• No results found

SCANDIA : Tidskrift for historisk forskning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SCANDIA : Tidskrift for historisk forskning"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

292 Lauritz TVeibiill. tes ouer thisse thry lioningxrike,

jdispositio:] tlia w a r lier j forode tylnma oc stad11 en stadlieliclm oc wbrydelicli forbindning niet en r z t endrecht alle rikesens radligeuere oc inen f~ilbordliet J thenne snodz,

soin lier efter Ecdlgher. Forst a t nnT scule etc. [Iiorroboratio:] Til mer@ beuaring alle thisse forscref- ne stylrlre efc. jDcrler,ing:] Scriptuiil Kaliiiarn anno Domirii iuocccoxco sepkiii~o die beate Alargarete ~ i r - ginis etc.

Erics Brunilse, iila h a n Brunith warth j nafri fadhers oc soiis oc tlien lietg!ie a n d z at wzr:e een liru- nit11 Bon1113 ouer tliisse thry Iio- ningxrike. S\Y m a t l i a n G u d h el@,

[ I i o r r o b o i ~ a l i o : ] ht a l l s thisse for-

sciii'ne stykke etc. [ D a t e i ~ i n g : ] Som screfuet ;rtr j Iialiliarn efter \vor Herres focilieisc tiiusende Ihry h-rndritli halffemtresinstyuglio wpa tliet sy\vridze a a r tlien fredach ef'ter sailcla Iiniitz dacii, sorl1 ko- ning war oc niartir.

Unionsbrevets nuvasatide liorroboratio liar fran början haft er1 viisentligen a n n a n avfattning an den n u h a r . Det f8P- u u

jer som korrelat h a r a r , att den niuaarande dateringen, s o m skrivits i obruten f0ljd efker korroboratlo, inte k a n yara tir- sprunglig p å den plats d a r den står, L n d e r s a d a n a onmstanclig- heter uppkastade jag i min skrift: »Unionsmöte% l Iialmar 1 3 9 ' 1 ~ (Scandia III, 210), spörsniålet, huruvida denna datering, $:d ifargaretas dag, deal ", juli, órerhrsvud %.ar den urspnlan-oli a.

? g J a g gjorde gallande, att uttalandet i dispositio o m att unions- överenskomiamelsei1esei vas fullbordad, oförtydbart aniste befyda: urkundsmasslgt sliriftfastad - sjalvfallet dela enda biiidande formen för en statsrattslig överenskomnlelse i slutet av 6300- talet. Derzna fulihsrcian laar enligt unionsbrevet egt r u m S:t Trinilatis söndag, den á 3 juni, s a m m a dag Itonuiig E r i k kröntes. J a g gjorde uidare gillan?ide, att u n i o n s l s r e ~ e t , sedan del fardag- stalits, fran början haft till. uppglfb att för rikenas rBdgivares och m a n s del utgöra just den urkundsm5ssiga sltriftfiistelsen

-

ett f6rli?tllarade som niippeligerm Iiirer k u n n a iörnelzas. Efter dessa premisser låg konklusionen klar: brevets ursprungliga d a t e r i n g inåsle sammaraCal8a med dateringen i dlsposiflo, med andra ord ocksa den vara S:t Trinitatis ssndag.

Gentemot denna bevisföring Iiar professor Carlsson i sin arlaandling: uKalniaruniioamem 4477) einfGrt, a t t kröningen B uraionsbses-efs narratlo ointaias hci egt rum »upp4 sanaete T r i - naitatls söndag n u -k.ar». Hade det ~ e r k l i g e n , uppiyser h a n , yarit $8, att u~aionsbrevet Itonciplerais före Siröningen f ö r att i pergamentsbrevets form utfardas denna dag, den I i juni, k u n d e m a n oan0jllgt Iia skrivit »uppå saneie Trioitatis sundag nrz var». Formuleringen pekar enligt hon-iom med sjalvklar nödoandig9et haal p5 en dagsbeteekning i brevets sltit, sonie Jegat efter tre-

fgldlghetssôndagen, då konung Erik Itrönles, och p& att brevets tarsprungliga datering allts& Inte k a n vara den B7 juni.

Denna professor Carlssons argunnentering, som i n t e vas © Scandia 2008 www.scandia.hist.lu.se

(3)

nSancte Trinitatis shndag niu var.)) 293 of6rutsedd, var läkt alt tiilB~akavisa. Den förhisag helt den dipioniatariska eatgan~gspernl;te~i, u n i o n s b ë e ~ e t s art, och darined det grundläggande momentet; den innebar e n tolkning, som kastade varje Eaiiissyn %ii1 Bontesteil giver bord. De i brevets dispositio Cbrekoananande ortlean: >)i fëpreiiiirnanda timma och siadn kom därmed att helt sviiva i luften och professor CarLsso~a masle ocksa erkärana, att det ó~ersbege P-iaiis P;uils%aapsmöj%ig11eter att besvara, hur orderi rätteligen borde uppfattas. F r a n de g i ~ i a a utgingspuaikterna havdade jag genternot honoa-i~ i »l397 ars nnionsbrew ocii dess riitisgiltighet» (1361, att orden » n u Tar))

inte var att f6a.a till »san-te Trinitatis söndag>>, Subjektet nasste h a r vara koriui~g Erila och orden » n u var» iiisas s a m m a n med partienpirrna »krösiler» och D L liosaungslig stol safter)). Att detta sp-.AkIig! inte skulle vara lika berattigat, torde inte med slasP1 Icerazna styrkas, Brevets diplomatariskt be-disfhrtla urspi'ëirmgliga datuim: S:t Trinitatis söndag, den 1 7 juni, stod fortfarande ortabba?.

P&

denna p u n k t LBg spörsniilet ann »nu var): löre pro- fessor ëarlssons sista s&rlffbii.. II derina (212) utho-gger h a n snu sin arc~umeritering genom en jamförelse n~ellair unionsbrevet

s

och krsningsdokikanentrb. Tidsbestaanningen S:t 'l'rinitati.~ sbn- dag P6r koraurag E r i k s kröning Aferfinnes 1 b i d a diplomena; krBdningsdokenme1~8et~ utvecklas Iian, röjer sig i det sbBKistEska tydligt yara redigerat a v s a m m a pea-soil (eller persoa~er) som unisensbre~et. DA, fortsiitler h a n , iiren liröningsdokunmentek Pater orden ))upp5 sanete Trinitakis selladag;> fiiljas a.; en relativsats med iernporall Inneballa ))som nra laiist varja, k a n ej ens skuggan a v eka: tvivel rada darom, att ~nnioiasbrerets » D U -dar» mgste

uppfattas p& salt som barr föreslagit.

Professor Carissoas tidigare argramentering Saar inte visat sig hallbar, Ar denna utbyggnad

p&

argumenteringen %;II- barare?

Det torde sta fast, att ' i n i o n s b r e ~ e t tjalaat scrn f6rPaga -29-2 BrBE~ningsdokurne~~tet~ Jag h a r tidigare framhallii delta. ;+len daral-, att »upp5 sanate Triiiitatis siindag siu -var» 1 unionsbre- s e t PolialG syarar till »upp5 sanete Trinitatis sondag, soili znu nást var)), i krelraingsdokëinanenaeP, kan ~ ~ a t ~ r l i g t a ' l s inte utan -vidare slutas, att » n u r a r » p& det f6rra stallet iiar s a m m a betydelse som uttrycke! )>som n u n5st var)) p% det senare. T v i i r i o ~ n iir detta uteslutet. Dela diplomatariska bevisfiirlngen h a r Ei%lfuP%o gottgjort detta.

Maai behkirer emellertid inte stanna h a r ~ l d . Vi si2lPer h i g a n : h a r professor Carlsson 6 r e r h w ~ u d i sin j ä r n f ~ r e l s e meX1a~r de hada diplomen lyckats triifya det ratta?

(4)

294

Lauritz KeiLiull.

Det heter i unionsbrevet o m konung Erik, att denne »uppå sancte Triilitatis söndag ~tra var i namn faders och sons

och den helge andes har i Kalmar kronter)), Il krörningsdoku- mentet onra utfärdarna, att de )anrr 1tar i Iinlnlar uppå sancte 'krinifatis söndag, som ilu näst var, nar x-arit och fullbordat konung Eriks kröning, d a h a n krönt \-art 1 alamal faders och sons och den helge andes.)) Professor Carlsson fattar » n u var» och ))som n u ngst var» såsom korresponderande. Orden a r inte de korresponderande. Vad som korresponderar gr » n u laar i Kalmar» och » n u h a r i Kalmar». Utfaycliet ))som nu näst var» a r ett ~jaEvstäladlgt tillägg vid kroningsdolaumentets kon- cipierande. Kanslisten, som skrev det senare dokumentet pa förlaga av unionsbrevet, har fattat » n u Yar» i det senare all- deles som det blivit fattat av anag. H a n Iiar darrned kommit att Iagga slutstenen i min bevisföring.

Det argument, som professor Carlsson trott sig kunna Iilemta u r kröningsdokumentet for sin uppfattning a.i unions- brevets ursprungliga datum, a r så litet ett argument for denna, att det tviirtorn definitivt avlivar densamma,

(Tryckt sept. 1931). © Scandia 2008 www.scandia.hist.lu.se

References

Related documents

Previous in vivo animal studies have reported correlations between upregulated osteogenic gene expression in peri-implant tissues and enhanced histo- logical and biomechanical

The evaluation of the prototype seems to show the feasibility of mobile technologies, particularly open source technologies, in improving the health data

To investigate the challenges of using available paper based and mobile health data collection methods and reporting systems from primary health facilities to

finns det ett inlägg från en förskollärare lärare som menar att hennes rektor anställde en obehörig vikarie istället för att ge tjänsten till en

Detta är en orsak som leder till missnöje av programmet bland ungdomarna för att de upplever att de inte får hjälp i sitt arbetssökande och sina ärenden av personalen

Tänker man också på undersökningen där det framkommer tydligt att 85 % av eleverna hade som planer att jobba inom transportbranschen så är det bara att gratulera

Lärarna som intervjuades är överens om att det inte är jämlikt mellan hur pojkar och flickor lär sig engelska men att det inte finns tillräckligt med tid eller motivation

However, in the third workshop, I found the paper prototypes could not meet the testing goals of understanding children’s motivations on the gamified dynamics created by