• No results found

22.1 Protokollsutdrag valberedningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "22.1 Protokollsutdrag valberedningen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valberedningen

Sammanträdesdatum 2014-12-04

Sidan 34 av 34

§27/2014 Dnr 2014/0555 KS-1 Diariekod: 024

Val av lekmannarevisorer och suppleanter i AB SOLOM, AB Sollentunahem, Sollentuna Energi AB och

Sollentuna Energi Handel AB för mandatperioden 2015- 01-01-2018-12-31

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Kommunfullmäktige utser följande personer till lekmannarevisorer och suppleanter i AB Sollentunahem, Sollentuna kommuns Förvaltnings AB, Sollentuna Energi AB och Sollentuna Energi Handel AB för

mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31.

AB SOLOM

Curt Berglund (M), revisor

Stina Bergman Ericsson (S), revisor Jan-Erik Nyberg (FP), suppleant Rolf Hagstedt (S), suppleant AB Sollentunahem

Stina Bergman Ericsson (S), revisor Jan-Erik Nyberg (FP), revisor Rolf Hagstedt (S), suppleant Curt Berglund (M), suppleant Sollentuna Energi AB

Rolf Hagstedt (S), revisor

Nils-Åke Borgström (KD), revisor Stina Bergman Ericsson (S), suppleant Curt Berglund (M), suppleant

Sollentuna Energi Handel AB

Personunion med Sollentuna Energi AB

Beslutsexpediering:

Akt

Sign. Ordf. E x p . datum Sign.

References

Related documents

Syftet med bolagets verksamhet är att svara för uthyrning av transportmedel såsom bilar och maskiner till kommunens verksamheter och helägda bolag. Bolaget ska följa de miljö-

Fullmäktige ska se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen.. De kommunala befogenheter

Inom ramen för vad tillämplig lagstiftning tillåter skall bolagets inriktning vara att lämna utdelning till ägaren i enlighet med fullmäktiges beslut.. 13

Kommer 90% av alla hushåll (i villor och flerbostadshus) och företag ha tillgång till fast bredband om 100 Mbit/s senast 2020 i betydelsen att bredbandsfiber finns indragen

Vidare föreslås bland annat att kommunledningskontoret ska få en tydligare roll som avtalspart med SEOM, att kommunen skapar en gemensam bilpool för personbilar och att alla avtal

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

- Reviderade regler för ersättning till förtroendevalda gällande bolagets styrelseledamöter, enligt fullmäktiges beslut 2015-09-17,.

- Ekonomisk prognos över bolagets verksamheter 2014 - Effekterna av de nya taxorna för renhållning och VA.