Klaragymnasiet med internat

I dokument Kvalitetshandboken 0 (sidor 40-56)

2. Verksamheter

2.3 Klaragymnasiet med internat

2.3.1. Om Klaragymnasiet med internat

Klaragymnasiet med internat är vår skola för ungdo-mar med Aspergers syndrom/högfungerande aut-ism, det vill säga autismspektrumtillstånd (AST). Syf-tet är att erbjuda bra utbildningar och skapa förut-sättningar för vidare studier, arbete eller annan dag-lig verksamhet samt eget boende och en rik fritid.

Kort sagt att klara av vardagen.

Skola

Klaragymnasiet finns på Nordenbergskolan i Olofström där vi har väl avskilda lokaler. Totalt kan skolan ta emot upp till 32 elever och erbjuda:

• samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning sam-hällsvetenskap

• estetiska programmet, inriktningarna bild och formgivning eller estetik och media

• introduktionsprogrammen preparandutbildning och individuellt alternativ

Internat

För den som vill finns möjlighet till internatboende med boendeutbildning som följer planerade mål som eleven ska uppnå. De tre internaten, Basen, Jämshög och Bredgatan med satellitlägenheter kan ta emot upp till 26 elever. Där får eleven en egen lä-genhet vilket ger möjlighet till praktisk träning i var-dagen. Varannan helg stannar eleven på internatet och deltar i aktiviteter som, kombinerat med indivi-duella veckoaktiviteter, utgör vår fritidsutbildning. Så småningom ska eleven själv kunna planera sin tid och känna till alternativa fritidsmöjligheter.

2.3.2. Uppdrag, mål och utvärdering

Uppdrag

Klaragymnasiet med internats övergripande uppdrag är att möta medlemskommunernas behov av en gymnasieskola med internat till ungdomar med aut-ismspektrumtillstånd, med förutsättningar att klara ett nationellt gymnasieprogram. Klaragymnasiet ska erbjuda samhällsvetenskapsprogrammet, inrikt-ning samhällsvetenskap samt det estetiska pro-grammet, inriktning bild och formgivning eller este-tik och media. Vi ska också erbjuda introduktions-programmen preparandutbildning och individuellt al-ternativ. Vårt uppdrag är också att erbjuda ett ända-målsenligt boende.

Mål

• Vi värnar om ett gott bemötande och att våra elever ska uppleva delaktighet, trygghet trivsel och att de får hjälp efter sina specifika förutsätt-ningar. Minst 90 procent av våra elever ska upp-leva:

1. Delaktighet 2. Trygghet 3. Gott bemötande

4. Att de fått hjälp i sin utveckling utifrån sina förutsättningar under sin tid som elever på Klara-gymnasiet.

 Att eleven uppnår kursmålen i de nationella program som skolan erbjuder.

 För alla elever som bor på internatet upprättas en genomförandeplan. I genomförandeplanen formuleras mål och delmål som mentor följer upp regelbundet med eleven. En gång per termin skickar vi en sammanfattning av hur arbetet med genomförandeplanen gått till respektive omsorgsförvaltning. Minst 90 procent av kun-derna ska uppleva att innehållet i sammanfatt-ningen innehåller tillräckligt med information om elevens utveckling mot uppsatta mål.

 När det gäller skoldelen formuleras vårt uppdrag i ett avtal med kunden. Individuell studieplan och eventuell åtgärdsplan upprättas för respektive elev. Minst 90 procent av kunderna ska uppleva att vi genomfört vårt uppdrag i enlighet med av-tal och uppgjorda planer.

Utvärdering

• Vi utvärderar i vilken omfattning eleverna upplevt delaktighet, trygghet, trivsel, ett gott bemötande och att de fått hjälp i sin utveckling genom att eleverna besvarar en enkät en gång om året.

• Vi utvärderar elevernas individuella studieplaner genom att sätta betyg på respektive kurs.

• Vi utvärderar kundernas nöjdhet med vårt uppdrag avseende boendet genom att kommunerna besvarar en enkät en gång om året.

 Vi utvärderar kundernas nöjdhet med vårt upp- drag avseende skolan genom att kommunerna besvarar en enkät en gång om året.

2.3.3. Personella resurser

Personal

33 tjänster totalt, varav 14 på skolan och 19 på in-ternatet.

Verksamhetschef internat 1 100 % Bitr. verksamhetschef/boendeh. 1 100 %

Boendehandledare 17 100 %

Verksamhetschef/rektor 1 100 %

Lärare 11 100 %

Fritidspedagog 1 100 %

Pedagog 1 100 %

Utbildningskrav

Gymnasieskolan: Behöriga lärare med kompetens inom de ämnen som är aktuella.

Internatet: Eftergymnasial utbildning gärna med in-riktning mot beteendevetenskap.

2.3.4. Verksamhetschef/internat

För ansvarsområden som gäller verksamhetschefer generellt inom Cura Individutveckling se punkt 2.1 Verksamhetschefer.

Ansvarsområden

1. Personaladministration 2. Elev och föräldrakontakter 3. Antagning av elev

4. Avslutande av studier 5. Att flytta

6. Akutsituationer 7. Centrala direktiv 8. Studiebesök 9. Kundkontakter

10. Samverkan med rektor 11. Bilar

12. Fastigheter/lokaler 1. Personaladministration 1.1. Vikarieanställning

Verksamhetschef inventerar vikariebehovet och kal-lar eventuella vikarier till intervju. Om anställning övervägs tas referenser på de sökande. Verksam-hetschef ansvarar för att vikarien har lämnat utdrag från belastnings- och misstankeregistret. Vikarierna introduceras av boendepersonal enligt Curas intro-duktionsprogram. Anställningsunderlag skrivs i och översänds till personal- och lönehandläggare. Vikari-erna får gå bredvid tre arbetspass. Verksamhetschef timanställer vikarier i högst 6 månader.

1.2. Schemaläggning för internatet

Verksamhetschef samordnar med skolan vad gäller personal som arbetar både i skolan och på interna-tet. Schemat anpassas utifrån individuella ansvars-områden i samråd med berörd personal. Personalen informeras om schemat som skickas till förbunds-chef för förhandling med facket. Fastställt schema skickas till personal- och lönehandläggare.

Verksamhetschef gör schemaplanering i Heroma.

1.3. Sjukskrivning

När personal sjukanmäler sig anmäler mottagande personal detta till verksamhetschef och personal och lönehandläggare. Friskanmälan ansvarar den en-skilde för.

Vid upprepad korttidssjukskrivning och långtids-sjukskrivning – se rehab i Centrala direktiv. Vikarie sätts in om detta behövs av vikarieansvarig eller verksamhetschef.

1.4. Semester

Verksamhetschef samlar in personalens önskemål om semester. Fördelar semesterperioderna efter fö-regående års semester i möjligaste mån efter önske-mål. Verksamhetschef går igenom behovet av mestervikarier och anställer dessa samt beviljar se-mester (enligt av personal ifylld blankett om semes-ter ansökan). Verksamhetschef skriver personalens veckoschema för semesterperioden och går igenom detta på arbetskonferensen. Vid storhelg ska minst en ordinarie personal vara i tjänst.

Verksamhetschefs semester förläggs i samråd med biträdande verksamhetschef.

2. Elev- och föräldrakontakter

Verksamhetschef deltar i de föräldramöten som sker under läsåret. Vid behov är verksamhetschef med vid utvecklingssamtal tillsammans med mentor, skolpersonal och rektor. Verksamhetschef informe-ras om de åtgärdsprogram som görs för varje elev.

När elev vill vara ledig görs skriftlig ansökan som lämnas till rektor. Vid skolstart informerar verksam-hetschef föräldrar och elever enligt de direktiv som finns (i pärm på kontoret).

Om det finns klagomål på verksamheten från för-äldrar och/eller elev hänvisas dessa till verksam-hetschef.

3. Antagning av elev

Efter inkommen ansökan till Klaragymnasiet med in-ternat beslutar verksamhetschef tillsammans med rektor om provboende/provgående. Inför provboen-det skickar verksamhetschef ett välkomstbrev till den sökande och dess vårdnadshavare. Brevet inne-håller bland annat ett frågeformulär i syfte att perso-nalen på bästa sätt ska lära sig om den sökandes förtjänster och svårigheter.

Verksamhetschef och rektor ska se till att den provboende får boende och skolmentor under provti-den. Efter provtiden har verksamhetschef, rektor och mentorer ett möte i syfte att besluta om vi kan ta emot den sökande till Klaragymnasiet med internat.

All känd dokumentation ska vara Klaragymnasiet med internat tillhanda innan skolstart. I övrigt följer vi Klaragymnasiets antagningsförfarande. Se Curas server.

4. Avslutande av studier

Då en elev på egen begäran vill avsluta sin skolgång på Klaragymnasiet med internat meddelar

verksam-hetschef eller rektor hemkommunen samt vårdnads-havare. Samma tillvägagångssätt gäller om Klara-gymnasiet blir nödgade att avsluta en elevs studie-gång.

5. Att flytta

5.1. Inom verksamheten

Vid behov av flytt bokar verksamhetschef in ett möte med elev och mentor.

Beslut tas när eleven ska flytta och verksamhets-chef informerar eleven, vårdnadshavaren, kommu-nen och personal. Om det finns behov utses en ny mentor till eleven.

5.2. Till satellitboende

Vid behov och/eller förfrågan från elevens hemkom-mun bokar verksamhetschef och satellitansvarig in ett möte med elev och mentor för att gå igenom ele-vens boendekursplan och andra regler som gäller för satellitboende. Utifrån elevens mognad och kun-skaper upprättas en plan för att nå målet satellitlä-genhet. En bedömning görs om eleven uppfyller kra-ven för att flytta och ett beslut tas. Verksamhetschef informerar eleven, vårdnadshavaren, kommunen och ansvarig för satellitlägenheter. Eleven planerar se-dan flytten med hjälp av boendehandledare (se bo-endehandledares kvalitetssäkring).

6. Akutsituationer 6.1. Kriminella handlingar

Vid misstanke om att någon elev vid skolan gjort sig skyldig till kriminell handling är var och en av perso-nalen skyldig till att ingripa och avstyra denna. Per-sonalen ska sedan samla in fakta om den aktuella händelsen samt omgående underrätta verksamhets-chef om det som hänt. Verksamhetsverksamhets-chef beslutar om åtgärdsplan och eventuell polisanmälan efter samråd med förbundschef. Verksamhetschef infor-merar rektor, föräldrar eller annan företrädare för eleven samt berörd personal. Händelsen dokumente-ras. Ersättning för uppkommen skada ska alltid re-gleras utifrån elevens betalningsförmåga. Ersätt-ningsnivån bestäms på personalkonferensen. Vid tveksamhet rådgörs med förbundschef. Mentorn gör en betalningsplan med eleven.

6.2. Drogpåverkan

All personal som påträffar en elev som är drogpåver-kad ska göra en bedömning av elevens tillstånd.

Verksamhetschef informerar rektor och förbunds-chef. Föräldrar eller annan företrädare för eleven un-derrättas. Kontakt ska omedelbart tas med sjukhus när situationen bedöms som allvarlig eller om man är tveksam.

Eleven ska vistas på internatet under tillsyn av per-sonal så länge eleven är påverkad. Händelsen utreds av verksamhetschef som dokumenterar det inträf-fade. En åtgärdsplan upprättas av verksamhetschef och rektor. Alla former av droger som påträffas på internatet ska omhändertas och överlämnas till poli-sen efter beslut av verksamhetschef. Samråd ska ske med förbundschef.

6.3. Hot och våld

Se punkt 2.1 verksamhetschefer samt lokal rutin för aggression på internatet.

6.4. Självmordsförsök

Vid ett självmordsförsök kontaktas ambulans och/el-ler läkare omedelbart. verksamhetschef, föräldrarna eller annan företrädare för eleven underrättas och vid behov även förbundschef. Ansvarig handläggare informeras snarast. Verksamhetschef samlar inter-natpersonalen för att samtala och informera om händelsen. Händelsen bearbetas i personalgruppen och elevgruppen. Förbundschef informeras om hän-delseutvecklingen.

7. Centrala direktiv

I Centrala direktiv finns gemensamma direktiv för alla Curas verksamheter. Direktiven finns på Curas server.

8. Studiebesök

Vid kontakter med andra gymnasieskolor, LSS-handläggare, politiker, elev, föräldrar med flera ska verksamhetschef informera om möjligheten till stu-diebesök på både internatet och skolan. Verksam-hetschef tar emot intresseanmälningar och avtalar tid för studiebesök och samordnar dessa med sko-lan.

Verksamhetschef informerar berörd personal om studiebesöken och vilka förväntningar som finns.

9. Kundkontakter

Verksamhetschef har regelbunden kontakt med både medlemskommunernas och kommuner utan-för länets representanter utan-för gymnasieskolorna samt LSS. Fortlöpande information ges om internatets verksamhet och den information som verksamhets-chef får från kommunerna tas upp på arbetskonfe-rens med personal. Verksamhetschef informerar även vid behov förbundschef och eventuellt direkt-ionen. Verksamhetschef ansvarar för att tillsam-mans med personal på internatet ta fram informat-ionsmaterial om internatet och regelbundet utvär-dera denna samt vid behov förnya den.

Om en kund har klagomål på verksamheten ska dessa alltid hänvisas till verksamhetschef.

10. Samverkan med rektor

Verksamhetschef beräknar och fördelar resursbeho-vet inom verksamheten i samråd med rektor/ verk-samhetschef. Ytterst ansvarig är verkverk-samhetschef. I samråd med rektor/verksamhetschef ansvarar verk-samhetschef för det överbryggande synsättet mellan skola och internat. Verksamhetschef och rektor ska genom kontinuerlig kontakt hålla varandra informe-rade om skolans och internatets utveckling. Genom att besöka varandras verksamheter får de en upp-fattning om eventuella utvecklingsfrågor och sam-ordningsbehov. Verksamhetschef ska kontrollera

verksamhetens resultat för att kunna ta ställning till vilken kvalitet verksamheten erbjuder.

Verksamhetschef är ytterst ansvarig.

I december och juni månad varje år skickar verk-samhetschef ut en sammanfattning av genomföran-deplanen till kommunerna för att delge elevens sta-tus och utveckling på skola/internat. Verksamhets-chef är ytterst ansvarig.

Verksamhetschef och rektor ska driva en aktiv marknadsföring för att kontakta presumtiva kunder.

Verksamhetschef och rektor har ett gemensamt an-svar att an-svara på förfrågningar, brev, samtal och e-post som berör verksamheten.

Man bjuder gemensamt till studiebesök och ger saklig information om skola/internat. Verksamhets-chef och rektor ansvarar för att kontakta verksam-heter som är till gagn för gymnasieskolans/

internatets utveckling även utanför det regionala nätverket.

11. Bilar

Internatet förfogar över sex leasade personbilar samt tre bensinkort på Preem och tre på Ingo. Verk-samhetschef är ansvarig för bilarna och bensinkor-ten. Vid skada på en bil anmäls detta till verksam-hetschef som vid behov kontaktar förbundschef.

Verksamhetschef ansvarar för att bilen kommer till verkstad för bedömning och eventuella åtgärd. Vid behov tar verksamhetschef kontakt med Länsförsäk-ringar för skadeanmälan.

12. Fastigheter/lokaler 12.1. Lokaler för internaten

Cura hyr tre internat av Olofströmshus AB: S Kyrk-hultsvägen 5A, Bredgatan 34 och Kyrkovägen 7, i Olofströms kommun. Avtalen avseende internaten har tecknats av förbundschef och finns på kansliet.

12.2. Tillfälliga lokaler

Cura hyr för internatets räkning så kallade satellitlä-genheter av Olofströmshus AB. Läsatellitlä-genheterna finns i Olofströms kommun. Avtalen tecknas av förbunds-chef och finns på kansliet.

12.3. Avtal avseende internet och el

Internaten och satellitlägenheterna har avtal med Olofströms Kabel och TV AB avseende internet.

Elavtal avseende internaten har Cura med Karls-hamns energi AB. Avtalen tecknas av förbundschef och finns på kansliet.

12.4. Städning/fönsterputs

Städning av lokalerna inför skolstart gör av internat-personalen. Vid behov hyrs städfirma in. Avtal avse-ende fönsterputs har avtal tecknats med DAMA STÄD AB i Sölvesborg. Avtalen har tecknats av för-bundschef och finns på kansliet.

12.5. Brandlarm

På alla tre internaten är brandlarm installerat av Holje El i Olofström och är kopplade till SOS alarm i

Växjö. Avtal med SOS alarm har tecknats av för-bundschef och de finns på kansliet. Serviceavtal av-seende brandredskap har tecknats med BRANDAB.

Serviceavtal avseende brandlarmen är tecknade med Holje el.

12.6. Hjärtstartare

På samtliga internat finns hjärtstartare och all perso-nal har fått utbildning på dessa.

2.3.5 Biträdande Verksamhetschef

Ansvarsområden

1. Bistå verksamhetschefen 2. Personalansvar

3. Boendehandledare 4. Ledning och samverkan 5. Administration

6. Genomförandeplan 1. Bistå verksamhetschefen

Biträdande verksamhetschef ersätter verksamhets-chef vid semester samt längre sjukfrånvaro och har då verksamhetschefs ansvarsområden (se Verksam-hetschef). Vid behov samråder biträdande verksam-hetschef med förbundschef.

2. Personalansvar 2.1 Vikarier

Biträdande verksamhetschef tillsammans med verk-samhetschef inventerar vikarie behovet och kallar eventuella vikarier på intervju.

Biträdande verksamhetschef bistår verksamhets-chef vid rekrytering av nya vikarier. Tillsammans med utvald personal från internatet introducerar Bi-trädande verksamhetschef ny vikarie enligt Curas in-troduktionsprogram.

Biträdande verksamhetschef planerar och dispone-rar personalens arbetstider efter verksamhetens be-hov i samråd med verksamhetschef. Vid sjukfrån-varo och övrig ledighet samråder biträdande samhetschef med personalgruppen och med verk-samhetschef om vikarietillsättning.

3. Boendehandledare

Biträdande verksamhetschef arbetar även som bo-endehandledare och arbetar på schema med oregel-bundna tider (se 2.3.8)

4. Ledning och samverkan

Biträdande verksamhetschef ingår i Curas chefsgrupp som träffas cirka 1 gång i månaden.

5. Administration

5.1 Tjänstgöringslistor /T4 /Heroma lönesystem

Biträdande verksamhetschef går igenom Heroma kontinuerligt och kontrollerar att det är korrekt vad avser semester, frånvaro med mera. När allt är ok

beviljar biträdande verksamhetschef förfrågningarna på Heroma som sedan godkänns av verksamhets-chef.

Vid månadsskiftet samlar Biträdande verksam-hetschef in T4:or och kontrolleras att dessa är kor-rekta, när alla uppgifter är iförda attesteras de av verksamhetschef.

5.2 Schema

Biträdande verksamhetschef bistår verksamhetschef med att göra schemaändringar och att ändringar av schemat kommer in på Heroma.

5.3 Semesterplanering

I februari lämnas listor ut till personalen som fyller i önskemål om ledighet. Semestern förläggs i möjlig-aste mån efter önskemål. Under mars månad gör Bitr. verksamhetschef en inventering av hur vikariesi-tuationen ser ut och rekryterar och tillsätter vikarier efter behov. Semesterplanering bör vara klar till sista maj och minst en ordinarie personal i varje arbets-grupp bör vara i tjänst under sommarmånaderna. Bi-trädande verksamhetschef och verksamhetschef bör inte ha semester samtidigt. Biträdande verksam-hetschef skriver personalens veckoschema för se-mesterperioden och presenterar detta på personal-möte.

6. Genomförandeplan

Biträdande verksamhetschef ser till att genomfördeplanen är uppdaterad och tillsammans med an-svarig personal på internatet följer upp genomföran-deplanerna. Biträdande verksamhetschef är den som sammankallar.

2.3.6. Rektor/verksamhetschef

För ansvarsområden som gäller verksamhetschefer generellt inom Cura Individutveckling se punkt 2.1 Verksamhetschefer.

Ansvarsområden 1. Elevens utbildning

2. Arbetsformer för elevinflytande 3. Antagning av elev

4. Avslutande av studier

5. Information gällande studiestöd 6. Lokal arbetsplan och riksgiltiga mål 7. Pedagogisk ledare för skolan 8. Föräldrasamverkan

9. Dokumentation

10. Samverkan med avtalskommuner 11. Inköp

12. Kvalitetsansvar 13. Akutsituationer 14. Hjärtstartare 15. Fordon

1. Elevens utbildning

Utbildningen organiseras så långt som möjligt enligt elevens önskemål och behov utifrån kartläggningar.

Rektor har ansvaret för att elevens arbetsmiljö är ut-formad på ett sådant sätt att undervisningen gynnas.

Detta innebär att eleven har tillgång till dator i sin undervisning och möjlighet att få sina behov tillgodo-sedda gällande bland annat avskärmningsmöjlig-heter och så vidare. Eleven ska också beredas möj-lighet att på bästa sätt utifrån sina förutsättningar ha möjlighet att själv söka sina svar på uppgifter.

Detta kan vara exempelvis med hjälp av internet el-ler litteratur.

Rektor ansvarar för att insatser utformas för de elever som är i behov av särskilt stöd. Vid behov kal-lar rektor till en nätverkskonferens med berörd per-sonal, föräldrar, elev samt i övrigt lämpliga personer.

Protokoll förs av rektor och förvaras på expeditionen.

Förälder eller annan ansvarig person tar del av proto-kollet. Vid behov sker samverkan med Habiliteringen och BUP i så kallade SIP-möten.

Rektor ansvarar också för att rätt utbud av kurser finns i förhållande till skolans inriktning och elever-nas önskemål och behov. En individuell studieplan upprättas utifrån kunskaper om eleven i samråd med eleven själv och skolmentor. Den innehåller uppgifter om elevens program, kursval och resultat.

Den individuella studieplanen förvaras på servern el-ler i gällande dokumentationsprogram.

Eleverna får information, introduktion och stöd i att sätta mål för sina studier. Till hjälp i detta har rektor ansvar för att se till att eleven har möjlighet att träffa bl.a. studie- och yrkesvägledare på skolan (SYV). Rektor har ansvar för att elever på skolan får undervisning i ANT (alkohol, narkotika och tobak).

Eleverna ska också få kunskaper och undervisning i sex- och samlevnad. Undervisande lärare i ämnen samhällskunskap, naturkunskap eller annat lämpligt ämne undervisar inom respektive område, men vid behov arrangeras andra former för undervisning ex-empelvis studiebesök på ungdomsmottagningen.

1.1. Nationella prov

Elever ska i möjligaste mån genomgå nationellt prov i svenska, matematik och engelska. Rektor beställer nationella prov samt har ansvar för att proven ge-nomförs och hanteras på ett korrekt sätt utifrån gäl-lande regelverk (www.skolverket.se, gymnasieförord-ningen kap. 8).

2. Arbetsformer för elevinflytande

På Klaragymnasiet med internat finns en handlingsplan. Rektor har ansvaret för att likabe-handlingen hålls levande genom diskussioner vid till-fällen då behovet påkallas men även i dialog vid bland annat. klassråd, elevråd och föräldramöte. Li-kabehandlingsplanen revideras i augusti/september varje år.

Rektor har ansvaret för att eleven har möjlighet att påverka sin skolsituation såväl gällande undervis-ningssituationen som innehåll och form. Detta sker fortlöpande i dialog mellan elev, lärare och rektor då behovet av anpassning för eleven ofta är stort.

Rektor har ansvar för att klassråd sker regelbundet.

Elevråd genomförs minst 2 gånger per termin. Elever

och personal ansvarar för ordningen vid elev- och klassråd.

3. Antagning av elev

Se verksamhetschef Internat 5.

4. Avslutande av studier

Då en elev på egen begäran vill avsluta sin skolgång på Klaragymnasiet med internat meddelar verksam-hetschef/rektor hemkommunen samt vårdnadsha-vare. Samma tillvägagångssätt gäller om Klaragym-nasiet blir nödgade att avsluta en elevs studiegång.

5. Information gällande studiestöd

Rektor rapporterar till CSN vid varje läsårsstart samt-liga elever som börjar. När förändringar sker, elever slutar och så vidare rapporteras detta av rektor till CSN. Rektor har ansvar för att elev och förälder eller annan företrädare för eleven får information vid kursstart och vid behov om vad som sker med studi-estödet vid till exempel sjukdom, skolk eller när ele-ven fyllt 20 år.

6. Verksamhetsplan och riksgiltiga mål

Rektor har ansvaret för att inrikta verksamheten mot de riksgiltiga målen och till den verksamhetsplanen.

Rektor är skyldig förutom att känna till de riksgiltiga

Rektor är skyldig förutom att känna till de riksgiltiga

I dokument Kvalitetshandboken 0 (sidor 40-56)