• No results found

Uppdrag att betala ut medel till OECD för genomförande av en internationell studie om olika metoder för att uppnå jämställda löner

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att betala ut medel till OECD för genomförande av en internationell studie om olika metoder för att uppnå jämställda löner"

Copied!
3
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-06-25 A2020/01469/JÄM A2020/01421/JÄM II 4 Arbetsmarknadsdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se Uppdrag att betala ut medel till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling för genomförande av en internationell studie om olika metoder för att uppnå jämställda löner

Regeringens beslut

Kammarkollegiet ska senast den 1 december 2020 efter rekvisition betala ut 115 000 euro till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för genomförande av en internationell studie om olika metoder för att uppnå jämställda löner.

Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för budgetåret 2020 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 – Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut, som disponeras av Kammarkollegiet.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att inrätta en kommission för jämställda livsinkomster (A 2020:01). Kommissionens uppdrag är att lämna förslag på åtgärder som bidrar till att främja jämställda löner, jämställda livsinkomster, jämställda arbetsplatser och en jämställd fördelning av offentliga stödåtgärder till kvinnor och män. I delen om jämställda löner ingår bl.a. att analysera det svenska systemet med lönekartläggningar, den isländska modellen för lönecertifiering samt den brittiska respektive tyska modellen för lönetransparens.

OECD har meddelat att organisationen skulle kunna genomföra en

internationell studie av olika metoder för att uppnå jämställda löner och har inkommit med ett förslag om hur en sådan studie skulle kunna genomföras. Enligt OECD kan en sådan studie utformas i form av en systematisk

(2)

2 (3) kartläggning och analys av de olika metoder för jämställda löner som finns i EU och i andra relevanta länder och innehålla information om de olika metoderna, en analys av fördelar och nackdelar med respektive metod, och en analys av metodernas effektivitet och måluppfyllelse.

Regeringen bedömer att OECD har kapacitet och kunskap att genomföra internationella studier på detta område. Regeringen bedömer vidare att en internationell studie om olika metoder för att främja jämställda löner skulle kunna utgöra ett viktigt kompletterande underlag till kommissionen för jämställda livsinkomster. Genom ett breddat underlag ges kommissionen bättre förutsättningar att kunna analysera system med lönekartläggningar m.m. och lämna väl avvägda förslag på åtgärder som bidrar till att främja jämställda löner. Mot denna bakgrund bör Kammarkollegiet få i uppdrag att betala ut medel till OECD för genomförande av en internationell studie om olika metoder för att uppnå jämställda löner.

På regeringens vägnar

Åsa Lindhagen

(3)

3 (3) Kopia till

Kommissionen för jämställda livsinkomster (A 2020:01) Finansdepartementet/BA

Arbetsgivarverket

Jämställdhetsmyndigheten Medlingsinstitutet

References

Related documents

Projektet syftade till att utveckla och omgestalta en centralt belägen park och därigenom skapa nya ekosystemtjänster för att öka biodiversitet, minska vattensjuka ytor,

Nedbrytare I ekosystemens näringskedjor överförs den kemisk bundna energin från organism till organism antingen genom föda eller för att en död organism bryts ner av

Samhällsförvärvad pneumoni – agens Klassisk pneumoni % Pneumokocker (vanligast) 50 Haemophilus influenzae 5-10 Moraxella catarrhalis <1 Staphylococcus aureus <1

I undersökningen har flera frågeformulär använts; en bostadsenkät (något olika för flerbostadshus respektive småhus) som besvaras för varje bo- stad, samt tre olika

I promemorian lämnas förslag till kompletteringar av den tidigare remitte- rade promemorian Förarbevis för vattenskoter (I2020/02471).. I den här promemorian lämnas förslag

I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Lena Aronsson, Bengt Blomberg, Erik Fransson, Biljana Lajic, Carl-Magnus Löfström, Kajsa Möller, Magnus Rodin och Ole

Svenska Röda Korset föreslår att man i kommande sociallagstiftning betonar vikten av att säkerställa kommunala vårdinsatser för papperslösa samt att rätten till bistånd för

[r]

Remiss 2020-12-16 Ju2020/04700 Justitiedepartementet Straffrättsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-10-08 Ju2020/03659 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103

(2) bygga förtroende hos målgruppen, samt (3) inhämta kunskap om målgruppen. Inom ramen för denna del av uppdraget har Nationella kompetensteamet utforskat frågan om hur råd

Med fördelarna för tegel som räknas upp i kapitel 2.1.4 (sidan 6) i åtanke är det troligt att skärningspunkten i klimatbelastning mellan ett tegelhus och ett trähus ligger

Remiss 2020-11-23 Ju2020/04275 Justitiedepartementet Enheten för migrationsrätt Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

För det fall indrivningen av miljösanktionsavgifter i framtiden övergår till att genomföras i den anslagsfinansierade verksamheten kan det inte uteslutas att kollegiet

Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö Karin Sandkull Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33

Detta remissvar har beslutats av avdelningschefen för kapitalförvaltningen, Bengt Svelander.. Föredragande har varit juristen

Föredragande har varit verksjuristen Petra Edenfeldt..

Remiss 2020-05-18 M2020/00750/Me Miljödepartementet Miljöprövningsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 16 29 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-05-13 S2020/04306/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-03-26 Fö2019/00912/MFU Försvarsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 89 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2019-11-11 Arbetsmarknadsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8