• No results found

SCANDIA : Tidskrift for historisk forskning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SCANDIA : Tidskrift for historisk forskning"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Det

siste

båndet av

Norgeshistorien.

Moen bemerknlngek 1 anledning av dr. Holgibergs anmeldelse.' Siden jeg h a r fart en diskusjon her E »Scandia» om grunn- setningene for historisk forskning, må jeg få lov til å knytte noen få bemerkninger fil dr. Holrnhergs anmeldelse av det siste bindet

å min fremstilling ai. Norges historie efter 1811, - nr. X i serien. Leserne av tidsskriftet vi9 ellers lett kunne få det Inntrykk a t jeg hadde skiftet mening netfop om disse grunnprinsipper mellem mitt annet og mitt tredje bånd, Sammenhengen e r en helt annen, og jeg vil gjerne få anledning ti1 å forklare den.

Da jeg i P927 sammen med Edvard Bull og Sverre Steen planla verket »Det norske Folks Liv og Historie gjennem Tidene)), gikk vi ut f r a a t selv med en bredt anlagt miljoskildring vilde tre bind v z r e tilstrekkelig til en fyldestgj~rende behandling av å r - tiene efter 1814. På grunnlag av de tidligere eksisterende frem- stillinger, særlig da den Sars h a r gitt, antok vi nemlig a t tiden mellem P840 og L875 vilde kreve forholdsvis liten plass; av ytre

begivenheter var der jo også foregått svært låte i dette tidsspenn. VE planla derfor det annet bind i min serie som omfattende tids- summet 1840-1890: vi tenkte oss altså a t hele skildringen alr 1880-arenes politiske og kulturelle brytninger kunde komme med P dette bind. Det sidetall som stod til rådighet for siste bind $ilde da tillate at dette blev innledet med en miljoskildring f r a tiden omkring århundreskiftet. Da jeg imidlertid hadde foretatt mine primærundersøkelses av kildestoffet, viste det sig a t nettop tiden mellem 1840 og 1875 krevde den forholdsvis bredeste plass. For her ar der ubearbeidet mark. Bettop i disse årene, som på over- flaten virket så rolige og laendelseslose, var der foregått dyptgli- pende strukturforandringer både i folkeekonomien og folkementa- liteten. Skulde alt dette nye trekkes frem, beiyses og stilles inn i historisk sammenheng, blev den tilmålte plass for Eiten. Ba det kom til stykket, greide jeg da heller ikke i annet bind å spå

lenger frem enn ti1 1895. Til tross for at forlaget beredvillig gikk

(2)

med p å i oke tekstmengden i siste sined med flere ark, måtte pBz- nen g å i støpeskjeen. Efter langvarige drsftelsm blev jeg da enig aned forlaget om at verket skulde forsynes med et tilieggsbind, som imidlertid måtte falle utenom subskripsjonen. Men da vL

Iiadde lovet subskribentene å ia fremstillingen gå heS& op 4LE 1928, var der hare ett å g j ~ r e : Ti besluttet å Ba den krenikemessåge be- girenhetsfortelling å bind X t a med hendelsene til efter slutten av lerdenskrigen. mens den plasskrevende mi1joskildring f r a tiden omkring årlaundreskiftet blev skiatt u& til Billeggsbindet. Feas?, når dette foreligger vil derfor min fremstilling av det norske folks

Ei-c- og historie i det 19. og 30. ishundre komme ti9 å fremtre som den helhet den er planlagt å være.

Da forlaget i høst sendte u t de& avsluttende bind P serien, S ~ e r r e Steens behandling av tiden 1500-1640. blev der vedlzgt

en stahskripsjonsinnbyde1se p& tilleggsbindet. Her h a r jeg s%+.aevet

folgende:

På mange måter \-å1 tibleggsbiwcliet komme k å l å skikle sig ut f r a bind X. hlellem 1813 og verdenskriges, var det viktigste som hendte i Xorge gjennembruddet fos dernokra- tiet og åndsfriheten, B~asriveHsen f r a unionen med Sverige og den enestående blomstring i kunst og litteratur. Det bind som behandlet dette tidsspenn, måtte derfor gi den fremste plass til den politiske begivenhetsgang og den kulturelle ut- vikling. .inderBedes i 151- egen tid. N u er det de socinle og okonomlske prohlemes som står å forgrtannen. 1 de sisle årtier gir omformingen av sa~ringsdrlften og livskårene de betydningsfulleste forutsetninger for hele folkets lia., både i det daglige, det politiske og det kulturelle. De samfe~zads- messige forhold og de samfundsmessåge hevegelser s å l derfor få den dominerende plass i det nye bånd. Således vil håde den liapitalistiske utvikling og arbeiderbevegelsen bli gjen- stand for omfangsrik og Inngående behandling.

Bindet vii bli innledet med en bredt anlagt mi%jøskiid- ring fra begyndelsen av det 20. århundre. Bgsii det ulPIii- lede Norge tas med her. Så blir den økonomiske fremgang, socialpolilikken og idebryiningene i f ~ r k r i g s t i d e n skildret og søkt forklart

.

.

.

Dr. HoPmberg trekker forresten å sin an~aeHde8se frem en- kelte spmrsmål h a n savner i bindet om tiden efter 1813. Da de er av betydelig interesse, skal jeg få lov til å ga inn på dem her. Forse anker dr. Holrnberg over at jeg h a r skildret den ~ 0 1 4 -

'tiske utvikling i Norge frem mot unionssprengingen riten å tz

(3)

Sveriges oclm Rorges olika ekonomiska och kulturella orientering utåt».

At der her skulde foreligge dype sammeimhenger, Iiar flere ganger vært antydet f r a svensk historikerhold. Under mitt arbeid hadde Jeg derfor hele tiden muligheten fos oie. Jeg speidet s å å

si med lupe efter antydninger ti6 a t disse utenrikske forhold hadde spillet noen rolle for den norslie utvikling frem mot frigjørelsen fra unionen. Men til min store bedrøvelse gjorde jeg ikke noe fund. 'ikke noen a r de kilder jeg har hatt anledning til å gjen- nemgå gir støttepunkter for teorien. De bemerkriinger I Ernst Motzfeldts utrykte dagbok for 4. oktober I893 som jeg har gjen- gitt side 388-89 taler også algjort mot risse opfatniiiger om tysk inraflydelse en m u l i g ~ i s kunde danne sig på grunnlag av Ilredels memoarer. Først i 1904 og 1905 synes stormaktskonste8lasjonene

å h a betydd noe for den norske ~inionspolitikk. Men for dette Baar jeg redegjort i min fremstilling. Således es det lykkes mig

å trekke frem en del detaljer som avgjort taler mot den gjenta- gende fremholdte opfatning a t Kong Edlyards inngriping i det norske tronspørsmåll sommeren 1905 r a r en personlig BongepoBi- tikk; her synes det britiske utenriksdepartement 5 ha stått bak. Når jeg ikke i selve bindet h a r gjort uttrykkelig rede for det negative utfall av mine u n d e r s ~ k e l s e r i denne sak, skyldes de& to årsalier. For det første foreligger der ennu s å meget ikke-frern- trukket utrykt norsk materiale fra denne tid a t senere forskere nraulågaris vil kunne komme til andre resultater. For det annet h a r jeg ikke hatt anledning ti1 å undersøke om de utenlandske arkiver k a n gjemme bidrag til belysning av sporsmåbet; jeg søkte

et av de store ridenskapelige norske fonds om bidrag til en studie- seise i dette øiemed, men andragendet blev avslått; formodentlig fant de sakkyndige i fondsstyret a t spørsmålet ikke r a r av In- teresse.

Dr. Holinberg stiller så det spørsmål: »Vilket sainband rå- der mellan det sikt strommande kapitaltillflodet til1 Xorge efter 1905 och unionsbrottet? »

Også her Iiar mine undersøkelser gitt ett negativt resultat. Jeg er sterkt tilbøielig til å svare at der ikke lar sig påvise noen sammenheng her. Tingen er den a t denne utenlandske IiaplfaE-

invasjon som dr. Holanberg taler om, var i full gang før 1905, og den fortsatte kraftig i deri forste tiden efter 1905. Szrlig Bsemerke%sesverdig i denne forbindelse er det at en av de viktigste utenlandske kapitaltilførsler Norge fikk umiddelbart efter 1905 blev formidlet f r a svensk hold under aktiv svensk deltagelse; dette h a r jeg ne~rmt sicle 486. Unionsbruddets betydning på om- radet synes utelukkende å være den a t de norske politikere efter

(4)

B005 f i k k tankente frigjort fra konfliktene med Sreråge og derfor fant tid til & beskjeftige sig med andre sicler ved den norske selv- hexdelse, slik a l i i fikk lover som bremset kapitalimporten. Ogsa Iler vi1 jeg imidlertid få Iov til å betegne mine resultater som rent foreisbige og forbeholde mig å revidere dem, hvis hittil bort- gjemte eller upåalitede kilder skulde l i s e sig å fortekle om kjens- gjerninger som peker i en annen retning,

Endelig spsr dr. Holmberg: >Vern finansierade den oerhorda expansionen av den norska handelsflottan?»

Dette problem var jeg sel5sagt opmerksom p&. Men jeg val* ikke istand til 5 gi nase sikkert svar p% det ut fra de kilder jeg hadde hatt anledning kil å ~jeiinemgå da bindet ble? offentlig- sjort. Umiddelbart efterpå fikk jeg inlidlertid en opfordring f r a Norges Rederforbund til å foreta en undersniielse av skibsfartens rolle i den norske Foikeskoraomi. Dette h l e r v ga mig anledning til å se p2 et rikholdig materiale som belyser den okonomiske altvikling av de norske rederier. I min nettop utkomne IHILe c i a - handling »Skibsfartens Betydning for Sorge ) h a r jeg p a grunro- lag av dette materiele dristet mig bil å besvare sp~rsnaålet på ful- gende mate. - bemerkningene finnes på side 30:

. .

Skibsfarten derimot slo sig irem helt p5 egenhånd. Sin kapital skaffet den sig for en ikke liten del \ e d at re- derne og partseierne fulgte den grunnsetning som med en teoretisk betegnelse kan kalles re-investerinyens p r i n s i p p :

de midler som Tar tjent op r e d skibsfart blev i stor utstrek- ning brukt til nye skibsanskaffekser. I den tid da partrede- riene vas alt overveiende, Bar gjeninnsetningen sig ikke all- tid sa lett f ~ l g e , idel der gjerne blev dannet nye rederier f o r de nye skib. Efterat: aksjeselskapsformen var blitt fremher- skende. foregikk derimot ire-investeringene oftere og oftere ved at en s i ~ r r e del av srersliuddet hier brukt til utvidelse av selskapets egen tonnasje. H den senere tid er shipping- kapitalen

-

som skibsreder Leif Hoegh har pekt på i i A f -

tenposten)) for 15. august 8935 - fon en s t ~ r r e del blitt til ared at rederiene b a r fulgt den grunnsetning vi kan kalle I~sedilloparbeidelsens prinsipp: skibene har vmbr k j ~ p t pa kreditt, og den fremmede kapital er s5 blitt erstattet med egenkapital efterhvert som driftsoverskuddene har tillatt a \ - betaling på gjelden. De fleste stsrre norske rederier av Kdag har -- som N ~ e g h freilihever - begynt med liten egen- kapital, men del er lykkes dem i h0i grad å utnytte den kre- dittverdighel norske skihsbedrifter i de siste halvhundre år h a s nydt i utlandet, og ?ed en konsekxent avbetalingspoli-

(5)

Tilslutt et par bemerkninger om politiske punkter i mitt sist offentliggjorte bind.

Dr. Holmberg må h a niisforstått min fremstilbing av den be- tydning bondeselskapeligheten i 1830-årene hadde for pastidara- nelsen. Min mening var selvsagt ikke at det bare var selskapelige interesser som bant bmnderne sammen. Når bondeselskapelighe- ten fortjener å nevnes, er det av p a r t i t e k ~ i s k e grunner, idet den muliiggjorde en fast partiledeise uten organisatoriske former.

Det er naturligvis helt riktig n å r dr. Holmberg fremhever a t min opfatning av linjene P den norske opmarsj mot unionsbrud- det ikke på vesentlige punkter viker ai7 fra den tradisjonelle, for- såvidt d a angår det rent faktiske. Men jeg må f u o v til å1 frem- heve a t mens fremstillingen hos Sars I alle år er blitt m ~ t t med forbitrelse fra norsk heirehold, er min egen behandling av partie- nes innsats under denne utvikling liittid stort sett blitt godtatt både f r a hoårehold, venstrehold og arbeiderpartiliold her i Norge. I all fall for mig personlig h a r dette v ~ r t en stor glede. For et a\- de viktigste formål jeg stilte mig da jeg gikk til arbeidet, var det gjøre et forsmk p2 rykke de politiske stridigheter her i Bandet meliem 1814 og 1905 ut av den partimessige belysning, så de kunde bli uiiderkssiet en rent historisk vurdering.

References

Related documents

Previous in vivo animal studies have reported correlations between upregulated osteogenic gene expression in peri-implant tissues and enhanced histo- logical and biomechanical

The evaluation of the prototype seems to show the feasibility of mobile technologies, particularly open source technologies, in improving the health data

To investigate the challenges of using available paper based and mobile health data collection methods and reporting systems from primary health facilities to

finns det ett inlägg från en förskollärare lärare som menar att hennes rektor anställde en obehörig vikarie istället för att ge tjänsten till en

Detta är en orsak som leder till missnöje av programmet bland ungdomarna för att de upplever att de inte får hjälp i sitt arbetssökande och sina ärenden av personalen

Tänker man också på undersökningen där det framkommer tydligt att 85 % av eleverna hade som planer att jobba inom transportbranschen så är det bara att gratulera

Lärarna som intervjuades är överens om att det inte är jämlikt mellan hur pojkar och flickor lär sig engelska men att det inte finns tillräckligt med tid eller motivation

However, in the third workshop, I found the paper prototypes could not meet the testing goals of understanding children’s motivations on the gamified dynamics created by