• No results found

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Voroněžská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 515 | URL: www.fp.tul.cz

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Bc. Klára Borovičková

Studijní obor: Specializace v pedagogice. Učitelství odborných předmětů Název práce: Vliv sociálního postavení rodiny na školní úspěšnost Vedoucí práce: PhDr. Jitka Josífková

Hodnotící kritéria

Spuje bez výhrad Spuje s drobnými výhradami Spuje s výhradami Nespuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi)

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Téma je aktuální a přínosné pro bakalářskou práci. Práce se klasicky skládá z teorie a průzkumu. Teorie je širší základnou a informuje komplexně o působení rodiny na jedince a o školní úspěšnosti a souboru na ni působících činitelů. Výběr odborné literatury je vhodný, práce s literaturou pečlivá.

Praktická část se zabývá vlivem sociálního postavení rodiny na školní úspěšnost. Tento vliv je sledován z pohledu učitelů. Formulace cílů v teoretické části by zasluhovala větší péči., zejména přesněji vymezit, které vlivy má autorka na mysli. Také není příliš šťastné něco chtít zkoumat a hned v další větě již tvrdit, že vliv je jistý (viz str. 48 nahoře). Další výrok, že je pro učitele nutné tento vliv znát, také nesouvisí s cílem výzkumu, ale spíše patří do závěru prá- ce.

Autorka využila pro průzkum několika metod a přístupů. Za účelem průzkumu vytvořila pře- hledný dotazník. Autorka zjišťuje, jaký mají názor učitelé na vliv sociálního postavení rodiny a školní prospěch dítěte. Výsledky jsou zpracovány pečlivě, bylo by však vhodné více komen- tovat údaje v tabulkách a grafech. V kapitole shrnující výsledky se pak může nezaujatý čte- nář trochu ztrácet.

V kvalitativní části je zpracována kasuistika. Je poměrně zdařilá, z hlediska metodologického by však bylo vhodné více vysvětlit, jak autorka prováděla rozhovory (prostředí, reakce re- spondentů, jejich ochota či neochota hovořit, co přispělo ke zdařilému průběhu, atd.). Závěr kasuistiky však svědčí o dovednosti propojit teoretické poznatky s praxí. Práce je vhodně uzavřena a zamýšlí se nad možností, jak by učitel mohl využít informací získaných o svých žácích.

Autorka pracovala na své bakalářské práci poctivě a s velkým zaujetím. I přes uvedené ne- dostatky jsou výsledky práce podnětné pro praxi.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Shrňte prosím u obhajoby přehledně výsledky celého průzkumu. Zdůrazněte tam ty faktory, které souvisejí se zadáním práce, sociální postavení v rodině (a jeho vliv na školní úspěš- nosti).

Datum: 20.8.2010 Podpis: Jitka Josífková

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracoványX. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Předložená práce se zabývá jedním z hlavních problémů odborné pedagogické diskuse – otázkou pedagogické komunikace, zejména na středních školách

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

Josef Novotný si jako téma své bakalářské práce zvolil „Provnání vybraných výchovných prostředků ve vybrané školské a zájmové organizaci“. Teoretická část práce

Autorka předkládá práci – zajímavou sondu do srovnání výskytu a forem šikany na dvou vy- braných typech školských institucí.. Teoretická část práce je zpracována

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce..