• No results found

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Hakenová Lucie

Studijní obor: Pedagogika volného času

Název práce: Práce s písněmi moderních žánrů ve volném čase Vedoucí práce: MgA. Zuzana Bubeníčková

Hodnotící kritéria

Splňuje bez hrad Spuje s drobmi hradami Spuje s výhradami Nespuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce

patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

x

Práce splňuje cíle zadání.

x

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

x

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických

postupů.

x

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich

diskutováno.

x

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

x

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci

práce a ke stanoveným cílům.

x

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti

s vedoucím/vedoucí práce.

x

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací

v rámci práce, je typograficky jednotná.

x

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

x

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

x

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota,

využití pro praxi)

x

1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Voroněžská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 515 | URL: www.fp.tul.cz

(2)

Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Studentka Lucie Hakenová si vybrala téma pro hlubší poznání problematiky dětského zpěvu a

věnovala se pozorování, rozboru a reflexi s velkým zaujetím. Prokázala, že se v současné době velmi dobře orientuje v běžné terminologii, kterou je nutné používat při formování dětí a vedení ke

kultivovanému zpěvu. Ovládá i terminologii odbornou spolu s pěveckou dovedností. Obé musí jít ruku v ruce za účelem kladného estetického projevu a pěvecké interpretace dětí. Jako skvělá zpěvačka má navíc vlohy i pro pedagogickou činnost, což není běžnou záležitostí. Může tak v praxi zabránit

negativním vlivům „tvrdších“ žánrů na děti, které v důsledku kopírování zpěváků populárních žánrů mají zkrácený hlasový rozsah a nežádoucí tmavou barvu hlasu bez „lesku“ a adekvátní znělosti jejich věku. Práce je svým obsahem velmi přínosná. Jsou v ní ovšem určité rezervy po stylistické stránce.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: Velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Datum: 25.5.2010 Podpis: MgA. Zuzana Bubeníčková

2

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracoványX. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Předložená práce se zabývá jedním z hlavních problémů odborné pedagogické diskuse – otázkou pedagogické komunikace, zejména na středních školách

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

Josef Novotný si jako téma své bakalářské práce zvolil „Provnání vybraných výchovných prostředků ve vybrané školské a zájmové organizaci“. Teoretická část práce

Autorka předkládá práci – zajímavou sondu do srovnání výskytu a forem šikany na dvou vy- braných typech školských institucí.. Teoretická část práce je zpracována

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným