§ 85 Västerstad 1:7 (Västerstad 7195) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring. Beslut

Download (0)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)

Sammanträdesdatum

2019-03-27 Bygg- och miljönämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr BMN 2019/108

§ 85 Västerstad 1:7 (Västerstad 7195) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av

enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring.

Beslut

Ärendet återremitteras för kompletterande utredningar.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov för tillbyggnad en enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring inkom 2018-11-26 på fastigheten Västerstad 1:7.

Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten ligger inom riksintresse för försvarsmakten, åtgärden bedöms inte påverka riksintresset.

Föreslagen åtgärd innebär att fönster på bostadshusets västra gavel ersätts med en dörr. Till detta byggs en balkong/altan med en byggnadsarea om 7 m² som utförs i tryckimpregnerat trä. Till balkong/altan finns en trappa som leder ner till fastighetens trädgård, då den även ska fungera som en utrymningsväg. Tillbyggnaden ersätter en gammal balkong/altan med trappa som tagits bort då den var sönderrostad. Tillbyggnaden placeras ca 13 meter från närmaste fastighetsgräns.

Då ärendet utförs utanför detaljplanerat område ha berörda rågrannar hörts i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen. Svar med erinran har inkommit från två fastigheter. Sökande har besvarat inkomna erinran.

Ordförande informera om att ansökan om ändrad användning och ansökan om fasaändring bör hanteras som ett ärende.

Sant att ärendet bör återremitteras för konsekvensanalys av följande punkter, då ärendet inte anses tillräckligt utrett:

- Föreståndare och personal, kvalifikationer

- Bemanning dygnet runt - Ansvar för eventuella händelser i området - Vilka försäkringar finns

- Trafiksituationen på tomt och landsväg 1123

- Verksamheter i närområdet - Skola för ungdomar på hemmet - Transporter - Det nystartade bolagets ekonomi

- Lantbruksverksamheten med djurhållning, vad kan hända - ansvar - Hur hanteras maten till eleverna - Rymningsbenägenhet

- Beräknad vårdtid - Påverkan för närboende

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)

Sammanträdesdatum

2019-03-27 Bygg- och miljönämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Förvaltningens förslag till beslut

Bygglov beviljas för ändrad användning av enbostadshus till HVB-hem samt nybyggnad av parkeringsplats på fastigheten Västerstad 1:7.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Avgift för bygglov enligt antagen taxa är 16 004 kr.

Kontrollansvarig krävs inte för detta ärende.

Yrkanden

Ordförande yrkar att ärendet återremitteras för kompletterande utredningar, Peter Svärd (SD) instämmer .

Beslutsordning

Ordförande ställer sitt yrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att bygg- och miljönämnden har beslutat enligt ordförandes yrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-02-11 Fakturaunderlag 2019-02-05 Yttrande sökande 2019-02-10 Yttrande sökande 2019-02-09 Yttrande sökande 2019-02-07

Yttrande med erinran Västerstad 1:12 1 2019-02-04 Yttrande med erinran Västerstad 1:12 2 2019-02-04 Yttrande med erinran Västerstad 1:3 1 2019-02-04 Yttrande med erinran Västerstad 1:3 2 2019-02-04 Bilaga 1 yttrande Västerstad 1:3 2019-02-04 Bilaga 2 yttrande Västerstad 1:3 2019-02-04 Foton utsikt fönster 1 2019-01-26

Foton utsikt fönster 2 2019-01-26 Foton utsikt fönster 3 2019-01-26 3D-ritning 2019-01-16

Situationsplan 2019-01-16 Planritning 2019-01-16

Fasad- och sektionsritning 2019-01-16 Fasadritning 2019-01-16

Foto befintligt utseende 2018-12-20 Ansökan om lov 2018-11-26

Beslutet skickas till Sökande

_____

Figure

Updating...

References

Related subjects :