• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Angelika Bürger Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Angelika Bürger Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Angelika Bürger

Název bakalářské práce: Hodnocení subjektu cestovního ruchu z marketingového pohledu

Cíl práce: provést analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou z marketingového hlediska a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a atraktivnosti muzea

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Lenka Červová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce X

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu X

Hloubka provedené analýzy X

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X Schopnost studenta zpracovat získané podklady X Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce X Formulování vlastních názorů studentem X III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X

Stylistická úroveň práce X

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X

Posouzeno bez výhrad Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG

Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. Jak hodnotíte pozici Muzea v souvislosti s projektem Křišťálové údolí, který byl v nedávné době zahájen v Libereckém kraji?

2. Z Vašich návrhů vyberte dva, které považujete za klíčové, a uveďte proč.

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně

Datum: 29.4.2019 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci n. N. z marketingového pohledu s cílem navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti muzea a atraktivity. V práci byla využita metoda písemného dotazování pomocí strukturovaného dotazníku (realizováno muzeem). Data vyhodnotila autorka zejména pomocí podílových ukazatelů. Výsledky jsou přehledně představeny formou grafů včetně vhodného komentáře.

Závěrečná práce je dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Formální úprava a stylistická úroveň práce je na výborné úrovni. K danému tématu je k dispozici málo literárních zdrojů v češtině, a proto oceňuji využití i zahraničních zdrojů. V závěru práce je provedena syntéza výsledků a jsou formulovány vlastní názory.

Ve své závěrečné práci dokázala autorka aplikovat znalosti získané během studia na Ekonomické fakultě.

Velmi pozitivně hodnotím samostatnost autorky, stylistickou a odbornou úroveň práce a návrhy opatření, které Muzeum jistě využije. Celkově bakalářskou práci považuji za výborně zpracovanou, svou formou i obsahem odpovídá zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň výborně.

References

Related documents

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Cíl práce: Na základě vybraných specifických operací podniku mezinárodního obchodu zhodnotit jejich dopad do účetního systému, parciálně též účetní zobrazení

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

I přes to je cílem práce navrhnout na základě analýzy stávajícího systému a komparace s primárními i sekundárními daty možná opatření, která

V praktické části je představeno TIC v Jablonci nad Nisou, chybí ale představení služeb, které jsou nabízeny- prosím doplňte.. Které faktory ovlivnily výsledky

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční