Notavillan

I dokument Kvalitetshandboken 0 (sidor 29-40)

2. Verksamheter

2.2 Notavillan

2.2.1. Om Notavillan

Notavillan är ett HVB-hem beläget i Karlshamn. Där placeras barn i åldern 0-18 år, med eller utan föräld-rar, på uppdrag av socialtjänsten. Uppdraget kan vara utredning, omvårdnad, skydd eller behandling.

Om uppdraget är utredning är utredningstiden minst åtta veckor. I första hand är Notavillan en kortvarig insats i väntan på annan åtgärd, men även längre placeringar kan förekomma. De barn som placeras på Notavillan utan sina föräldrar prioriteras för en snabb utskrivning.

Vi har ett nära samarbete med socialtjänsten och ut-värderar detta efter varje ärende. Personalen på Notavillan har varierande utbildning och kompetens samt lång erfarenhet av arbete med människor med psykosocial problematik. Förutom olika yrkesutbild-ningar, däribland socionom, beteendevetare och so-cialpedagog, är vi även utbildade inom arbetsmo-deller såsom Trappan, Repuls, ASG och MI, Notavillan kan även erbjuda eftervård till de familjer som varit placerade om detta önskas av socialtjäns-ten. Även öppenvård i andra ärenden kan ske på hemmaplan. Det finns 3 utslussningslägenheter i an-slutning till Notavillan. Inom Notavillans verksamhet finns även två handikappanpassade lägenheter för skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relationer och deras barn.

2.2.2. Uppdrag, mål och utvärdering

Uppdrag

Notavillans övergripande uppdrag är att möta kom-munernas behov av att göra tillfälliga eller längre in-stitutionsplaceringar av barn och föräldrar i socialt utsatta situationer, för utredning, behandling eller akuta insatser. De som kommer till Notavillan ska uppleva delaktighet, trygghet och ett gott bemö-tande.

Mål

 Minst 90 procent av våra klienter ska uppleva delaktighet, trygghet, ett gott bemötande och att de fått hjälp med sina problem under sin vistelse hos oss på Notavillan.

 Minst 90 procent av våra kunder ska uppleva att vi genomfört vårt uppdrag i enlighet med vård- och genomförandeplan.

Utvärdering

 Vi utvärderar våra uppdrag och mäter nöjdheten hos våra klienter vad gäller mottagande, bemö-tande samt i vilken utsträckning de upplever att de fått hjälp med sina problem, genom att de fyller i en enkät i samband med att ärendet av-slutas. Barn från 5 år får hjälp av personal att fylla i enkäten. Mindre barn bidrar inte till utvär-deringen.

 Våra uppdragsgivare utvärderar om vi fullföljt vårt uppdrag i enlighet med vård- och genomfö-randeplan i samband med att uppdrag avslutats, genom att blankett skickas till ansvarig handläg-gare så snart ärendet avslutats.

2.2.3. Personella resurser

Personal 21 tjänster

Verksamhetschef 1 Biträdande verksamhetschef 1 Behandlare 19 Utbildningskrav

Högskoleutbildning, med inriktning mot beteendeve-tenskap eller psykosocialt arbete, alternativt efter-gymnasial yrkesutbildning som socialpedagog eller motsvarande.

2.2.4. Verksamhetschef

För ansvarsområden som gäller verksamhetschefer generellt inom Cura Individutveckling se punkt 2.1 Verksamhetschefer.

Ansvarsområden 1. Behandlingsansvar 3. Akutsituationer 3. Skyddat boende 1. Behandlingsansvar

Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för be-handlingsarbetet på Notavillan. (Beträffande inne-hållet i behandlingsarbetet se 2.2.6. Behandlare)

2. Akutsituationer

Verksamhetschef ansvarar för att verksamheten fun-gerar även i akuta situationer. För rutiner se 2.2.6 Behandlare: 5. Säkerhetsrutiner vid speciella situat-ioner.

3. Skyddat boende

Verksamhetschef har det yttersta ansvaret för den verksamhet som bedrivs i det skyddade boendet.

2.2.5. Biträdande Verksamhetschef

Ansvarsområden 1. Behandlingsansvar 2. Kundkontakt 3. Utredningsansvarig 4. Skyddat boende

5. Ledningsgrupp/Central samverkan 7. Externa uppdrag

1. Behandlingsansvar

Biträdande verksamhetschef ansvarar för att en kon-tinuerlig metodutveckling sker i verksamheten samt ska svara för stöd och handledning till personalen i det dagliga praktiska arbetet. När nya metoder förs in i verksamheten ansvarar biträdande verksamhets-chef för implementeringen.

2. Kundkontakt

Biträdande verksamhetschef är, tillsammans med verksamhetschef, Notavillans ansikte utåt mot både medlems- och utomläns kommuner. En gång om året ska denne, tillsammans med verksamhetschef, ta kontakt och erbjuda information om Notavillan till kommunerna samt kunna få information av kommu-nerna om eventuella framtida behov. Ett led i kon-takten med kommunerna är också att biträdande verksamhetschef är samordnare vid nätverksmöten för BBIC i länet samt länets kontakt med Socialsty-relsen. Detta återförs till kommunerna och Cura.

3. Utredningsansvar

Biträdande verksamhetschef är utredningsansvarig på Notavillan och håller i de resursgrupper som rör både utredning och omvårdnad.

4. Skyddat boende

Biträdande verksamhetschef ansvarar för att ut-veckla det skyddade boendet i Notavillans regi. I det skyddade boendet ansvarar biträdande verksam-hetschef för kundkontakter.

I anslutning till denna verksamhet ansvarar denne även för metodutveckling när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Kommunerna kan erbjudas en riskbedömning enligt Sara/Patriark. Kolla personlarmen i det skyddade boendet med SOS i Växjö två gånger om året.

5. Chefsinformation

Biträdande verksamhetschef deltar i Curas Chefsgrupp.

6. Externa uppdrag

Vid förfrågan om uppdrag utanför Notavillans ordina-rie uppdrag ansvarar biträdande verksamhetschef, tillsammans med verksamhetschef, för kontakten med kommunerna. Biträdande verksamhetschef an-svarar för stöd och handledning till personal vid ex-terna uppdrag.

2.2.6. Behandlare

En behandlare på Notavillan arbetar utifrån nedan-stående arbetsområden:

1. Strukturen runt placeringen och behandlingsar-betet

1.1 Förbesök 1.2 Akutplaceringar 1.3 Placering

1.4 Inflyttning/inskrivning 1.5 Uppdraget

1.6 Resursgrupp

1.7 Veckoschema/veckosamtal 1.8 Nätverk och sociala kontakter 1.9 Kontakt med förskola/skola 1.10 Familjehemskontakt 1.11 Utflyttning/utskrivning 1.12 Eftervård

1.13 Öppenvård 1.14 Lägenhet 1.15 Skyddat boende 2. Det praktiska arbetet 2.1 Dagsstruktur 2.2 Stormöte

2.3 Inköp och matlagning 2.4 Städning och tvätt 2.5 Kläder och utrustning 2.6 Personlig omvårdnad 2.7 Sjukvård och medicin 2.8 Fritidsaktiviteter 2.9 Transporter 2.10 Miljöarbete 3. Personalfrågor

3.1 Personliga ansvarsområden 3.2 Nattpersonal

3.3 Beredskap 3.4 Handledning

3.5 Utvecklingssamtal/lönesamtal 3.6 Kvalitetsarbetet

3.7 Praktikanter 3.8 Studiebesök 3.9 Intern utbildning 3.10Extern utbildning

3.11 Hjärt- och lungräddning 3.12 Brand- och skyddsombud 4. Dokumentation

4.1 Platsförfrågan 4.2 Akt

4.3 Genomförandeplan 4.4 Arbetskonferens 4.5 Behandlingskonferens 4.6 Daganteckningar 4.7 Månadsrapport

4.8 Ev. särskilda frågeställningar från socialtjänsten 4.9 Utredning

4.10 Utvärderingsblankett 4.11 Allmän kontorsbok 5. Säkerhetsrutiner vid speciella situationer

5.1 Kriminella handlingar 5.2 Hot och våld

5.3 Drogpåverkan 5.4 Självmordsförsök 5.5 Dödsfall

5.6 Avvikning

1. Strukturen runt placeringen och behandlingsarbetet

1.1. Förbesök

Personalen tar emot handläggare från socialtjänsten och eventuell blivande klient för att presentera Nota-villan och dess verksamhet. Ansvarig handläggare informerar om ärendet. Därefter tas beslut om pla-cering.

