• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Veronika Lukešová Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Veronika Lukešová Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Veronika Lukešová

Název bakalářské práce: Seniorský cestovní ruch

Cíl práce: pomocí literární rešerše a dotazníkového šetření navrhnout opatření pro Tulačka ck, s.r.o., která by vedla k získání nových zákazníků či zvýšení obratu u stávajících zákazníků

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Lenka Červová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu X

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzeno bez výhrad x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG

Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Proč se Tulačka ck, s. r. o. přeměnila na cestovní agenturu?

2. Navrhněte ještě další opatření, jak by bylo možné komunikovat s cílovou skupinou (seniory), resp.

zprostředkovat jim prodej produktů (zájezdů či výletů).

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: 29.4.2019 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Bakalářská práce je zaměřena na seniorský cestovní ruch a byla vypracována ve spolupráci s Tulačka ck, s. r. o., jejíž klienty jsou převážně senioři. Literární rešerše na dané téma je dostačující, co se šíře a hloubky týká, nicméně rysy seniorského cestovního ruchu se v textu několikrát opakují na mnoha místech, což může vést k nepřehlednosti textu. Autorka využila metodu dotazování pomocí strukturovaného dotazníku. Data vyhodnotila zejména pomocí podílových ukazatelů. Výsledky jsou přehledně představeny formou grafů a tabulek včetně vhodného komentáře.

Závěrečná práce je dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Formální úprava je na průměrné úrovni, v textu se vyskytují překlepy, chyby i stylistické nedostatky. Vlastní návrhy autorky by mohly být lépe propracované, co se týče hloubky či množství.

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň velmi dobře.

References

Related documents

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

Cíl práce: Na základě vybraných specifických operací podniku mezinárodního obchodu zhodnotit jejich dopad do účetního systému, parciálně též účetní zobrazení

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani

Název bakalářské práce: Volba právní formy podnikání s ohledem na minimální základní kapitál. Cíl práce: Hlavním cílem práce je zachytit změny v legislativě a

Datum: 20.. Lze říci, že studentka tento základní cíl naplnila. Vzhledem k tomu, že podnik patří do konsolidované skupiny podniků se zahraniční

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je tedy zhodnotit možnosti firmy Crytur při expanzi pobočky na zahraniční trh a na základě zjištěných skutečností doporučit vhodnou

Cíl práce: Cílem práce je zmapovat problematiku zaměstnaneckých výhod z pohledu personální práce a na základě zjištěných poznatků zhodnotit situaci v

Dále se v praktické části autorka zaměřila na analýzu vývoje zisku, vývoje nerozděleného zisku a vývoje odpisů za jednotlivé druhy dlouhodobého hmotného

Student využil ke svému hodnocení nejen vybrané finanční ukazatele, ale též hodnocení podniku dle SWOT a PEST analýzy a určité parametry porovnával

2) Prokažte, že firma se těší …“ velmi dobrému finančnímu zdraví“, jak konstatujete v závěru své bakalářské práce.. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2

Název bakalářské práce: Analýza zvolených poměrových ukazatelů na vybraném podniku.. Cíl práce: Na základě analýzy vyhodnotit vývoj zvolených poměrových ukazatelů a

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit

Cíl práce: charakterizovat filmový cestovní ruch a navrhnout produkty filmové turistiky za účelem zvýšení návštěvnosti vybraných lokalit v Libereckém kraji.. Jméno

Cíl práce: Komparace business angels ve vybraných zemích světa, tedy Spojených států, Evropy a Afriky. Zároveň ověření výzkumné otázky zda je rozdíl mezi business angels

Cíl práce: provést analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou z marketingového hlediska a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a

Cíl práce: Rozbor maloobchodního řetězce Lidl z hlediska praktikovaných maloobchodních činností a následné vyhodnocení efektivity těchto aktivit z pohledu zákazníka,

V části věnované literární rešerši studentka zmapovala teoretická východiska v oblasti měření výkonnosti procesů, od definování základních pojmů a

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

1/ V návrhové části doporučujete na základě výsledků dotazníkového šetření změny ve struktuře vzdělávání a nabízených kurzech (spojení jazykového kurzu do

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční