• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Název bakalá

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Název bakalá"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Gabriela Dlasková

Název bakalářské práce: Analýza finančního zdraví vybraného podniku na zvolených ukazatelích Cíl práce: Zhodnocení finančního zdraví vybraného podniku

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Markéta Mačí

Výborně Velmi

dobře Dobře Neprospěl I. Hodnocení zpracování tématu bakalářem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů diplomantem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Domníváte se, že výše zadlužení firmy je „bezpečná“ ?

2) Prokažte, že firma se těší …“ velmi dobrému finančnímu zdraví“, jak konstatujete v závěru své bakalářské práce.

Práci doporučuji - k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: 20.5.2015 Ivan Jáč ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

BP  se  zabývá  vyhodnocením  finančního  zdraví  vybrané  firmy.  Autorka  nejdříve  představila  teoretický aparát použitý v řešení BP v standardním rozsahu s přiměřenou dokumentací. 

V praktické  části  se  pak  věnovala  finanční  analýze  podniku  XY  s.r.o.  s použitím  dat  z účetních  závěrek mezi roky 2011 – 2013n s přílohami. Lze připomenout, že tato časová řada není příliš vypovídací,  ale pouze naznačuje finanční situaci ve firmě v krátkém období. Přesto se autorka pokusila charakterizovat  vybrané ukazatele s použitím vertikální a horizontální analýzy výkazu aktiv a pasiv a výkazu zisku a ztráty. 

Zde je drobná chyba v komentáři hodnoty (relativní – 68,9%) cizích zdrojů oproti tab. č. 4  ‐ 68,1. 

         Dalším  nástrojem  k realizaci  FA  byly  vybrané  ukazatele  tzv.  poměrové  analýzy  –  ukazatelé  rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. 

         Lze  konstatovat,  že  studentka  přiměřeně  propočítala  vybrané  ukazatele  z použité  FA  a  poměrně  realisticky vyhodnotila i její výsledky. 

 

References

Related documents

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Dále bylo stanoveno, že v závěru práce budou navržena doporučení a návrhy, jak oblast ochrany spotřebitele v ČR zlepšit. 4., jakož i na závěr práce, lze považovat

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je charakteristika leasingu, aplikování nového občanského zákoníku a vymezení právních aspektů v této oblasti, popsání průběhu

Cíl práce: Hlavním cílem práce je pochopení problematiky přeshraniční fúze, a to jak z praktického hlediska, tak na konkrétním příkladu a vyvození závěru pro

1) Jaký lze dle Vašeho názoru očekávat význam primárních akciových emisí (IPO) jako zdroje externího kapitálu podniků v budoucích letech?.. 2) Porovnejte primární