Västerstad 1:7 (Västerstad 7195) – Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altan/balkong samt fasadändringFörslag till beslut

22  Download (0)

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Bygg – och miljönämnden

Västerstad 1:7 (Västerstad 7195) – Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring

Förslag till beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring på fastigheten Västerstad 1:7.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Avgift för bygglov enligt antagen taxa är 8224 kr.

Kontrollansvarig krävs inte för detta ärende.

Upplysning

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar.

(2)

I detta ärende krävs lägeskontroll. Lägeskontroll kräver behörighet och beställs genom Bygg & Miljö på bifogad blankett. Kostnaden för lägeskontroll ingår i lovet.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till

Länsstyrelsen i Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242 80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3 veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till länsstyrelsen. Detta gäller om inte Bygg- och miljönämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Hur du utformar överklagandet

Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum, diarienummer och fastighetsbeteckning.

Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du vill att beslutet ska ändras.

Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.

(3)

Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.

Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Övrig information

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov för tillbyggnad en enbostads med altan/balkong samt fasadändring inkom 2018-11-26 på fastigheten Västerstad 1:7.

Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom riksintresse för försvarsmakten, åtgärden bedöms inte påverka riksintresset.

Föreslagen åtgärd innebär att fönster på bostadshusets västra gavel ersätts med en dörr. Till detta byggs en balkong/altan med en byggnadsarea om 7 m² som utförs i tryckimpregnerat trä. Till balkong/altan finns en trappa som leder ner till fastighetens trädgård, då den även ska fungera som en utrymningsväg.

Tillbyggnaden ersätter en gammal balkong/altan med trappa som tagits bort då den var sönderrostad. Tillbyggnaden placeras ca 13 meter från närmaste fastighetsgräns.

Då ärendet utförs utanför detaljplanerat område ha berörda

rågrannar hörts i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen. Svar med erinran har inkommit från två fastigheter. Sökande har besvarat inkomna erinran.

Ärendet återremitterades av bygg- och miljönämnden 2019-03-27 för ytterligare utredning, vilket nu har skett. Sökandes svar inkom 2019-04-07.

(4)

Förslag till beslutsmotivering

Föreslagen åtgärd bedöms uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap Plan- och bygglagen. Placeringen av balkong/altan bedöms inte utgöra en betydande olägenhet i enlighet med 2 kap 9 § Plan- och bygglagen. Bygglov kan därmed beviljas i enlighet med 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Ansökan om bygglov för tillbyggnad en enbostads med altan/balkong samt fasadändring inkom 2018-11-26 på fastigheten Västerstad 1:7.

Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse enligt beslut i Byggnadsnämnden 1987-08-24 §304.

Fastigheten ligger inom riksintresse för försvarsmakten, område med särskilt behov av hinderfrihet. Åtgärden bedöms inte påverka

riksintresset.

(5)

Föreslagen åtgärd innebär att fönster på bostadshusets västra gavel ersätts med en dörr. Till detta byggs en balkong/altan med en byggnadsarea om 7 m² som utförs i tryckimpregnerat trä. Till balkong/altan finns en trappa som leder ner till fastighetens trädgård, då den även ska fungera som en utrymningsväg.

Tillbyggnaden ersätter en gammal balkong/altan med trappa som tagits bort då den var sönderrostad. Tillbyggnaden placeras ca 13 meter från närmaste fastighetsgräns.

Sökande har bifogat foton som visar utsikten från det fönster som kommer att ersättas med dörr till balkong/altan. Fotot visar att utsikt mot granne till stora delar är skymd av växtlighet. Man kan heller inte se mycket av grannens gård då en komplementbyggnad täcker stora delar av utsikten.

(6)

Ärendets beredning

Då ärendet utförs utanför detaljplanerat område ha berörda

rågrannar hörts i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen. Svar med erinran inkom från fastighetsägarna till Västerstad 1:3 och Västerstad 1:12 2019-02-04. I erinran från Västerstad 1:12 står det sammanfattningsvis (se bilaga för original):

- Klagande anser att en altan på 7 m² i tryckimpregnerat trä kommer att förvanska byggnadens karaktär väsentligt.

- Ansökan nämner inget om att en trappa ska byggas upp till altanen. I samtal med bygglovsarkitekt fick de även intrycket av detta, men anser inte att ansökan tydligt redovisar detta.

Klagande vill ha ett klargörande av vad ansökan omfattar för att fullständigt yttra sig i ärendet.

- Klagande vill att bygg- och miljönämnden avvaktar med beslut om tillbyggnad och fasadändring, och inte hanterar det som ett enskilt ärende. Klagande har fått information från bygglovsarkitekt att ännu en ansökan om bygglov finns inne

(7)

gällande en ändrad användning av enbostadshus till hem för vård och behandling. Klagande anser att de två ärendena ska handläggas tillsammans så att man kan förstå helheten och ta ställning till denna.

- Ett HVB-hem kommer att påverka deras nuvarande verksamhet och en utvidgning av denna.

I erinran från Västerstad 1:3 står det sammanfattningsvis (se bilaga för original):

- Tidigare fanns en nödutgång i metall som var 4*1,2 meter med en stege ner utmed husfasaden. Den blev igensatt av den klagande i egenskap av anlitad byggare av den föregående fastighetsägaren. Detta utfördes i början på 1990-talet.

Kvarvarande struktur användes inte på 27 år, och inte som sittplats.

- I ansökan anges inget om trappa upp i tryckimpregnerat trä.

- Ansökan gäller en tillbyggnad av enbostadshus. Annat lov gällande ändrad användning till HVB-hem har inkommit, klagande befarar att balkong/altan kommer användas som sittplats/samlingsplats för tilltänkta ungdomar i åldern 14-17 år.

- Målgruppen för HVB-hemmet är enligt ansökan till IVO ungdomar som har ”ett destruktivt riskbeteende beträffande droger eller andra sammanhang”. Ansökan gäller för sex personer.

- Syftet med ungdomarnas vistelse är att primärt ge behandling, vård och omsorg för att klienterna ska komma tillrätta med sin situation.

- Den tänkta fasadändringen är inte till för att tjäna ett

enbostadshus, utan för att myndigheterna ska godkänna det som en utrymningsväg för HVB-hemmet. Att fastighetsägaren

(8)

först söker detta lov för ett enbostadshus och sedan söker lovet för HVB-hem anser klagande vara vilseledande, och kräver att kommunen ska avvakta med beslut om lov i frågan om tillbyggnad och fasadändring till dess att all fakta om vad fastighetsägaren av Västerstad 1:7 vill göra framkommer.

- Åtgärden placeras 3,5 meter över marken och i ögonhöjd blir den 5 meter hög. Detta innebär insyn i klagandes

sovrumsfönster, på deras bakgård och framgård, samt över deras verksamhet som funnits där sedan 1983. Verksamheten innefattar en verkstad med finsnickeri samt tillverkning av känslig samt mönsterskyddad produkt sedan 1995.

- Det blir mer liv och rörelse i området med ett HVB-hem än med en barnfamilj.

- Befintliga träd är förväxta och ruttna, och behöver tas ner för att förhindra skador på människor och hus. Senaste

beskärningen var på 1980-talet. Vid borttagning blir det fri insyn till deras fastigheter Västerstad 1:3.

- Klagande har bott i villan sedan 1976, deras tomt är inte inhägnad.

- Klagande har bifogat två bilagor, brev angående avskrivning av ärende samt mailväxling mellan sökande och

bygglovsarkitekt

Sökande har getts möjlighet att besvara inkomna erinran. Svar inkom 2019-02-07 gällande yttrande från fastighetsägarna till Västerstad 1:12. I denna står det sammanfattningsvis (se bilaga för original):

- Det stämmer att klagande satte igen dörr till nödutgång vad sökande känner till, men ser inte relevansen i att den inte använts på 27 år.

(9)

- Sökande säger att det står i ansökan att det finns med en trappa och att den är utförd i tryckimpregnerat trä. Finns inget krav på att den ska utföras i metall.

- Sökande anser inte att det är relevant att ansökan gäller tillbyggnad och fasadändring av just ett enbostadshus.

- Sökande anger att balkong/altan ska användas som

utrymningsväg, dörr ut kommer vara larmad för att förhindra att ungdomarna sitter där ute. Därmed kommer det inte bli ett tillhåll.

- Det klagande anger om HVB-hem och vilka som ska vårdas stämmer delvis. De placerade ungdomarna kommer ha

psykosociala problem, inga ungdomar med missbruksproblem kommer att placeras i hemmet. De har inte tillstånd för det enligt ansökan till IVO.

- Att ansökningarna kom in i den ordning de kom in gjordes inte för att vilseleda, utan för att sökande missförstod information som han fått från bygglovsarkitekten vid ett tidigare tillfälle.

- Sökande har för syfte att starta ett hem för pojkar med social problematik på fastigheten.

- Insyn till sovrum och resterande fastighet blir inte annorlunda jämfört med hur den är idag från befintligt fönster, se foto.

Ingen direkt insyn till sovrummet finns. Ingen insyn till framsidan finns. På baksidan ser man främst tak från de komplementbyggnader som ligger där.

- Att klagande tillverkar mönsterskyddade produkter har inget med bygglovet att göra.

- Klagande anser att det blir mer liv och rörelse med ett HVB- hem än med en barnfamilj, sökande anser inte att detta stämmer. Sökande har bifogat yttranden från två

(10)

verksamhetschefer som intygar detsamma. Punkter de lyfter är:

o Ungdomarna är inte hemma under dagtid, och är upptagna med aktiviteter på kvällstid och helger som personalen gör tillsammans med dem.

o Viss tid kommer att spenderas i trädgården för att t ex grilla, utföra trädgårdsarbete eller spela fotboll men är vanliga aktiviteter som alla gör.

o Ingen tolerans finns för buller, bråk eller liknande.

o Stöd kommer krävas för att ta sig till och från skola på morgonen, och vissa aktiviteter så som inköp av dagligvaror sker utanför fastigheten vilket ger en del biltransporter.

o Ungdomar kommer att följas av personal under hela sin tid på boendet.

o Varje hem har en ansvarig föreståndare som ser till att gällande lagar följs.

o Föreståndaren får inte skriva in barn som är i behov av vård som inte omfattas av tillståndet, dvs om de ska vårdas av annan myndighet då deras problem anses vara för stora för att vårdas på ett HVB-hem

o I vissa fall har jourhavande personal kunnat hindra inbrottsförsök genom en ökad grannsamverkan.

- Sökande anlitade en arborist för att undersöka trädens tillstånd. Arboristen undersökte fem oxlar stående i fastighetsgräns och bedömde att de var i god vigör.

2019-02-09 inkom sökande med svar på erinran inkommen från fastighetsägarna till Västerstad 1:3. I denna står det

sammanfattningsvis (se bilaga för original):

(11)

- Sökande anser inte att personligt tycke och smak ska hindra andra från att bygga så som de själva anser är fint. Sökande anser inte att tillbyggnaden förvanskar byggnadens karaktär.

Tillbyggnaden kommer knapp att ses från vägen, och sökande anser inte att man ska stirra in på andras egendom.

- Sökande ser inte vad problemet med trappan upp till balkong/altan är.

- Sökande söker ärendena som två då det uppstod ett

missförstånd från den sökandes sida mot byggnadsnämnden.

Sökande vill behålla det som två ärenden då oavsett vad som händer med det andra ärendet vill de ha en balkong.

- Sökande förstår inte hur sex barn skulle påverka en mjölkbondes verksamhet eller en eventuell utvidgning av denna. Om nya företag hindras från att starta upp baserat på rena gissningar kommer många unga företagare förlora det.

- Samhället skriker efter denna typ av vårdboende, samtidigt som samhället gör allt för att de inte ska byggas i närheten till dem själva.

Sökande kompletterade sitt yttrande ytterligare 2019-02-10. I denna står det sammanfattningsvis (se bilaga för original):

- Sökande vill tillägga att de renoverat upp ett hus som

grannarna är väldigt måna om att tillvarata, vilket varit väldigt kostsamt på många plan. Huset var på gränsen till att inte kunna repareras, med en tomt full med skräp. Sökande har spenderat tre år med att få ordning på fastigheten.

- Anmälan som tidigare gjorts om ovårdad tomt, och som lades ned, kom som en chock för den sökande då de enbart försökt förbättra fastigheten.

- Sökande har haft socionomer, placerare och andra socialarbetare på plats för att berätta om sitt koncept.

(12)

Sökande vill inte ha en institution, utan ett hem för de barn som inte har något. Personalen har noga valts ut för att passa detta koncept.

- Sökande är inte intresserad av att tjäna en massa pengar, utan det kommer gå in i verksamheten igen för att utbilda personal och säkra att vården blir den bästa. Sökande gillar inte att slösa skattekronor. Vill använda verksamheten för att stärka ungdomars chanser att lyckas i livet.

- Sökande är delaktig i Mensas GCP (gifted children programme) där de utbildar bl a skolor, kommuner och

politiker om särbegåvade barn som ofta är utåtagerande då de inte blir förstådda. Dessa blir ofta klassade som problembarn, men är i själva verket tillgångar.

- Sökande tycker det är mycket tråkigt att få så mycket mothugg, hat och motgångar när de bara försöker hjälpa samhället.

Vid bygg- och miljönämndens sammanträde 2019-03-27 beslutades att återremittera ansökan för att utreda ytterligare frågor inlämnade enligt lista. Bygg & Miljö fick även i uppdrag att undersöka om de två ärendena BN2018-472 och B2019-18 skulle kunna gå att beslutas om i samma ärende mot sökandes önskan. Föreläggande om

komplettering skickades till sökande som tog upp följande punkter:

1. Fördjupad verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivning ska bland annat lyfta punkter gällande:

a. Information om HVB-hemmets föreståndare och personal, samt deras kvalifikationer.

b. Hur bemanning ser ut under dygnet.

c. Vem som är ansvarig om det skulle ske en händelse med HVB-hemmets boende i området.

(13)

d. Hur skola ordnas för ungdomarna som ska bo på hemmet.

e. Bolagets ekonomi

f. Hur mat hanteras till de boende

g. Redovisning av rymningsbenägenhet för ungdomarna på boendet och hur detta kan påverka boende i

området

h. Beräknad vårdtid för ungdomarna på boendet

2. Fördjupad beskrivning och analys av trafiksituationen och transporter till fastigheten. Beskrivning/analys ska bland annat lyfta punkter gällande:

a. Trafiksituationen på väg 1123 och hur denna påverkar verksamheten och dess boende.

b. Trafiksituationen på fastigheten

c. Redovisning av antalet beräkande transporter för personal, resor med de boende, inköp och liknande till och från fastigheten.

3. Fördjupad analys av verksamhetens påverkan på de närboende. Analysen ska redovisa vilken påverkan

verksamheten har på närboende och verksamheter i området, och hur en eventuell negativ påverkan kan förhindras.

Svar inkom från den sökande 2019-04-07. I denna står det:

”1 a: Föreståndaren är socionom och har 10årig erfaren på ett annat HVB hem i Lunds kommun som bla föreståndare. Även erfarenhet inom socialtjänsten. De övriga anställda är bla psykologer,

beteendevetare och behandlare med flera år i branschen. Regleras av IVO.

(14)

b: Bemanning under dygnet kommer till början vara 3 dagtid och 1 nattid. Kommer vara fler om det behövs, inte mindre. Regleras av IVO.

c: Ansvariga är ungdomarna precis som för alla andra tonåringar.

Inget dåligt beteende kommer accepteras från vår sida. Regleras via lagen.

d: Ungdomarnas skolgång planeras i samråd med vårdnadshavare och ansvarig socialsekreterare.

e: Bolaget är nystartat men kommer drivas av vårdavgifter.

f: Hur maten hanteras är enl lagar och föreskrifter. Regleras av Livsmedelsverket.

g: Eventuella avvikelser är svåra att förutspå men i den mån det trots all kan hända hanteras detta i samråd med vårdnadshavare och ansvarig socialsekreterare. Upprepade avvikelser kan innebära utskrivning från HVB hemmet. Eventuella avvikelser kommer sannolikt inte påverka de närboende.

h: En normal behandlingstid är ca 9 månader.

2a: Trafiken på väg 1123 är obefintlig och påverkar inte verksamheten.

b: Vi kommer ha 3-4 bilar på fastigheten men då jag förespråkar samkörning hoppas jag på färre.

c: Morgon och eftermiddag till och från skolan. Vid skiftbyten. Mat handlar vi veckovis och utflykter görs på helgerna.

3. Verksamheten kommer sannolikt inte ha någon påverkan på grannskapet eller de närboende alls. Få ungdomar är så påpassade av vuxna som de som är placerade på HVB hem är. Vår förhoppning är istället att vi ska kunna ha en nära relation med grannskapet där dessa kan vara en del i att visa ungdomarna ett moget och

ansvarsfullt vuxenskap. Verksamheten styrs av lagar och regler samt en föreståndare som tar ansvar för att ungdomarna inte löper vind

(15)

för våg. I nära samverkan med vårdnadshavare samt ansvarig socialsekreterare garanteras de närboende lugn och trygghet.

Beträffande verksamheter i närområdet så kommer vi upplysa ungdomarna om att respektera dessa med allt vad det innebär.

Placerande socialsekreterare kommer att upplysas om närliggande lantbruksverksamhet för att utesluta placering av allergiska

ungdomar.”

Analys och förslag

Bygg & Miljö bedömer att de synpunkter som inkommit gällande ett HVB-hem inte är aktuella i detta ärende. Berörda grannar har hörs i det ärendet separat. Det är viktigt att de två ärendena inte blandas samman, även om det i de inkomna erinran och sökandes yttranden tydligt tas ställning i frågan angående HVB-hemmet. Inkommen ansökan för detta ärende innefattar enbart tillbyggnad med altan/balkong samt fasadändring. Att balkong/altan sedan kan komma att användas som utrymningsväg till den påtänkta

verksamheten ändrar inte bedömningen huruvida tillbyggnaden och fasadändringen är lämplig eller inte.

