GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 3/01 1 (7) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

Download (0)

Full text

(1)

Plats: Konsistorierummet, Vasaparken.

Närvarande:

Ledamöter: Företrädare för extern erfarenhet

Fransson Anders

Nilsson Vivi-Ann Rådesjö Börje

professor, ordförande kommunalråd, t.o.m. § 9 utbildningschef, t.o.m. § 6 Företrädare för lärarna

Franzén Bengt

Kärrqvist Christina Nilsson Åke Rothstein Bo

Sträng-Haraldsson Monica Thorson Staffan

universitetsadjunkt universitetslektor universitetslektor professor, t.o.m. § 10 universitetsadjunkt

universitetslektor, t.o.m. § 8 Företrädare för studenterna

Johansson Thorbjörn

Tengberg Michael Winroth Anna

student, SLUG student, SLUG student, SLUG Övriga: Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Lehes Helle SACO, fr.o.m. § 6

Gruppsuppleant för företrädarna för extern erfarenhet

Gustafsson Berit Länsförbundssekreterare

Gruppsuppleant för företrädarna för studenterna

Wallin Lisa student, StuMuG

Föredragande

Lundkvist Magret

Sjöbeck Maj-Lis Sjöblom Carl-Axel Wernersson Inga

högskolesekreterare utbildningsdirektör utbildningsledare professor

Vid protokollet: Ternblad Klas avdelningsdirektör Frånvarande: Dahl Eva-Lena professor

(2)

1 § Utseende av protokolljusterare Nämnden utser Åke Nilsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2 § Godkännande av föredragningslistan Nämnden beslutar

att godkänna föredragningslistan.

3 § Protokoll från sammanträde 2001-10-12 Anmäls att protokoll från utbildnings- och forskningsnämndens för lärarutbildning sam- manträde 2001-10-12 är justerat och utsänt till ledamöterna.

Antecknas.

4 § Ordförandeåtgärder

Ordföranden har 2001-10-18 beslutat om:

1. Arbetsgång för kursplanearbetet vid Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL.

2. Riktlinjer för arbetet med kursplaner för den förnyade lärarutbildningen.

Antecknas.

5 § Inkomna och avsända skrivelser

Förteckning över till nämnden inkomna och avsända skrivelser har före sammanträdet tillställts ledamöterna.

Antecknas.

6 §

G 25 50/01

Kursplaner på lärarprogrammet

Arbetsgrupp 1 med Åke Nilsson (sammankal- lande), Christian Kärrqvist, Monica Sträng- Haraldsson och Michael Tengberg föredrar gruppens överväganden för kursplanerna med bl.a. naturvetenskaplig inriktning samt förslag till beslut.

Arbetsgrupp 2 med Eva-Lena Dahl (samman- kallande), Staffan Thorsson och Anna Winroth föredrar gruppens överväganden för kursplanerna med inriktningar mot bl.a.

svenska/språk samt förslag till beslut.

Arbetsgrupp 3 med Bo Rothstein (samman- kallande), Bengt Franzén och Torbjörn Johansson föredrar gruppens överväganden för kursplanerna för samhällsvetenskapliga inriktningar samt förslag till beslut.

Nämnden beslutar

att, i enlighet med arbetsgrupp 1:s förslag, fastställa nedanstående kursplaner interimis- tiskt efter redaktionella ändringar:

LBI100 Biologi för lärare 1, 20 p LBI200 Biologi för lärare 2, 20 p LID100 Idrottsvetenskap, 1-20 p LID200 Idrottsvetenskap, 21-40 p LKE100 Kemi för lärare 1, 20 p LKE200 Kemi för lärare 2, 20 p LMA100 Matematik för lärare 1, 20 p LMA200 Matematik för lärare 2, 20 p LMK100 Miljökunskap för lärare 1, 20 p LMK200 Miljökunskap för lärare 2, 20 p LMN100 Matematik för lärare, tidigare åld- rar, 20 p

LMN200 Grundkurs i naturvetenskap och mil- jö för lärare, tidigare åldrar, 20 p

LMS100 Människa, natur och samhälle 1, 20 p LMS200 Människa, natur och samhälle 2, 20 p

(3)

6 § forts G 25 50/01

Under ledamöternas överläggningar fram- kommer att i kursplanerna skall finnas uppgif- ter om:

1. Den verksamhetsförlagda delen av under- visningen (VFU).

2. Didaktikmomentet i kursen

3. Den skolverksamhet kursen syftar till.

Om någon av ovanstående uppgifter saknas skall kursplanen kompletteras i detta avseen- de.

Under det tidigare policymötet beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta riktlin- jer för det fortsatta arbetet med kursplanerna.

Medlemmar: Bo Rothstein, Eva-Lena Dahl, (ersättare Staffan Thorson) Monica Sträng- Haraldsson, Anna Winroth samt Maj-Lis Sjö- beck (sammankallande).

