Kansliet

I dokument Kvalitetshandboken 0 (sidor 9-25)

1.8.1. Personella resurser

Personal 9 tjänster

Förbundschef 1 100%

Personalchef 1 100%

Kvalitets- och utvecklingschef 1 100%

Koordinator 1 100%

Utredare 1 50%

Ekonomiansvarig 1 100%

Personal- och lönehandläggare 1 100%

Ekonomi- och löneassistent 1 75%

Administratör 1 50%

Utbildningskrav

Relevant utbildning för tjänsten.

1.8.2. Förbundschef

Ansvarsområde 1. Avtal 2. Direktion 3. Revision

4. Utredningsarbete 5. Utvecklingsarbete 6. Ekonomi

7. Samverkan och kundkontakter 8. Personal

9. Kvalitet

10. Information och marknadsföring 11. Kompetensutveckling

1. Avtal

1.1. Tecknande av avtal

Förbundschef ansvarar för att avtal tecknas i alla av-seenden där Cura står i ansvarsförhållande till någon annan part. Det kan avse hyresavtal, tjänsteköp, handledning, konsulttjänster, leasingavtal eller lik-nande. I egenskap av firmatecknare tecknar för-bundschef alla avtal som har ekonomisk betydelse för förbundet.

1.2. Förfrågningsunderlag och anbud

När tjänster som Cura köper avser större värden till-lämpas alltid Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Detta kan avse leasingbilar, banktjänster, leverantö-rer av olika tjänster med mera. Vid större upphand-lingar samråder förbundschef med direktionen kring kravspecifikationer. Cura har inlett ett samarbete med Karlshamns kommun som innebär att Cura har möjlighet att köpa konsulttjänster av kommunens in-köpsavdelning. Ekonomiansvarig är Curas kontakt-person i förhållande till kommunen. Ekonomiansva-rig ansvarar också för att administrera aktuella upp-handlingar. Förbundschef ansvarar för att lämna an-bud som avser vårdplatser, konsulttjänster eller lik-nande, när detta är befogat utifrån förbundets

upp-drag. Cura är anslutna till Commentus där ekonomi-ansvarig fungerar som kontaktperson. Vid köp som betingar värden under tröskelvärdet (direktupphand-lingar) ansvarar administratör.

1.3. Centrala avtal

Förbundschef ansvarar för att centrala avtal kommer till direktionens och verksamheternas kännedom.

2. Direktion

2.1. Direktionssammanträden

Direktionen sammanträder minst fem gånger per år.

Tid och plats för kommande sammanträden kom-mande verksamhetsår, beslutas vid Curas decem-bersammanträde. Förbundschef upprättar en ären-delista i samråd med ordföranden till varje samman-träde och bokar lokal i förekommande fall. Därefter skrivs kallelse som skickas ut till ledamöter och er-sättare samt adjungerande ledamöter senast 10 da-gar före aktuellt sammanträde. Förbundschef ansva-rar för att ledamöterna får bra underlag för att fatta beslut, antingen skriftligen eller genom muntliga fö-redragningar. Vid varje sammanträde avger för-bundschef en rapport från verksamheterna samt en ekonomisk rapport. Förbundschef är direktionens sekreterare och skriver protokoll. Förbundschef ser till att protokollet justeras och skickas ut till direkt-ionens ledamöter, adjungerande ledamöter samt till kommunerna.

Protokollet sänds med vanlig post eller e-post. För-bundschef ansvarar för att justerat protokoll, enligt kommunallagens bestämmelser och Curas regle-mente för direktionen, anslås på anslagstavlan, Råd-huset i Karlshamn.

2.2. Överläggning med ordföranden och Curas presi-dium

Vid fasta möten eller via telefonkontakt rapporteras fortlöpande till ordförande om verksamheternas situ-ation och annat som kan påverka Cura. Inför sam-manträden har förbundschef beredningsmöten med presidiet.

3. Revision

Förbundschef ska tillsammans med ekonomiansva-rig tillhandahålla underlag och verifikationer till revi-sorerna samt lämna information och förklaringar av-seende underlagen.

Förbundschef redovisar om önskemål finns, delårs-bokslutet för tjänsterevisorn och valda revisorer. Vid årets bokslut redovisar förbundschef revisionsrappor-ten för revisorerna. Efter beslut om årsredovisning i direktionen översänds detta tillsammans med revis-ionsrapport till medlemskommunerna.

4. Utredningsarbete

Initiativ till en utredning kan tas av medlemskommu-nerna, direktionen, förbundschef eller chefsgruppen.

Utredningar kan aktualiseras av samhälleliga ringar, förändrad lagstiftning, kommunernas föränd-rade behov eller interna behov. Förbundschef kan

uppdra till utredare eller någon annan att verkställa en utredning med ansvar för att relevant fakta, bear-betning och analys blir gjord. Om utredningen leder fram till ställningstaganden av politisk karaktär slutar direktionen. Förbundschef ansvarar för att be-slutet verkställs.

5. Utvecklingsarbete

Förbundschef ansvarar ytterst för att ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår i verksamheten.

5.1. Lagar, förordningar med mera

Förbundschef ska hålla sig ajour med lagar, förord-ningar och andra anvisförord-ningar som har betydelse för Curas verksamheter. Om behov finns ska förbunds-chef informera direktionen om förändringar som kan få betydelse för Cura. Förbundschef ansvarar tillsam-mans med utredare för att styrdokument, rutiner, handlingsplaner och centrala direktiv är uppdaterade och följer lagstiftning och andra riktlinjer och att, vid förändringar, ta dem till direktionen för beslut.

5.2. Centrala direktiv

Förbundschef fastställer i samråd med chefsgrup-pen, på initiativ av medlemskommunerna, direkt-ionen eller på eget initiativ vilka direktiv som ska gälla för verksamheten. Nya eller ändrade direktiv tas upp på direktionsmöten för kännedom. För-bundschef ansvarar för att direktionens beslut om ändringar av dokument med mera, blir kända för chefsgruppen och verksamhetschef ansvarar vidare för att de blir kända i respektive verksamhet.

6. Ekonomi

6.1. Budget och plan

Förbundschef ansvarar tillsammans med ekonomi-ansvarig för framtagandet av budget och plan. För-bundschef, verksamhetschef och ekonomiansvarig tar enligt fastställd ordning fram underlag för bud-getarbetet. Därefter görs verksamhets- och kost-nadsanalys liksom budgetjämförelser. Gällande av-tal gås igenom av ekonomiansvarig tillsammans med verksamhetschef. Mot denna bakgrund utarbe-tas budgetförslag och ställning utarbe-tas till om man ska föreslå förändrade avgifter. Budgetberedning sker i direktionen. MBL-förhandlingar sker i central samver-kansgrupp. Offentligt sammanträde avseende bud-get hålls före oktober månads utgång.

6.2. Bokslut

Förbundschef ansvarar tillsammans med ekonomi-ansvarig för bokslutsarbetet. Ekonomiekonomi-ansvarig tar fram ekonomiska rapporter, beläggningsstatistik och övrigt relevant underlag för det gångna året. Där-efter analyserar förbundschef underlaget och skriver utifrån detta en förvaltningsberättelse som tillsam-mans med sifferdelen redovisas för direktionen för godkännande. Personalchef sammanställer sjuksta-tistik, antal händelser, tillbud och arbetsskador. Kva-litets- och utvecklingschef skriver en kvalitetsberät-telse. Både den och sammanställningen från

perso-nalchefen fogas till förvaltningsberättelsen. Reviso-rerna granskar bokslutet och skriver en revisionsbe-rättelse som tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet för direktionen. Delårs-bokslut upprättas årligen per den 31 augusti Reviso-rerna kommenterar bokslutet i en rapport. Förbunds-chef redovisar delårsbokslutet för direktionen för godkännande. Delårsbokslutet översänds av ekono-miansvarig till medlemskommunerna tillsammans med revisorsrapporten.

6.3. Lönerapportering

Förbundschef attesterar tjänstgöringsrapporter, lik-som underlagen för löneutbetalningarna avseende verksamhetschef och kanslipersonal. Särskild upp-märksamhet ägnas underlag som avser personal- och lönehandläggaren.

6.4. Inventarier/fordon

Verksamhetschef samråder med förbundschef före inventarieinköp. Verksamhetschef inhämtar offerter och informerar förbundschef som tar beslut och tecknar avtal i förekommande fall.

6.5. Fastigheter/lägenheter/lokaler/

inventarier

Verksamhetschef har förstahandsansvar när det gäl-ler att ha en fortlöpande tillsyn och bevakning av fas-tigheters/lägenheters skick och standard samt rap-porterar till förbundschef om skador/brister. Avtal om lägenheter/lokaler tecknas av förbundschef och finns i det digitala avtalsregistret, för vilket ekonomi-ansvarig ansvarar.

7. Samverkan och kundkontakter 7.1. Curas medlemskommuner

Förbundschef har regelbundna träffar med förvalt-ningschefer för individ- och familjeomsorg och handi-kappomsorg. Där diskuteras aktuella frågor och be-hov i medlemskommunerna. Förbundschef ansvarar för att synpunkter eller frågeställningar som har bä-ring på Curas olika områden förs vidare till berörda inom Cura eller om det anses relevant, till direkt-ionen.

7.2. Övriga kommuner med flera

Vid behov har förbundschef möten med externa kommuner och andra organisationer. Aktuella frågor diskuteras och förbundschef tar synpunkter och frå-geställningar vidare till Curas interna arbete samt vidtar eventuella åtgärder.

7.3. Myndigheter

Förbundschef har fortlöpande kontakter för ömsesi-digt informationsutbyte med kommunala förvalt-ningar, brandmyndigheter, Socialstyrelsen, Länssty-relsen med flera vilkas beslut, myndighetsutövning eller liknande har betydelse för Curas verksamhets-områden.

7.4. Regionsamarbete

Förbundschef ska på uppdrag av direktionen eller på eget initiativ utifrån specifika verksamhetsbehov, som kräver större upptagningsområden, genomföra och förverkliga beslut eller idéer. Förbundschef an-svarar för att initiera informella överläggningar med kommuner och län eller organisationer i regionen samt undersöka behov och intressen för samarbete med andra vårdgivare. Förbundschef analyserar eventuella behov och beslut tas av Curas direktion.

Förbundschef ansvarar för att besluten verkställs.

7.5. KFS

Förbundschef är ledamot i KFS branschråd - Vård och Omsorg- som sammanträder minst tre gånger per år och behandlar frågor inom avtalsområdet Vård och Omsorg med mera. Förbundschef är ersät-tare i KFS styrelse. Förbundschef administrerar Cu-ras del i Trygghetsfonden en gång per år samt håller sig ajour med fondens agerande. Underlaget tar per-sonal- och lönehandläggare fram. Förbundschef ad-ministrerar medlemsavgifterna till KFS en gång per år efter underlag som personal- och lönehandläggare tagit fram.

7.6. Pensionsvalet-KPA

Pensionsvalet-KPA är pensionsförvaltare till Curas pensionsavtal PA-KFS09 och PA-KFS.

Förbundschef ansvarar tillsammans med personal- och lönehandläggare för kostnadsuppföljning samt att bevaka förändringar i PA-KFS.

7.7. AB Vårljus, Gryning vård AB, VoB Syd och Vårdförbundet Sörmland

Förbundschef har fortlöpande kontakter på chefs-nivå och erfarenhetsutbyte med organisationerna samt bedriver ett gemensamt regionalt samarbete med Vårljus, Gryning, VoB Syd och Vårdförbundet Sörmland som tillsammans med Cura utgör offent-liga alternativ inom verksamhetsområdet.

8. Personal 8.1. Chefsmöten

Förbundschef kallar samtliga chefer till chefsmöten ungefär var en gång i månaden och ansvarar för dag-ordningen. Förbundschef leder mötet och behandlar aktuella frågor som berör verksamheterna.

Chefsgruppen fungerar primärt som en sambands-central där vi informerar varandra om läget i verk-samheterna. Inom ramen för gruppen diskuteras också frågor som är av policykaraktär, ändringar av centrala direktiv, prioriteringar kring kompetensut-vecklingsbehov, utvecklingsfrågor med mera. För-bundschef informerar om aktuella frågor inom Cura samt går igenom aktuella direktionsärenden. Proto-koll skrivs efter rullande schema. ProtoProto-koll sänds till verksamhetschef och övriga i chefsgruppen som re-dovisar detta och informerar sina medarbetare. Pro-tokollet läggs även på Curas server samt publiceras på webben. Uppföljning av protokollet sker vid näst-kommande chefsgrupp. Alla delar ansvaret för att föra Curas utveckling framåt i en konstruktiv anda.

8.1.a Möte med verksamhetscheferna

Vid behov kallar förbundschef till möten med alla el-ler några av cheferna och ansvarar då för dagord-ningen. Förbundschef leder mötet som behandlar ak-tuella ledarskapsfrågor som personalärenden, eko-nomi med mera. Protokoll skrivs efter rullande schema. Protokoll sänd till alla mötesdeltagare och läggs på Curas server. Uppföljning av protokollet sker vid nästkommande chefsgrupp. Mötet sammanträ-der vid behov.

8.1b Möte med chefsgruppen i Cura Ungdomsboende

Förbundschef kallar samtliga chefer inom Cura Ung-domsboende till möte ungefär varannan vecka. Vid mötet diskuteras specifika frågor som rör boendena, till exempel regelverksfrågor, frågor kring avgifter med mera. Koordinator ansvarar för att beslutade åt-gärder verkställs och att boendena koordinerar sina verksamheter så långt detta är möjligt.

8.2. Kontakter med verksamhetschef

Förbundschef har telefonkontakt/möten efter behov med verksamhetschef. Samtalen kan röra enskilda ärenden eller principiella frågor. Initiativ till samtal eller möten kan tas av båda parter.

8.3. Personalkonferenser/

verksamhetskonferenser

Förbundschef gör spontana besök eller besöker efter inbjudan de olika enheternas konferenser. Här ska utrymme finnas för ömsesidigt informationsutbyte och för att diskutera aktuella frågor.

8.4 Arbetsplatsmöten

Förbundschef bjuder in all personal som jobbar på kansliet till ett arbetsplatsmöte minst en gång per månad (måndagar) eller vid behov. Här diskuteras frågor som rör arbetsplatsen, ordnings- och ansvars-frågor med mera. Förbundschef informerar om läget i verksamheten, beslut tagna i chefsgrupp och di-rektion. Deltagarna informerar varandra om det som är aktuellt för var och en.

8.4.a Kanslimöten

Förbundschef bjuder in all kanslipersonal till ett möte en gång per vecka (måndagar) eller vid behov.

En gång i månaden sammanfaller detta med arbets-platsträffen. Här diskuteras frågor som rör kansliar-betet. Förbundschef informerar om läget i verksam-heten, beslut tagna i chefsgrupp och direktion. Delta-garna informerar varandra om det som är aktuellt för var och en.

8.5. Anställningar av verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, personal till kansli samt ställföre-trädande förbundschef

Förbundschef ansvarar för innehållet i rekryterings-annonser. Personalchef håller i intervjuer och ansva-rar för att rekryteringsprocessen följer den fast-ställda rutinen vid rekrytering. Förbundschef träffar efter samråd med personalchef överenskommelser om lön och meddelar personal- och lönehandläggare som skriver anställningsbevis. Förbundschef

introdu-cerar tillsammans med kvalitets- och utvecklings-chef och personalutvecklings-chef medarbetare enligt Curas in-troduktionsprogram, se centrala direktiv på Curas server.

8.6. Arbetsmiljöfrågor

Förbundschef har enligt delegation det yttersta an-svaret för arbetsmiljöfrågor. På verksamhetsnivå är ansvaret vidaredelegerat till verksamhetschef. Per-sonalchef och kvalitets- och utvecklingschef har ett övergripande ansvar för att adekvata rutiner finns för att samordning av arbetsmiljöfrågor sker utifrån kva-litets- och arbetsmiljölagstiftning. Förbundschef be-vakar tillsammans med personalchef aktuell lagstift-ning och föreskrifter och ansvarar för att utbilda/in-formera verksamhetschef.

8.7. Brandskydd

Förbundschef har enligt delegation det yttersta an-svaret för brandskyddsfrågor inom förbundet. Till-sammans med verksamhetschef sker samråd kring brandskyddsfrågor kontinuerligt. På kansliet ansva-rar förbundschef tillsammans med administratör för att gå igenom hur den lokala brandskyddsplanen fungerar med nyanställd personal på kansliet. Bran-dövning med kansliets medarbetare genomförs 1 gång vartannat år på initiativ av förbundschef. Övrigt, se Curas övergripande brandskyddspolicy på Curas server.

8.8. Kris- och katastrofsituationer

För kris- och katastrofsituationer finns fastställda ru-tiner i centrala direktiv på Curas server.

8.9. Central samverkansgrupp

Förbundschef ansvarar för att samverkan sker med de fackförbund som Cura har avtal med. Förbunds-chef deltar i central samverkansgrupp och leder mö-tet. Mötet sammanträder minst fyra gånger per år.

Personalchef ansvarar för dagordning och kallelse.

Gruppen samråder i frågor som rör budget/plan, ar-betsmiljöpolicy, jämställdhets-, och mångfaldsplan, lönepolicy, bokslut samt övriga MBL- och AML-frågor.

Personalchef skriver protokoll, ansvarar för att fat-tade beslut och överenskommelser verkställs, följer upp dessa samt lägger ut dem på den gemensamma servern.

8.10. Förhandlingar/Kollektivavtal

Personalchef kallar efter samråd med förbundschef till överläggningar, förhandlar lokalt och centralt, skriver protokoll och verkställer beslut.

Förbundschef informerar direktionen.

8.11. Lönerevision/översyn

Förbundschef ansvarar för att lönebildningsarbetet följer centrala avtal. Personalchef tar efter samråd med förbundschef initiativ till träffar där lönerevis-ionsarbetet diskuteras på ett övergripande plan till-sammans med verksamhetschef. Verksamhetschef föreslår lön för sina medarbetare utifrån gemensamt förhållningssätt och fastställda lönekriterier. För-bundschef genomför tillsammans med personalchef

lokala förhandlingar utifrån centrala avtal och över-enskommelser. Personalchef skriver protokoll, verk-ställer beslut samt informerar direktionen.

8.12. Försäkringar AFA

Centrala överenskommelser tecknas mellan KFS och fackliga organisationer om trygghetsförsäkringar för personal. Förbundschef bevakar avtal som tecknats.

8.13. Utvecklings- och lönesamtal

Förbundschef erbjuder utvecklingssamtal till kansli-ets personal samt verksamhkansli-etschefer minst två gånger om året. Samtalen genomförs utifrån en mall, se centrala direktiv på Curas server. Förbunds-chef kallar till lönesamtal i samband med lönerevis-ionen, förhandlar lön samt anmäler ny lön till perso-nal- och lönehandläggare. Beslut om ny lön doku-menteras skriftligen.

9. Kvalitet

Förbundschef har det yttersta ansvaret för Curas led-ningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.

Tillsammans med kvalitets- och utvecklingschef be-vakar förbundschef den utveckling inom kvalitetsom-rådet som är relevant för organisationen samt ser till eller ansvarar för att behov som identifieras gällande kompetenshöjning inom kvalitetsområdet åtgärdas.

På vår gemensamma server finns en beskrivning av hur ansvaret för de olika delarna i ledningssystemet fördelas mellan olika medarbetare inom Cura.

10. Information och marknadsföring

Förbundschef tar tillsammans med kvalitets- och ut-vecklingschef ansvar för att Curas verksamheter pre-senteras på informativt men också attraktivt sätt i en ambition att bli sedda och uppfattade som både effektiv och kvalitativ aktör på marknaden. I samråd med förbundschef och chefsgrupp ansvarar kvalitets- och utvecklingschef för att broschyrer tas fram, att information på hemsidan är adekvat och aktuell.

Förbundschef har det övergripande ansvaret för att allt informationsmaterial uppdateras kontinuerligt.

11. Kompetensutveckling

En viktig del i kvalitetsarbetet är att ta ställning till vilket kompetensutvecklingsbehov som finns i verk-samheten. Detta görs på olika sätt men viktigast är den årliga kompetensutvecklingsanalysen som görs i samband med förbundets SWOT-analys enligt en fastlagd kompetensutvecklingsrutin. Inom ramen för chefsgruppen görs en prioritering utifrån det analyse-rade behovet. Förbundschef ansvarar för arbetet med den gemensamma SWOT-analysen.

1.8.3 Personalchef

Personalchefen har det övergripande ansvaret för ut-veckling av personalfrågor.

Personalchef arbetar även som verksamhetschef för Resurscentrum och är ansvarig för den verksam-heten inklusive komptensutvecklingsfrågorna.

Ansvarsområde

1. Personalarbete 2. Kvalitetsarbete 3. Utvecklingsarbete 4. Chefsgrupp 5. Lagar och avtal

6. Lönerevision och löneöversyn 7. Rekrytering

8. Arbetsmiljö 9. Företagshälsa 10. Personalenkät

11. Central samverkansgrupp 12. Kompetensutveckling 13. Introduktionsutbildning

14. Centrala direktiv och styrdokument 15. Smittskyddsgrupp

16. Utredningar 1. Personalarbete

Personalchef ansvarar för personalfrågorna inom Cura Individutveckling. I arbetet ingår att arbeta identifiera aktiviteter och jobba fram fram rutiner och processer för personalfrågor, såsom lönesätt-ning, rekrytering, rehabilitering och arbetsmiljö.

Dessa ska dokumenteras på Curas server, antingen i mappen Chefsgruppen eller i mappen Gemensamt.

Personalchef ansvarar för att arbetet är ständigt på-gående och för att rutiner och processer hålls aktu-ella.

Personalchef har vid behov kontakt/möte med verksamhetschef och/eller personal för att följa upp eller vara behjälplig i personalprocesser och enskilda ärenden.

2. Kvalitetsarbete

Alla medarbetare inom Cura har ett ansvar för kvali-tetsarbetet. Personalchef ansvarar för de delar i kva-litetsarbetet som avser personalfrågor.

Aktiviteter, rutiner och processer ska dokumenteras i den gemensamma kvalitetshandboken. Föränd-ringar i kvalitetshandboken som är av principiell eller policykaraktär ska godkännas av förbundschef.

3. Utvecklingsarbete

Kvalitets- och utvecklingschef har det samordnande och övergripande ansvaret för att ett kontinuerligt ut-vecklingsarbete pågår i verksamheten. För utveckl-ingsarbete som rör personalrelaterade frågor har också personalchef ett ansvar.

Utifrån SWOT-analysen ska personalchef, i samråd med förbundschef och chefsgruppen, definiera be-hov av fortsatt kompetens- och utvecklingsarbete.

4. Chefsgrupp

Personalchef ingår i Curas chefsgrupp och ansvarar där tillsammans med förbundschef för att informera om, och driva, personalfrågor.

5. Lagar och avtal

Personalchef ska känna till, samt hålla sig uppdate-rad kring lagstiftningen som rör personalområdet.

Lagstiftning som berörs är främst arbetsrättslagen, semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsmiljöla-gen. Vid frågor från verksamheten ska personalchef

kunna ge svar alternativt vid behov kontakta sakkun-niga inom området för svar.

Personalchef ska vara uppdaterad när det gäller KFS avtal samt orientera sig kring nyheter när det sluts nya centrala avtal för att kunna informera fram-förallt förbundschef och chefsgrupp. Personalchef ska vara behjälplig med fakta och rådgivning och vid behov kontakta KFS tjänstemän för rådgivning i komplicerade frågor.

5.1. Förhandlingar

Personalchef kallar till överläggningar, förhandlar lo-kalt och centralt, och skriver protokoll.

Förbundschef verkställer beslut och informerar di-rektionen.

6. Lönerevision och löneöversyn

Personalchef ansvarar för att lönebildningsarbetet följer centrala avtal. Personalchef sammanställer ett förhandlingsunderlag som delas ut till förbundschef och respektive verksamhetschef som lägger löneför-slag. Personalchef tar initiativ till träffar där lönere-visionsarbetet diskuteras på ett övergripande plan tillsammans med förbundschef och verksamhets-chef. Verksamhetschef föreslår lön för sina medarbe-tare utifrån gemensamt förhållningssätt och fast-ställda lönekriterier. Löneförslagen kontrollräknas mot potten som redan är angiven.

Personalchef genomför lokala förhandlingar uti-från centrala avtal och överenskommelser. Personal-chef skriver protokoll och skickar till respektive fack-förbund (Vision, Kommunal, Akademikerfack-förbundet SSR och Lärarnas samorganisation). Förbundschef verkställer beslut samt informerar direktionen.

6.1. Lönekriterier

När det finns behov av att ändra eller justera Curas lönekriterier ansvarar personalchef för att en översyn kommer till stånd. Arbetet förutsätter facklig med-verkan.

6.2. Verktyg vid utvecklingssamtal

När det finns behov av att ändra eller justera Curas verktyg för utvecklingssamtal ansvarar personalchef för att en översyn kommer till stånd. Arbetet förut-sätter facklig medverkan.

7. Rekrytering

Personalchef ansvarar för rekrytering inom Cura Indi-vidutveckling. Rekryteringsrutinerna finns på Curas server, Chefsgruppen.

8. Arbetsmiljö

Personalchef har genom delegation ansvaret för ar-betsmiljöfrågorna. Genom vidaredelegation har re-spektive verksamhetschef arbetsmiljöansvaret för sin verksamhet. Personalchef bevakar tillsammans med förbundschef aktuell lagstiftning och föreskrif-ter och ansvarar för att utbilda och informera verk-samhetschef. Personalchef ansvarar för att introdu-cera nya processer och rutiner för arbetsmiljöarbetet och kontrollerar och följer upp hur lagstiftningen följs inom verksamheterna, hur man förankrar

arbetsmil-jöplanen samt hur man arbetar med kvalitetssäk-ringen. Personalchef aktualiserar arbetsmiljöfrågor i

arbetsmil-jöplanen samt hur man arbetar med kvalitetssäk-ringen. Personalchef aktualiserar arbetsmiljöfrågor i

I dokument Kvalitetshandboken 0 (sidor 9-25)