventering av miljö- och hälsofarligt avfall 2021-03-25 - Foto 5 rivning garage/förråd 2021-03-16

- Foto 6 rivning uterum 2021-03-16 - Ansökan om lov 2021-02-25 Beslutet skickas till

- Sökande

Kajsa Blomberg

Bygglovsarkitekt

References

Related documents

Om du delgivits beslutet med förenklad delgivning måste överklagandet ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag du delgavs beslutet. Beslutet kungörs

Enligt den nya bestämmelsen i andra punkten får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att

Det finns således aspekter inte bara i strukturen med regler, organisation etcetera, utan också i idrotts- och sam- hällskulturens etablerade normer och värden, som kan

På samma sätt som för kvalitet bör normnivåfunktionen för nätförluster viktas mot kundantal inte mot redovisningsenheter.. Definitionerna i 2 kap 1§ av Andel energi som matas

Byggnadsnämnden föreslås uppdra till plan och bygglovskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan som möjliggör byggande enligt ansökan. Byggnadsnämnden föreslås även

Bygg- och miljönämnden anser att det inte finns tillräckligt med underlag för att bedöma huruvida den nya konstruktionen kan uppfylla de krav som finns gällande bärighet

Bygglov beviljas för fasadändring av bostadshus/affärshus i form av byte av balkongdörr, byte av takfönster samt uppförande av tre nya

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den

Bygg & Miljö vill dock påpeka att det finns goda möjligheter för sökande att erhålla sitt startbesked när tillräckligt underlag har redovisats gällande konstruktion

9. hushållning med vatten och avfall, 10. bredbandsanslutning, och 11. laddning av elfordon. Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av

först söker detta lov för ett enbostadshus och sedan söker lovet för HVB-hem anser klagande vara vilseledande, och kräver att kommunen ska avvakta med beslut om lov i frågan

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för

Åtgärden bedöms inte heller som en nödvändighet för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett.. ändamålsenligt sätt i enlighet med 9 kap 31b § punkt 2 PBL, detta

Bygglov beviljas för ändrad användning av enbostadshus till HVB-hem samt nybyggnad av parkeringsplats på fastigheten Västerstad 1:7. Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn

Föreslagna åtgärder innebär att man uppför ett förråd på 32 m² i västlig fastighetsgräns som byggs till befintligt garage på grannfastigheten Dybeck 1, uppför ett plank på

Bygg- och miljönämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut BMN 2019-04-24 §109 och lämnar yttrande enligt förslag

Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring på fastigheten Västerstad 1:7.. Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan-

Bygg- och miljönämnden anser att det inte finns tillräckligt med underlag för att bedöma huruvida den nya konstruktionen kan uppfylla de krav som finns gällande bärighet

Föreslagen åtgärd innebär att ett bostadshus byggs till med ett uterum 30 m². Gällande detaljplan har satt en specifik byggrätt på 250 m² per fastighet, inte en procentuell.

31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, eftersom åtgärden avviker från områdesbestämmelserna avseende tillåten byggnadsarea och avvikelsen inte kan tolkas som liten eller