• No results found

Program BLFs Arbetsgrupp 20160120

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Program BLFs Arbetsgrupp 20160120"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Program BLF’s arbetsgrupp

för Pediatrisk Genetik

Läkaresällskapet den 20/1 2016, kl. 10.00-18.00

Tid Programinnehåll Föreläsare

09.30 - 10.00 KAFFE

10.00 -12.00 Helexom-genomsekvensering Företrädare från de i kliniskt bruk kliniskt genetiska

avdelningarna

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 13.45 Genetik vid medfödda hjärt- Cecilia Gunnarsson,

sjukdomar Linköping

13.45 - 14.30 Nya möjligheter till behandling på Thomas Sejersen

gennivå Stockholm

14.30 - 15.00 KAFFE

15.00 - 16.40 Ett syndrom från olika perspektiv: Cristin Lind, Stockholm förälderns, tandläkarens och Johanna Norderyd, Jönköping genetikerns Ann Nordgren, Stockholm

16.40 - 17.00 Information om centra för ovanliga diagnoser 17.00 - 18.00 Årsmöte arbetsgruppen för pediatrisk genetik, BLF VÄLKOMNA!

(2)

Pediatrisk genetik 2016

Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkog. 10,Stockholm,

Onsdagen den 20 januari 2016, kl. 10.00-18.00

Kära Vänner,

Välkomna till 2016 års "Pediatrisk genetik" på Läkaresällskapet i Stockholm. Precis som tidigare kommer det presenteras ett vetenskapligt program som åtföljs av ett kort årsmöte för BLFs arbetsgrupp för Pediatrisk Genetik. Det medsända schemat är preliminärt. Kollegor som är intresserade av att delta i arbetsgruppen är mycket välkomna att höra av sig.

Kostnaden för att deltaga i mötet är i år 700 kr, vilket ska täcka lunch, kaffe, lokalhyra och resor för inbjudna föreläsare.

Vi ber er att kontrollera att era kliniker verkligen betalar era avgifter då det de senaste åren saknats en del inbetalningar. För att underlätta bifogas ett betalningsunderlag. Riktig faktura kan vi tyvärr inte utfärda då vi saknar organisationsnummer (vi jobbar på det och nytt bankkonto). Beloppet betalas in på Avd för klinisk genetik, Akademiska sjukhuset postgirokonto 14679-5. Vi hoppas att de av er som har arbetsgivare som kräver faktura med organisationsnummer istället kan lägga ut själva och sedan få kostnad täckt via reseräkning.

Anmälan er också via mail till Cecila Soussi Zander på nedanstående adress då namn inte alltid syns på inbetalningar. Ange namn och arbetsplats samt om ni är medlemmar i Svenska Läkaresällskapet, då detta kommer att påverka kostnaden för hyran av lokalen.

Alla barnläkare, kliniska genetiker och andra intresserade kollegor i landet är välkomna! Sprid gärna informationen om mötet.

Med vänlig hälsning, Britt-Marie Anderlid

(3)

Stockholm 20151128

BETALNINGSUNDERLAG

Kostnad för deltagande i ”Pediatrisk genetik” 20 januari 2016, inkluderande

föreläsningar, lunch och kaffe:

700:-

Summan inbetalas på postgirokonto 14679-5, Avdelningen för Klinisk

Genetik, Akademiska sjukhuset, senast den 10 januari 2016.

References

Related documents

VRISS- projektet på Akademiska sjukhuset har som syfte att öka följsamheten till de basala hygienrutinerna för att motverka VRI och författarna vill undersöka om projektet

Målet är att minst 50 % av de inneliggande patienterna ska ha riskbedömts inom 24 timmar efter ankomst till sjukhuset och planering av åtgärder ska ha dokumenteras.. Genomsnittet

cellkoncentrationerna för alla substanser förutom Bortezomib som inte visade någon som helst skillnad vid de olika cellkoncentrationerna.. Figur 5A presenterar dos-respons

Denna studien visar att de viktigaste kriterierna att ta hänsyn till vid val av plats för en dagvattenåtgärd inom ett sjukhusområde är kriterier kopplade till rening av dagvatten

Tvärsnitt i anslutning till byggnaderna kring de intressanta områdena togs även fram för att se hur stor volym som kommer från taken.. Det eftersträvades att lägga

Då sjukvården tidigare präglats av bristande jämställdhet och där branta hierarkier har vuxit sig fast, är syftet med denna undersökning att kartlägga dels vilka

Störst skillnad mellan grupperna som genomfört respektive inte genomfört traumautbildning sågs hos sjuksköterskor som där gruppen med utbildning hade mellan 19–38% fler positiva

Majoriteten av deltagarna fick en orientering under introduktionen, vilken upplevdes tillräcklig och ansågs vara av stor eller ganska stor betydelse för anpassningen