1.2. Akutplaceringar

Notavillan tar emot akutplaceringar. Vid förfrågan om akutplacering tas information om ärendet emot av tjänstgörande personal beträffande bakgrund, nu-läge, syfte med placeringen och tidsplanering. Däref-ter tas beslut om eventuell inskrivning. Informat-ionen om ärendet skrivs in i pärm ”Lathund” oavsett om Notavillan har plats eller ej. Kan vi inte ta emot placeringen försöker vi hjälpa till att hitta andra al-ternativ.

1.3. Placering

Vid placering (akut eller planerad) krävs ett place-ringsbeslut från placerande kommun. Ansvarig handläggare ska även lämna vårdplan och eventu-ella tidigare utredningar. En genomförandeplan upp-rättas. Fullmakt underskriven av föräldrar/ansvarig handläggare (vid LVU) för medicinhantering behövs för barn under 18 år. Ta reda på vilket telefonnum-mer vi ska ringa om vi behöver kontakta socialjour.

Detta ska noteras i inskrivningsinformationen och i telefonlistan i akten. Vid misstanke om drogpåver-kan tas drogtest innan ansvarig handläggare lämnat klienten på Notavillan.

1.4. Inflyttning/inskrivning

Varje klient/familj får två kontaktpersoner. Vid in-flyttning tar någon av dessa, alternativt tjänstgö-rande personal, emot klienten/familjen och visar

rummet samt övriga lokaler. Klienten får en nyckel till rummet och skriver under en nyckelkvittens. En pärm med information delas ut till klienten.

Personal presenterar Notavillan och går igenom vilka regler och rutiner som finns samt ger brand-skyddsinformation. Reglerna skrivs under och förva-ras i klientens akt. Detta ska göförva-ras inom ett dygn ef-ter inflyttning, i första hand med kontaktpersonen annars med tjänstgörande personal.

Personal kontrollerar vem som får ringa och besöka klienten samt om det finns särskilda restriktioner som skyddad adress, identitet osv. Detta dokument-eras på inskrivningsinformationen i klientens akt och på anslagstavlan i personalrummet.

Har man medicin får man inte ha denna på rummet utan den förvaras inlåst i medicinskåp på personal-rummet.

Alla barn som kommer till Notavillan undersöks av en barnläkare som kommer till Notavillan. Tid be-ställs av kontaktpersonen (se 2.7). Kontaktperso-nerna ansvarar för att fotografering av barn sker inom en vecka, mall för signalement fylls samtidigt i och förvaras i barnets akt.

Verksamhetschef skriver in klienten, skriver under placeringsbeslutet och förvarar det i klientens akt.

Uppgifter skickas även till Curas kansli för att diarie-föras. Diarienumret ska noteras på inskrivningsin-formationen, utvärderingsblanketten och på aktpär-men.

1.5. Uppdraget

Vi arbetar med omvårdnads-, skydds,- behandlings- och utredningsuppdrag på Notavillan. Uppdraget ska vara en skriftlig arbetsbeskrivning från ansvarig handläggare i ärendet. Utifrån uppdraget upprättas en genomförandeplan mellan Notavillan, socialtjäns-ten och kliensocialtjäns-ten. Uppdraget förvaras i kliensocialtjäns-tens akt.

1.6. Resursgrupp

I utredningsärenden hålls varje vecka ett resurs-gruppsmöte. Då deltar kontaktpersonerna och an-tingen verksamhetschef eller utredningsansvariga, beroende på uppdraget. I resursgruppen går man igenom vad som har hänt den senaste veckan samt planeringen för veckan som kommer. I omvårdnads- och öppenvårdsärenden hålls resursgrupp vid behov.

1.7. Veckoschema/veckosamtal

Kontaktpersonerna gör varje vecka ett veckoschema med klienten. Schemat innehåller planerade och fasta aktiviteter, till exempel skola, städning, ex-terna kontakter, besök och veckosamtal. Även egen tid eller tid med sin kontaktperson planeras och do-kumenteras på veckoschemat.

Veckosamtalet utgår från genomförandeplanen och hur det är här och nu. Samtalen dokumenteras i daganteckningarna. Veckoschemat hängs upp på en anslagstavla i klientens rum och ett sätts i klientens pärm.

1.8. Nätverk och sociala kontakter

Nätverkskartan används för att lära känna klienten och kartlägga vilka resurser som finns i nätverket.

Kontaktpersonen gör tillsammans med sin klient

upp en nätverkskarta. Det görs också upp struktur och riktlinjer för klientens möten, telefonsamtal och besök från sitt nätverk. Vid behov anordnas nät-verksmöten. Besök på eller utanför Notavillan ska ske enligt överenskommelse med personal (i före-kommande fall enligt överenskommelse med ansva-rig handläggare). Besökare ringer på ringklockan och dörren öppnas av personal. Besök får tas emot fram till kl. 21.00. Detta gäller även telefonsamtal.

Om besöken ska vara bevakade ordnar personal det enligt uppdrag från ansvarig handläggare.

Kontakt med ansvarig handläggare ska ske kontinu-erligt, helst genom besök varannan vecka.

1.9. Kontakt med förskola/skola

Notavillan har som mål att skolundervisning ska komma igång så fort som möjligt för placerade barn.

För de barn som inte kan gå kvar i sin hemskola ord-nas undervisning inom Karlshamns kommun. Kon-takt tas med närliggande skolor för att se vilken skola som är mest lämplig. För mindre barn har Notavillan förskoleplatser på Regnbågens förskola, som ligger i samma område.

Kontaktpersonen är den som har huvudansvaret för kontakten med skola/förskola för sin klient. Om barnet ska gå kvar i sin ordinarie klass/förskola in-formeras klassföreståndaren/förskoleläraren om att barnet nu bor på Notavillan. Personal deltar också i föräldramöten och utvecklingssamtal om föräld-rarna inte kan närvara. Notavillans personal kör bar-net till skolor inom Karlshamns kommun, i vissa fall beställs taxi (Asarums taxi) till och från skolan.

I varje barns akt skrivs en checklista om hur skola, taxi, Notavillan ska agera och meddela varandra när något avviker från det som bestämts.

1.10. Familjehemskontakt

Vid de tillfällen då barn ska flytta från Notavillan till familjehem strävar Notavillan efter följande inskol-ningsprogram:

Inskolningen börjar med att barnets vårdnadsha-vare informeras om och eventuellt träffar familje-hemmet tillsammans med ansvarig handläggare.

Därefter träffar kontaktpersonerna från Notavillan familjehemmet och informerar om barnet. Social-tjänsten informerar sedan barnet om det tilltänkta familjehemmet. Familjehemmet hälsar därefter på barnet på Notavillan. Ibland kan det behövas flera besök beroende på barnets behov.

Barnet besöker sedan familjehemmet tillsammans med kontaktpersonen och eventuellt ansvarig hand-läggare. Handläggare, familjehem och kontaktper-son gör därefter en gemensam bedömning om när det kan vara lämplig för barnet att flytta. Ibland kan flera besök behövas och eventuell övernattning in-nan barnet är redo.

1.11. Utflyttning/utskrivning

När det är dags att flytta från Notavillan görs en pla-nering tillsammans med ansvarig handläggare och klient. Det bestäms datum och ordnas med prak-tiska saker, till exempel transporter och inköp. Klien-ten lämnar ifrån sig nycklar och andra saker som

till-hör Notavillan samt städar eller får hjälp med städ-ning av rummet. Klienten får möjlighet att välja den mat hon/han vill ha den sista dagen. Notavillan kö-per en utflyttningspresent till klienten.

En utvärderingsblankett fylls i av klient och en utvär-deringsblankett skickas till ansvarig handläggare, var för sig. När klienten skrivs ut noterar verksam-hetschef detta i inskrivningsboken.

1.12. Eftervård

Efter att vistelsen på Notavillan är över finns möj-lighet till eftervård. Ett eftervårdskontrakt upprättas där tid, plats och antal tillfällen bestäms med ansva-rig handläggare.

1.13. Öppenvård

Notavillan utför även öppenvård enligt överenskom-melse. Detta innebär att personal utför det uppdrag som ansvarig handläggare och klient kommit över-ens om. Uppdraget kan till exempel bestå av olika ty-per av stöd och hjälp i hemmet. Det kan också inne-bära en kontrollfunktion till exempel vid bevakade umgängen. Av öppenvårdskontrakt och genomföran-deplan ska framgå vilket uppdrag Notavillan har.

För att öppenvården ska ske så tryggt som möjligt för barnet, ska kontaktpersonen träffa barnet vid ett antal tillfällen så att de ska lära känna varandra.

Detta kan ske genom hembesök eller att barnen be-söker Notavillan eller den plats där umgänget ska äga rum. Möten med ansvarig handläggare, klient och kontaktperson ska ske kontinuerligt enligt över-enskommelse. Notavillans personal rapporterar till ansvarig handläggare om ärendets gång, muntligt el-ler skriftligt i genomförandeplanen, enligt överens-kommelse.

1.14. Lägenhet

Notavillan har tillgång till lägenheter i området. Det finns möjlighet att bo där efter att man flyttat ut från Notavillan. Hur mycket stöd man behöver i lägen-heten bestäms vid en träff med ansvarig handläg-gare i socialtjänsten, klient och verksamhetschef.

Kontaktpersonerna ansvarar för att kontraktet följs och besiktigar lägenheten vid in- och utflyttning.

1.15. Skyddat boende

Behandlare är tillsammans med biträdande verk-samhetschef kontaktperson för klienter i det skyd-dade boendet. Arbetet innebär tillsyn cirka 10 tim-mar per vecka.

Pärm om vad som gäller för det skyddade boendet finns i arkivskåpet i personalrummet.

2. Det praktiska arbetet 2.1. Dagsstruktur

På Notavillan försöker vi att hålla en dagsstruktur som är sig lik från dag till dag med fasta tider för måltider och sänggående. Vissa rutiner sker alltid på speciella dagar, till exempel städning och matinköp.

Alla tider och dagsrutiner finns nedskrivna på sär-skilda blanketter som finns i den mapp som tillhör varje rum. I matsalen finns en whiteboard där det

står vad som ska hända under dagen och vilka per-soner som arbetar. Tavlan skrivs av nattpersonalen.

En dag på Notavillan börjar med frukost som ska vara färdig senast kl. 08.30. Skolbarn åker till sko-lan och förskolebarn går till förskosko-lan. Sedan ser alla som är hemma på TV-nyheterna tillsammans och därefter hålls en morgonsamling. Under morgon-samlingen går vi igenom vad var och en ska göra un-der dagen och vilken personal som arbetar. Ansvarig för morgonsamlingen är oftast den som haft bered-skapen under natten. På fredagar efter samlingen har vi sångstund eller sagostund.

Därefter görs förmiddagssysslorna och kl. 10.00 är det förmiddagsfika. Kl. 12.00 äter man en gemen-sam lunch. Alla hjälps åt att duka, duka av och diska. Personal är alltid huvudansvarig för matlag-ningen.

Eftermiddagssysslorna görs därefter och kl. 15.00 är det eftermiddagsfika. Fram till kl.17.00 när det är kvällsmat görs till exempel läxor eller andra aktivite-ter. Kvällspersonal ansvarar för läxläsning. Efter kvällsmaten försöker vi oftast ha lite lugnare aktivi-teter och ser på barnprogram.

Gemensam fruktstund sker kl. 19.00. Äldre barn kan behöva en smörgås lite senare på kvällen. Bar-nen har sedan läggtider efter ålder och det ska vara tyst på Notavillan kl. 22.00.

2.2. Stormöte

Stormöte hålls varje vecka. Alla som är hemma och särskilt utsedd personal deltar. Stormötet är ett fo-rum för information från personalen till de boende.

De boende har också möjlighet att ta upp egna frå-gor och ge information.

Protokoll förs av personalen och förvaras i konfe-renspärmen. Protokollet läses upp på nästa perso-nalkonferens samt på nästa stormöte.

2.3. Inköp och matlagning

En personal är särskilt ansvarig för köket. Hon plane-rar matsedel och inköp. De boende har möjlighet att påverka matsedeln med egna önskemål och har också möjlighet att hjälpa till vid matlagning och bakning. Veckoinköp sker oftast på måndagar och fredagar, eller via internet.

2.4. Städning och tvätt

Personal ansvarar för städning av gemensamma ut-rymmen och de boende hjälper till i möjligaste mån.

Måndagar, torsdagar och fredagar städas samtliga gemensamma utrymmen. De boendes rum och bad-rum städas torsdag eftermiddag. Vid behov hjälper personal till. Vid utflyttning städar klienten sitt rum och badrum. Personal gör en storstädning av varje rum vid utflyttning. De boende tvättar i Notavillans tvättstuga i källaren. Vuxna ansvarar för sin egen och sina barns tvätt. Personal ansvarar för en-samma barns tvätt.

2.5. Kläder och utrustning

Kontaktpersonerna går igenom barnets kläder och utrustning och ser om något behöver kompletteras.

Eventuell kostnad för detta regleras genom vårdav-giften.

2.6. Personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad omfattar: hygien, kläder, mat, sömn, stimulans och mänsklig kontakt. Kontakt-per-sonerna ansvarar i första hand för att deras klienter får dessa behov tillgodosedda men all personal har ett ansvar att se till att den dagliga omvårdnaden fungerar för alla som bor på Notavillan.

2.7. Sjukvård och medicin

När ett barn skrivs in på Notavillan bokar kontakt-personen in ett besök för en allmän läkarundersök-ning av en barnläkare som kommer till Notavillan.

Före läkarundersökningen tas kontakt med aktuell barnläkare för att ge information. Övrig kontakt med sjukvården/BVC/tandläkare sker vid behov. Om för-äldern bor tillsammans med barnet på Notavillan och är placerat enligt SoL är det alltid föräldern i första hand som är ansvarig för kontakten med sjuk-vården. Personal följer med barn som inte har sina föräldrar med till tandvård och sjukvård. Notavillan ansvarar för transporter i samband med sjukvård el-ler tandvård. Notavillan står för alla kostnader i sam-band med barns sjukvård.

Notavillans personal har fullmakt att hämta ut barns medicin på Apoteket Ugglan. Där ska personalen visa sitt eget ID samt ett ID som visar att de arbetar på Notavillan. De ska också veta vilken person de hämtar läkemedlet till samt vilken medicin de ska hämta. All medicin förvaras i låst skåp. Medicinlista från ansvarig läkare förvaras i akten. Särskild medi-cinlista finns i akten där all medicin som ges till kli-enten noteras.

2.8. Fritidsaktiviteter

Alla inskrivna vid Notavillan har rätt till en menings-fylld fritid. Kontaktpersonerna går tillsammans med klienten igenom vilka fritidsaktiviteter denne har vid inflyttning. Möjligheter ges att fortsätta med dessa.

Aktiviteter erbjuds även inom ramen för Notavillan.

2.9. Transporter

Vid taxiresor för skolskjuts beställs taxi veckovis ge-nom Sverigetaxi. Notavillan kan efter överenskom-melse med ansvarig handläggare i socialtjänsten an-svara för skolskjuts utanför kommunen. Notavillan disponerar fyra bilar. Dagtid kan de stå på Notavil-lans parkering och på natten ska de stå i garaget.

2.10. Miljöarbete

All personal ska känna till Curas miljöpolicy och de mål som finns för miljöarbetet vad gäller inköp, av-fall, transporter och energi (se gemensamma styrdo-kument). Miljöansvarig informerar om och hittar strategier för att miljöpolicyn följs. Miljöansvarig del-tar i miljöpolicyutbildningar och återför sedan till öv-rig personal. På arbetskonferensen varje onsdag tas punkten miljö upp.

3. Personalfrågor

3.1. Praktiska ansvarsområden

På Notavillan har personalen särskilda praktiska an-svarsområden.

Dessa är följande:

 Bilar, källarförråd samt verktygsförråd

 Matförråd, kök och frysar

 Inköp i MA-service, hyresgästförrådet och linneförråden

 Lägenheterna och dess inventarier

 Kontoret

 Apoteksvaror, drogtester

 Basinventarier

 Blommor

 Lekrummet, hobbyrummet och böcker

 Fritidsförrådet

 Lekförrådet

 Ipads och kamera

 Ipads och kamera

I dokument Kvalitetshandboken 0 (sidor 29-40)