Vid kontroll med Boverket huruvida två ärenden kan slås ihop mot den sökandes önskan var svaret att det inte var möjligt. Därmed ska de två ärendena bedömas och beslutas separat.

Klagande anser att det inte framkommer av ansökan att den även innefattar en trappa upp till balkong/altan. Bygg & Miljö har skickat med de ritningar som finns i ärendet i samband med

grannehörandet, och bedömer att de tydligt redovisar att åtgärden innefattar en trappa upp till balkong/altan. Bygg & Miljö bedömer att utförandet görs varsamt, och utgör inte en förvanskning i enlighet med 8 kap 13 § Plan- och bygglagen.

Gällande insyn till fastigheten Västerstad 1:12 bedömer inte Bygg &

Miljö att den påtagligt ökar utifrån utsikten från befintliga fönster.

(16)

Stora delar av insynen hindras av klagandes egna byggnader, samt den växtlighet som finns mellan fastigheterna. Utlåtande från arborist gör gällande att träden är vid god vigör. Gällande insyn på verksamhet på grannfastighet bedöms inte den heller bli större är befintlig insyn. Åtgärden bedöms därmed inte utgöra en betydande olägenhet i enlighet med 2 kap 9 § Plan- och bygglagen.

Gällande bestämmelser

Plan- och bygglagen 2 kap 1 §

Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.

Plan- och bygglagen 2 kap 2 §

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).

Plan- och bygglagen 2 kap 4 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

Plan- och bygglagen 2 kap 5 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena,

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,

(17)

avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och

5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

Plan- och bygglagen 2 kap 6 §

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,

5. möjligheterna att hantera avfall,

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,

miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg

(18)

i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).

Plan- och bygglagen 2 kap 6a §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader

1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och

2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked.

Lag (2014:902).

Plan- och bygglagen 2 kap 9 §

Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och

ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Plan- och bygglagen 8 kap 1 § En byggnad ska

1. vara lämplig för sitt ändamål,

(19)

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Plan- och bygglagen 8 kap 2 §

Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de,

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,

2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom ombyggnaden, och

3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.

När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde trots första stycket alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

Plan- och bygglagen 8 kap 13 §

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,

3. allmänna platser, och 4. bebyggelseområden.

(20)

9 kap 2 § Plan- och bygglagen Det krävs bygglov för

1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och

3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett

väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,

b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller

c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat

sätt. Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

9 kap 31 § Plan- och bygglagen

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag

(2014:900).

6 kap 1 § Plan- och byggförordningen

I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra

1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar,

(21)

kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,

2. upplag och materialgårdar,

3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift,

4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,

5. radio- eller telemaster eller torn, 6. vindkraftverk som

a) är högre än 20 meter över markytan,

b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,

c) monteras fast på en byggnad, eller

d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter, 7. murar och plank,

8. parkeringsplatser utomhus, 9. begravningsplatser, och 10. transformatorstationer.

Förordning (2014:225).

Förvaltningens förslag till beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring på fastigheten Västerstad 1:7.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Avgift för bygglov enligt antagen taxa är 8224 kr.

Kontrollansvarig krävs inte för detta ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-04-08 - Yttrande sökande 2019-04-07

- Beslut bygg- och miljönämnden 2019-03-27 § 84 - Bilaga beslut, yttrande 2019-03-27

- Yttrande sökande 2019-02-10

(22)

- Yttrande sökande 2019-02-09 - Yttrande sökande 2019-02-07

- Yttrande med erinran Västerstad 1:12 1 2019-02-04 - Yttrande med erinran Västerstad 1:12 2 2019-02-04 - Yttrande med erinran Västerstad 1:3 1 2019-02-04 - Yttrande med erinran Västerstad 1:3 2 2019-02-04 - Bilaga 1 yttrande Västerstad 1:3 2019-02-04 - Bilaga 2 yttrande Västerstad 1:3 2019-02-04 - Foton utsikt fönster 1 2019-01-26

- Foton utsikt fönster 2 2019-01-26 - Foton utsikt fönster 3 2019-01-26 - 3D-ritning 2019-01-16

- Situationsplan 2019-01-16 - Planritning 2019-01-16

- Fasad- och sektionsritning 2019-01-16 - Fasadritning 2019-01-16

- Foto befintligt utseende 2018-12-20 - Ansökan om lov 2018-11-26

Beslutet skickas till - Sökande

- Fastighetsägare Västerstad 1:3 - Fastighetsägare Västerstad 1:12

Kajsa Blomberg Bygglovsarkitekt

Figure

Updating...

References

Related subjects :