• No results found

Promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstru-ment – genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstru-ment – genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (1)

DATUM

2020-03-26 DIARIENR 2020/21

Box 849, 971 26 Luleå • Besöksadress: Skeppsbrogatan 41 • Telefon: 0920-29 55 00 • Fax: 0920-29 55 01 • lulea.tingsratt@dom.se • www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-16.00. R1C , 2 009 -02 , D V in fo .a vd. Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten

Promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstru-ment – genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)

(Ju2020/00180/L5)

Utifrån de synpunkter tingsrätten särskilt har att beakta i sin verksamhet har tingsrätten inga synpunkter över det förslag som läggs fram.

På tingsrättens vägnar

Erik Graeske Lagman

References

Related documents

Kommerskollegium har inte några synpunkter i sak på promemorians förslag och bedömer inte heller att förslagen aktualiserar EU:s. anmälningsprocedurer för varor och tjänster,

I handläggningen har också föredragande jurist Rudina

POLISMYNDIGHETEN På avdelningschefens vägnar Tony Back Yvonne Brandell Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna

PTS har enligt instruktion och regleringsbrev även uppdrag som rör statens arbete med grundläggande betaltjänster samt enligt instruktion sedan 1 januari 2020 fått ett

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på departementspromemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med. betalningsinstrument – genomförande

Det skulle kunna ske genom att lägga till orden ”från annan” vilket skulle innebära att förfaranden där någon får ett (äkta) betalningsinstrument utställt i eget namn

Bankföreningens synpunkter på promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash- direktivet (Ds 2020:1).. Svenska Bankföreningen

Säkerhetspolisen har fått ovanstående remiss från Justitiedepartementet och har inga synpunkter på författningsförslagen.. Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen