• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Michal Škopán Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Michal Škopán Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Michal Škopán

Název bakalářské práce: Financování pomocí business angels

Cíl práce: Komparace business angels ve vybraných zemích světa, tedy Spojených států, Evropy a Afriky. Zároveň ověření výzkumné otázky zda je rozdíl mezi business angels ve vybraných zemích kvalitativní nebo kvantitativní.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Jan Mačí

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce X

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu X

Hloubka provedené analýzy X

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X Schopnost studenta zpracovat získané podklady X

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce X

Formulování vlastních názorů studentem X

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X

Stylistická úroveň práce X

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Proč usuzujete na to, že kvantitativní trend financování pomocí BA se bude při porovnání USA a Evropy snižovat? V čem vidíte hlavní příčinu / příčiny?

2) Z jakého důvodu se neliší investice BA do podniků kvalitativně, tj. dle oborů podnikání podniků?

Co mají tyto zafinancované podniky společné?

3) Když provedete rychlou analýzu okolí podniku, které okolnosti týkající se makrookolí podniku brání širšímu využívání BA v Africe?

(2)

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně

Datum: 19. 5. 2015 ...……….…...….

Podpis vedoucího bakalářské práce

Bakalářská práce se zabývá specifickým alternativním zdrojem financování podniků v podobě business angels. Přístup k tématu byl zvolen pomocí komparace tohoto zdroje financování napříč dvěma tržně vyspělými a jednou rozvíjející se oblastí. S ohledem na tuto skutečnost byl i zvolen cíl práce.

Autor se nejprve obecně věnuje zdrojům financování podniku, následně přechází k pojmu business angels a úzce se soustředí na zpracovávané téma. V závěrečné třetině práce je provedena komparace financování podniků pomocí business angels v USA, Evropě a Africe jak z pohledu celkových objemů financování, tak z pohledu oborů podnikání. Na základě komparace jsou uvedeny příslušné poznatky a jejich syntéza vztahující se k financování podniků pomocí tohoto zdroje. Je zdůrazněn závěr, že přístup business angels k podnikům není napříč sledovanými oblastmi kvalitativní, ale kvantitativní. Ve všech oblastech tak mají šanci uspět podniky s podobně zaměřeným oborem podnikání. Základní cíl, který byl autorem stanoven, tak byl splněn.

I s ohledem na téma musel autor vyvinout nemalé úsilí v práci se zahraničními zdroji, což bakalářské práci přidává na hodnotě.

Celkově je práce hodnocena známkou výborně.

References

Related documents

Cíl práce: Deskripce účetní závěrky podnikatelského subjektu, analýza charakteristik konsolidované účetní závěrky a praktická aplikace teoretických poznatků v modelové

Dále pak stanovila dva dílčí cíle, a to jednak posouzení závislosti hodnot indikátoru Corruption Perception Index (Indexu vnímání korupce) na výši HDP

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

I přes to je cílem práce navrhnout na základě analýzy stávajícího systému a komparace s primárními i sekundárními daty možná opatření, která

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

Cílem práce bylo provést analýzu současného stavu v oblasti disponování kancelářským papírem a tiskárnami ve firmě a dle výsledku analýzy následně

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Cíl práce: Na základě vybraných specifických operací podniku mezinárodního obchodu zhodnotit jejich dopad do účetního systému, parciálně též účetní zobrazení

Dále autorka měla za úkol provést analýzu systému evidence dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti a navrhnout opatření, která by vedla ke

Cíl práce: Cílem práce je zmapovat problematiku zaměstnaneckých výhod z pohledu personální práce se zaměřením na poskytování zaměstnaneckých výhod ve vybrané

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit

Cíl práce: charakterizovat filmový cestovní ruch a navrhnout produkty filmové turistiky za účelem zvýšení návštěvnosti vybraných lokalit v Libereckém kraji.. Jméno

Cíl práce: provést analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou z marketingového hlediska a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a

V praktické části je analyzována úroveň hodnocení zaměstnanců a na základě této analýzy současného stavu je navržen způsob a postup pro zavedení hodnocení techniko-

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani

Název bakalářské práce: Volba právní formy podnikání s ohledem na minimální základní kapitál. Cíl práce: Hlavním cílem práce je zachytit změny v legislativě a

Zaměstnávání této skupiny pracovníků je na dnešním trhu práce tématem velmi aktuálním, neboť firmy stále častěji vzhledem k nedostatku volné pracovní síly

Datum: 20.. Lze říci, že studentka tento základní cíl naplnila. Vzhledem k tomu, že podnik patří do konsolidované skupiny podniků se zahraniční

Cíl práce: Cílem práce je zmapovat problematiku zaměstnaneckých výhod z pohledu personální práce a na základě zjištěných poznatků zhodnotit situaci v