• No results found

SCANDIA : Tidskrift for historisk forskning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SCANDIA : Tidskrift for historisk forskning"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Debatt

Ola Kyhlberg

Slutkommentar

Jag har av e n vavillig redaktion beretts tillfälle att komma med ytterligare en slutkom- mentar till den delvis spännande och intensiva ordväxlingen mellan Hans Gillingstam och mig i denna tidskrift. Nar jag nu summerar våra inlägg tycks det mig vara lardomshistor- iskt intressant hur argumentationen förts från bagge håll. Detta torde inte bara ha sin för- klaring i våra olika ämnessfärer och därmed förknippad kallanalys, utan också vara en generationsfråga.

Men det är ingen generationsfråga, att historikern av d e två debattanterna med aukto- ritär kraft, och med ord som "slarvig" och "okunnig" hävdat att han sitter inne med san- ningen, medan arkeologen istället hävdat ratten att presentera ett annorlunda synsätt och visa på egenskaper i ett material, som historiker inte behandlat.

Jag kan som forskare vika mig för sakskäl. Hans Gillingstams argument ar på ett par punkter starka och allt i min framställning har inte skrivits för evigheten, men med denna attityd lär inte Hans Gillingstam skörda några lagrar. Den åberopade sakkunskapen (vad galler mitt inlägg om att grafiskt visa på samband mellan kraniemått) a r inte den en- da som kontaktats av Hans Gillingstam i denna sak, men absolut den mest negativt in- ställde! Varför utelämna att det finns en ledande osteolog som-med ytterst sofistikerade metoder

-

forskar i detta med "osteometrins" möjligheter att visa på reella slaktskaps- sammanhang? H a r vantar vi alldeles klart på det sista ordet. och det kommer från osteo- login.

Hans Gillingstam menar avslutningsvis, att jag varit pretentiös, som "velat tillföra den medeltida personhistorien ett antal nya fakta"!

Vi arkeologer ar så pass kallkritiskt medvetna att vi vet -och detta ar en kärna i vår ve- tenskap - att vi handskas med indicier och sannolikheter.

Ifrågasattandet ar i sig en viktig drivkraft inom varje vital vetenskap.

9rnnrlin hand 51.1 1987

(2)

References

Related documents

Vidare säger Hajer (2015) att det är viktigt att elever som lär sig ett nytt språk redan vid tidig ålder får det extra stöd man behöver för att kunna utveckla sitt vardagliga

För de anhöriga hade tiden stått stilla efter deras närståendes hjärtstopp men det hade den inte för de andra runt omkring dem, detta gjorde att de anhöriga inte kände sig som

Som svar på vår frågeställning och baserad på den forskning som vi läst kan vi dra slutsatsen om att tillämpa digitala verktyg i so-undervisningen resulterar i att

Eva Lundgren (2004) menar att när isoleringen är absolut och kvinnan tänker på ett destruktivt sätt om sig själv så kan hon även till viss del dra nytta av isoleringen, genom

We were interested in finding a four-roomer within a limited price range. We started looking at flats and put in application of interest in about ten flats in Malmö with the

The reason of choosing the Kosovo Albanians in Sweden is because of my Albanian ethnicity, and the fact that Kosovo Albanians have migrated earlier in Sweden and now there is

The study seeks to investigate the different perceptions of residential environment quality between women and men and its possible effects on women’s everyday life in public

Vårt resultat visar att majoriteten av användarna inte är bekanta med malwares (se gur 19), vilket är ett stort bekymmer med tanke på att Android är det mest utsatta

Previous in vivo animal studies have reported correlations between upregulated osteogenic gene expression in peri-implant tissues and enhanced histo- logical and biomechanical

The evaluation of the prototype seems to show the feasibility of mobile technologies, particularly open source technologies, in improving the health data

To investigate the challenges of using available paper based and mobile health data collection methods and reporting systems from primary health facilities to

finns det ett inlägg från en förskollärare lärare som menar att hennes rektor anställde en obehörig vikarie istället för att ge tjänsten till en

Detta är en orsak som leder till missnöje av programmet bland ungdomarna för att de upplever att de inte får hjälp i sitt arbetssökande och sina ärenden av personalen

Tänker man också på undersökningen där det framkommer tydligt att 85 % av eleverna hade som planer att jobba inom transportbranschen så är det bara att gratulera

Lärarna som intervjuades är överens om att det inte är jämlikt mellan hur pojkar och flickor lär sig engelska men att det inte finns tillräckligt med tid eller motivation

However, in the third workshop, I found the paper prototypes could not meet the testing goals of understanding children’s motivations on the gamified dynamics created by

The transmitting loop of ground TEM is generally located on the ground, while the geological targets to be detected are below the ground, so the transient electromagnetic field is

ovannämnda dokumenten med lärarnas egen syn på syftet med kulturdelen, såsom kunskaper om målspråksländer, deras folk och språk samt förmåga att kommunicera

This paper is a hermeneutical study which aims at establishing a discussion on how personal styles are presented and perceived within the lesbian subcultural community by individual

kvinnoideal bikini hud vänner fiende slöja kvinnokropp bikini burka skola leenden vänner slöja huvudduk religion identitet beslöja avslöja kulturer islam fotomodell

Vi har förhoppningarna att elever bör kunna lära sig ”Vad är jord och var den kommer ifrån?” då de arbetar med vårt material, eftersom de får möta och

Eftersom det är individen själv som kommer fram till vad han/hon vill eller inte vill göra, ligger också ansvaret hos klienten själv för genomförandet

As there are various alternative options, low demand from private customers and short-term myopia of managers (Zimmerman, 2010), the priority will be more likely given to