Vidare bestämdes att nämnden skall anordna ett antal diskussionsmöten där fakultetsrepre- sentanter, kursplaneansvariga samt övriga involverade inbjuds att diskutera kursernas innehåll med nämndens ledamöter.

att, efter samtycke av naturvetenskapliga fakultetsnämnden fastställa följande kursplaner interimistiskt efter redaktionella ändringar:

LMN110 Matematik, naturvetenskap och miljö 1, 20 p

LMN210 Matematik, naturvetenskap och miljö 2, 20 p

att, i enlighet med arbetsgrupp 2:s förslag, fastställa nedanstående kursplaner interimis- tiskt efter redaktionella ändringar:

LBF100 Barn- och fritidskunskap 1, 10 p LBF150 Barn- och fritidskunskap 2, 10 p LBF200 Barn- och fritidskunskap 3, 10 p LBF250 Barn- och fritidskunskap 4, 10 p LBU100 Samhällets ramar för barns och ung- domars lärande och utveckling, 10 p

LBU150 Barns och ungas erfarenhetsvärldar, 10 p

LEN100 Grundkurs i engelska för blivande lärare, 20 p

LSI100 Svenska som andra språk för blivande lärare, 20 p

LSI200 Svenska som andra språk, 20 p (efter komplettering med kurslitteratur)

LSK100 Grundkurs för blivande lärare i svenska för tidigare åldrar, 20 p (efter kom- plettering med kurslitteratur)

LSV100 Grundkurs i svenska för blivande lärare, 20 p (efter komplettering med kurslitteratur)

att, i enlighet med arbetsgrupp 3:s förslag, fastställa nedanstående kursplaner interimis- tiskt efter redaktionella ändringar:

LHK100 Livet i hem och familj, 10 poäng LHK150 Mat och måltider i ett hållbart sam- hälle, 10 p

LME100 Mediekunskap 1, 20 p LME200 Mediekunskap 2, 20 p LSA100 Samhällskunskap 1, 20 p LSA200 Samhällskunskap 2, 20 p

LSK100 Skapande verksamhet för tidigare åldrar 1, 20 p

LSL100 Slöjd, Grundkurs A, 10 p LSL150 Slöjd, Grundkurs B, 10 p LSL200 Slöjd, Formgivning A, 10 p LSL250 Slöjd, Formgivning B, 10 p

LSU100 Hinder för lärande och pedagogiska konsekvenser, 10 p

LSU150 Specialpedagogik i förskola, skola och samhälle, 10 p

(4)

7 § J 11 4797/01

Examensarbetet i lärarutbildningen Maj-Lis Sjöbeck genomgår promemoria med förslag till beslut, daterad 2001-11-07, med bilagorna:

1. Förslag, daterat 2001-11-05, av Inga Wernersson.

2. Förslag, daterat 2001-10-31, av Margareta Wallin Peterson.

3. Skrivelse från Ernest Karawacki, NFN.

Underlagsmaterialet har före sammanträde tillställts ledamöterna.

Diskussion.

Nämnden beslutar

att för examensarbetet i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet gäller att:

1. Examensarbetet skall förena två

verksamheter – lärarens och forskarens.

2. Examensarbetet skall ha en inriktning mot den kommande yrkesverksamheten. Det innebär att examensarbetet skall förbereda studenten att som lärare kunna relatera ar- betsuppgifterna till vetenskapliga teorier och aktuell forskning.

3. Examensarbetet skall fördjupa studentens förmåga att på metodiskt sätt bearbeta den pedagogiska verksamheten.

4. Examensarbetet skall träna studenten för att använda resultat från forskningen som verksamma lärare.

5. Examensarbetet skall omfatta 10 sammanhängande poäng.

6. Examensarbetet skall normalt genomföras under utbildningens avslutande år.

7. Examensarbetet kan placeras inom ramen för fördjupning av inriktning, specialisering eller inom en särskild gren av allmänt ut- bildningsområde (AOU 3). Alla studie- gångar har inte tillgång till alla alternativ.

Det skall inte finnas något absolut krav på att alla inriktningar inrymmer examensarbe- ten.

8. Innan examensarbetet kan påbörjas skall studenten ha genomfört förberedande me- todstudier motsvarande minst 5 poäng pla- cerade inom det allmänna utbildningsområ- det.

9. När flera studenter tillsammans genomför ett examens arbete skall individuella presta- tioner kunna urskiljas och bedömas. I nor- malfallet får högst två studenter samförfatta en uppsats.

10. Examensarbetena skall då de offentliggörs ha en klar identifikation med lärarutbild- ningen vid Göteborgs universitet och ha en gemensam layout.

(5)

8 § G 219 4209/01

Förslag från nämnderna till ändrade och nya inriktningar

Carl-Axel Sjöblom genomgår en av honom upprättad promemoria, daterad 2001-11-07, benämnd Förslag från nämnderna till ändra- de alt. nya inriktningar. Skrivelsen har före sammanträdet tillställts ledamöterna.

Föredragande konstaterar att, förutom förslag till inriktningar, har även 17 förslag till nya specialiseringar inlämnats. Många av dessa förefaller vara av stort intresse för den nya lärarutbildningen. Det har dock inte varit möj- ligt att ta ställning till förslagen till specialise- ringar i detta sammanhang. Det bör emellertid kunna göras vid nämndens första sammanträ- de 2002.

Diskussion.

Nämnden beslutar

att det preliminära utbud som sänts in till VHS står fast med följande förtydliganden och kom- pletteringar:

1. Från ”Big Bang” till livet på jorden beteck- nas Från ”Big Bang” till nutid (fysik för grundskola och gymnasium) och inriktas mot grundskolans senare år och gymnasieskolan.

Samtidigt tas andrainriktningen Fysik bort.

2. Historia införs under förutsättning att en samverkan med Ekonomisk historia kan eta- bleras inom inriktningens ram.

3. Natur och samhälle i ett lokalt och globalt perspektiv och närliggande inriktningar an- passas till varandra så att ett balanserat utbud mot grundskolans ”mellanår” uppstår.

att inriktningen

Lärande och IKT (verksamhetsområde för- skola, fritidshem, grundskola och gymnasi- um) erbjuds varje termin med början HT 2002.

att inriktningen

Religionsvetenskap erbjuds en gång årligen med början VT 2003.

Vård och omsorg erbjuds en gång årligen med början HT 2003.

Bild och form inte kan erbjudas förrän de ekonomiska villkoren utretts.

Musik 80 poäng fr.o.m. HT 2002 ersätts av Musik 40 poäng och två fördjupningsspecia- liseringar.

att UFL-kansliet får i uppdrag att ta ett samlat grepp om utbudet av de konstnärliga inrikt- ningarna.

att UFL-kansliet får i uppdrag att överarbeta förslagen till förändrade inriktningar enligt ovan (vid behov i samråd med berörd arbets- grupp inom UFL) och överlämna dem till ord- föranden för beslut.

att förslag till specialiseringar som skall avräk- nas inom UFL:s uppdrag skall vara nämnden tillhanda senast 3 veckor före dess första sam- manträde 2002.

(6)

9 § B 1 1709/01

Uppdrag och ansvarsfördelning för år 2002 Carl-Axel Sjöblom genomgår en av honom upprättad promemoria, daterad 2001-11-07, benämnd Kommentar till ”Preliminärt upp- drag och ansvarsfördelning för år 2002 till nämnder”. Promemorian har före sammanträ- det tillställts ledamöterna.

Nämnden beslutar

att fastställa uppdrag och ansvarsfördelning för år 2002 till nämnder i enlighet med nämndens beslut om preliminärt uppdrag och ansvarsför- delning 2001-10-12.

10 § Nätuniversitetet

Anders Fransson informerar om propositionen Den öppna högskolan (2001/2002:15) i vilken föreslås att ett svenskt nätuniversitet skapas.

Nätuniversitetet skall bestå av IT-baserade distansutbildningar som universitet och hög- skolor anmäler till den nya myndigheten. De universitet och högskolor som väljer att med- verka i nätuniversitetet ansvarar själva för den utbildning som de anmäler.

För att stimulera starten av nätuniversitetet kommer 211 miljoner kronor för 2 350 ut- bildningsplatser att fördelas 2002 till distans- utbildning vid högskolor anslutna till nätuni- versitetet.

Den nuvarande Distansutbildningsmyndighe- ten (Distum) skall, enligt regeringens förslag, avvecklas. I samband med detta inrättas en ny myndighet, Myndigheten för Sveriges Nät- universitet.

Antecknas

11 § Dimensionering och planeringstal för 2002 Maj-Lis Sjöbeck informerar om dimensione- ring och planeringstal för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet inför 2002.

Antecknas

(7)

12 § B1 1709/01

Utfasning av utbildningsprogram i peda- gogik

Maj-Lis Sjöbeck informerar om anhållan från institutionen för pedagogik och didaktik om utfasning av program i pedagogik med didak- tisk inriktning. Motiv för utfasning är att fr.o.m. 2000 har dessa programkurser givits som fristående kurser.

Mot bakgrund av ovanstående har beslutats att PED-programmet fasas ut med början 2002, och

att utrymme för utfasningen läggs in i upp- draget till UFN under tre år därefter.

Antecknas

Vid protokollet

Klas Ternblad

Justeras

Anders Fransson Åke Nilsson

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :